×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI DANIIL

Capitolul 8

Vedeniia de berbeacele cel cu doao coarne, care însemnează pre împăratul midilor şi a persilor; şi de ţapul cel cu un corn, care însemnează pre împăratul grecilor şi după aceaea cu patru coarne; şi au învins pre berbeace. Să adaoge şi prorociia de împăratul cel fără de ruşine şi de tirăniia lui, de vicleşug şi de mândriia, carele fără mână să va zdrobi.

1 În anul al treilea a împărăţiei lui Valtasar împărat, vedenie s-au arătat mie, eu, Daniil, după ce s-au arătat mie la început.

2 Eram în Susa, cetatea cea împărătească, carea easte în ţara Elamului, şi am văzut în vedenie şi eram la Uvala.

3 Şi am râdicat ochii miei şi văzuiu şi, iată, un berbeace sta înaintea lui Uvalb; şi avea coarne şi coarnele era înalte şi unul mai înalt decât altul; şi cel mai înalt au crescut de margini.

4 Şi au văzut berbeacele împungând asupra mării şi asupra miezului nopţii şi a austrului şi toate fierile nu putea sta înaintea lui şi nu era cine să le scoaţă din mâna lui. Şi au făcut după voia sa şi s-au mărit.

5 Şi eu priveamc şi, iată, un ţap de capre venea de cătră amiiazăzi preste faţa a tot pământul; şi ţapul avea un corn, care să vedea întră ochii lui.

6 Şi au venit ţapul până la berbeacele carele avea coarne, pre carele l-am văzut stând înaintea lui Uval; şi au alergat la el întru pornirea puterii sale.

7 Şi l-am văzut pre el până ce au ajuns la berbeace şi s-au răpezit asupra lui şi au lovit pre berbeace şi i-au zdrobit amândoao coarnele lui; şi nu au putut berbeacele să stea înaintea lui şi l-au trântit la pământ şi l-au călcat şi nu au fost cine să scoaţă berbeacele din mâna lui.

8 Şi ţapul caprelor s-au mărit foarte şi s-au întărit şi s-au zdrobit cornul lui cel mare şi au crescut patru coarne dedesuptul lui, spre patru vânturi ale ceriului.

9 Şi dintru unul dintr-însele au ieşit corn tare şi s-au mărit foarte cătră austru şi cătră răsărit.

10 Şi s-au mărit până la putearea ceriului şi au aruncat jos pre pământ din putearea ceriului şi din steale şi le-au călcat pre eale.

11 Şi până la mai-marele puterii s-au măritd şi pentru el s-au turburat jertva şi el au sporit şi besearica s-au pustiit.

12 Şi s-au dat preste jertvă păcat şi s-au lăpădat jos dreptatea şi au făcut şi au sporit el.

13 Şi am auzit pre un sfânt grăind; şi au zis un sfânt lui felmon celui ce grăia: „Până când vedearea va sta şi jertva ceaea ce s-au luat şi păcatul pustiirii cel ce s-au dat şi besearica şi putearea să va călca?”

14 Şi i-au zis lui: „Până sara şi dimineaţa, zile doao mii şi trei sute şi să va curăţi besearica”.

15 Şi au fost deaca am văzut eu, Daniil, vedeniia şi am cercat înţăleagerea; iată, au stătut înaintea mea ca o vedeare de bărbat.

16 Şi am auzit glas de bărbat întră Uval şi au chemat şi au zis: „Gavriile, fă pre acela să înţăleagă vedeniia!”

17 Şi au venit şi au stătut lângă mine; şi când au venit el m-am spăriiat şi căzuiu pre faţa mea. Şi au zis cătră mine: „Înţăleage, fiiul omului, că încă la sfârşitul vremii va fi vedeniia!”

18 Şi grăind el cu mine, am căzut cu faţa mea la pământ; şi s-au atins de mine şi m-au pus pre picioarele meale.

19 Şi au zis: „Iată, eu arăt ţie ceale ce vor să fie în zilele ceale de pre urmă a mâniei, încă la sfârşitul vremii.

20 Berbeacele care l-ai văzut, carele avea coarne, easte împăratul midilor şi a persilor,

21 Iară ţapul caprelor împăratul elinilor easte, şi cornul cel mare, carele era întră ochii lui, acesta easte împăratul cel dintâiu.

22 Şi cel ce s-au zdrobit şi au crescut patru coarne dedesuptul lui, patru împăraţi din neamul lui să vor scula şi nu cu putearea lui.

23 Şi la zilele ceale de pre urmă ale împărăţiei lor, când să vor plini păcatele lor, să va scula un împărat fără de ruşine la faţă şi carele va înţăleage gâciturile.

24 Şi putearea lui să va întări, măcar că nu cu vârtutea sa, şi minunat va strica şi va spori şi va face şi va piiarde pre cei tari şi pre norodul cel sfânt.

25 Şi jugul sarcinii lui să va spori, vicleşug va fi în mâna lui şi cu inima sa să va mări şi cu vicleşug va strica pre mulţi şi spre piiarderea multora va stae şi ca pre nişte oauo în mâni va zdrobi pre ei.

26 Şi vedeniia cea de seara şi cea de dimineaţa, ce s-au zis, adevărată easte şi tu pecetluiaşte vedearea, că după zile multe va fi”.

27 Şi eu, Daniil, am zăcut şi am fost bolnav vro câteva zile. Şi m-am sculat şi făceam lucrurile împăratului şi mă miram de vedenie şi nu era cine să o înţeleagă.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.