×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI DANIIL

Capitolul 5

Ospătându-să Valtasar şi bind vin, cu boiarii şi cu ţiitoarele sale, din vasele ceale sfinte ale besearicii Domnului din Ierusalim şi lăudând idolii săi, au văzut deagetele scriind pre păreate, carea scrisoare neputând-o ceti şi tâlcui, fără numai Daniil, s-au cinstit; iară împăratul omorându-să în noaptea aceaea, au luat împărăţiia Darie Midul.

1 Valtasar împărat făcut-au cină mare boiarilor săi o mie şi înaintea celor o mie vin era.

2 Şi bând Valtasar, au zis, când au gustat vinul, ca să aducă vasele ceale de aur şi ceale de argint, care le-au fost adus Navohodonosor, tatăl lui, din besearica Ierusalimului, ca să bea dintr-însele împăratul şi boiarii lui şi ţiitoarele lui şi ceale ce să culca cu el.

3 Şi au adus vasele ceale de aur şi de argint, care le-au fost adus din besearica lui Dumnezeu cea din Ierusalim, şi au beut dintr-însele împăratul şi boiarii lui şi ţiitoarele lui şi ceale ce să culca cu el.

4 Bea vin şi lăuda pre dumnezeii cei de aur şi de argint şi de aramă şi de fier şi de lemn şi de piiatră; iară pre Dumnezeul cel veacinic nu l-au binecuvântat, Cel ce are puteare preste duhul lora.

5 Întru acelaşi ceas, au ieşit deagete de mână de om şi scriia în preajma luminei, preste spoiala păreatelui casii împărăteşti. Şi împăratul vedea închieturile mânii carea scriia.

6 Atunci, faţa împăratului s-au schimbat şi gândurile lui l-au turburat pre el şi închieturile şoldurilor lui să dezlega şi genunchii lui tremura.

7 Şi au strigat împăratul tare să aducă maghi, haldei, gazarini; şi au răspuns împăratul şi au zis înţelepţilor Vavilonului: „Oricine va ceti scrisoarea aceasta şi tâlcuirea ei îmi va arăta, cu porfiră să va îmbrăca şi lanţ de aur pregiur grumazii lui şi al treilea întru împărăţiia mea va domni!”

8 Şi au întrat toţi filosofii împăratului şi n-au putut să cetească scrisoarea, nici să areate împăratului tâlcul.

9 Şi împăratul Valtasar s-au turburat şi chipul lui s-au mutat într-însul şi boiarii lui s-au spăimântat.

10 Şi au întrat împărăteasa în casa ospăţului şi au zis: „Împărate, în veaci să trăieşti! Să nu te turbure pre tine gândurile tale şi faţa ta să nu să schimbe!

11 Easte om întru împărăţiia ta, întru carele e Duhul lui Dumnezeu. Şi în zilele tătâne-tău priveghiiare şi înţelegere s-au aflat într-însul; şi împăratul Navohodonosor, tatăl tău, l-au pus pre el mai-mare preste descântători şi preste maghi şi preste haldei şi preste gazarini,

12 Că duh mult easte întru el şi înţălepciune şi înţăleagere şi tâlcuiaşte visele şi spune ceale ascunse şi dezleagă legăturile Daniil, şi împăratul i-au pus lui nume Valtasar. Acum, dară, chiiamă-l pre el şi-ţi va spune tâlcul lui ţie”.

13 Atunci, Daniil au întrat înaintea împăratului. Şi au zis împăratul cătră Daniil: „Tu eşti Daniil, cel din fiii robimei jidoveşti, carea o au adus împăratul, tatăl mieu?

14 Auzit-am de tine, că Duhul lui Dumnezeu easte întru tine şi priveghiiare şi înţeleagere şi înţelepciune multă s-au aflat întru tine.

15 Şi acum, au venit înaintea mea înţelepţii, maghii, gazarinii, să cetească mie scrisoarea aceasta şi tâlcuirea să mi-o spuie şi n-au putut să mi-o spuie.

16 Şi eu am auzit de tine, că poţi tâlcui tâlcuri; acum, dară, de vei putea ceti scrisoarea aceasta şi să-mi spui tâlcul ei, cu porfiră te vei îmbrăca şi lanţ de aur va fi pregiur de grumazii tăi şi al treilea întru împărăţiia mea vei domni”.

17 Şi au zis Daniil înaintea împăratului: „Darurile tale ţie le ţine şi dăruirea casii tale dă-o altuia; iară eu voiu ceti împăratului scriptura şi tâlcul ei voiu spune ţie.

18 Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt împărăţie şi mărime şi cinste şi mărire au dat lui Navohodonosor, tatălui tău.

19 Şi de mărirea carea i-au dat lui toate noroadele, neamurile şi limbile tremura şi să temea de faţa lui; pre carii vrea el omorea, şi pre carii vrea el bătea, şi pe carii vrea el înălţa şi pre carii vrea smerea.

20 Şi, când s-au înălţat inima lui şi duhul lui s-au întărit a să trufi, s-au pogorât de pre scaonul împărăţiei sale şi cinstea lui s-au luat de la el.

21 Şi el s-au scos dintră oameni şi inima lui cu fiiarăle s-au dat şi cu asinii cei sălbateci au fost lăcuinţa lui, şi cu iarbă, ca pre un bou, l-au hrănit pre el şi din roaoa ceriului trupul lui s-au văpsit, până când au cunoscut că Dumnezeu cel Preaînalt stăpâneaşte preste împărăţiia oamenilor şi cui vrea El, aceluia o dă.

22 Şi tu, dară, Valtasar, fiiul lui, n-ai smerit inima ta înaintea lui Dumnezeu, au n-ai ştiut toate aceastea?

23 Şi asupra Domnului Dumnezeului ceriului te-ai înălţat şi vasele casii Lui le-ai adus înaintea ta şi tu şi boiarii tăi şi ţiitoarele tale şi ceale ce să culcă cu tine beaţi vin din eale şi pre dumnezeii cei de aur şi de argint şi de fier şi de lemn şi de piiatră, carii nu văd, nici aud, nici cunosc, ai lăudat; şi pre Dumnezeu, întru a Căruia mână easte suflarea ta şi toate căile tale, pre Acela nu L-ai mărit.

24 Pentru aceaea, de la faţa Lui s-au trimis închietură de mână şi au scris această scrisoare.

25 Şi aceasta easte scrisoarea cea scrisă: Mani, techel, fares.

26 Şi aceasta e tâlcuirea cuvântului «mani»: Măsurat-au Dumnezeu împărăţiia ta şi o au plinit pre ea.

27 «Techel»: pusu-s-au în cumpănă şi s-au aflat cu scădeare.

28 «Fares»: împărţitu-s-au împărăţiia ta şi s-au dat midilor şi persilor”.

29 Şi au zis Valtasar şi au îmbrăcat pre Daniil cu porfiră, şi lanţ de aur au pus împregiurul grumazului lui şi l-au vestit pre el că easte al treilea biruitoriu întru împărăţie.

30 Într-această noapte, s-au omorât împăratul Valtasar, haldeul.

31 Şi Darie Midul au luat împărăţiia, de şeasezeci şi doi de ani fiind.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.