×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI DANIIL

Capitolul 12

După mult năcaz, să vor mântui rămăşiţele jidovilor. Unii dintră morţi vor înviia spre viiaţă, iară unii spre ocară. Iară cei învăţaţi şi învăţătorii vor străluci. Despre doi, carii stau la ţermurii râului, şi despre bărbatul cel îmbrăcat cu vadin, care deşchide aşezemântul vremii, şi despre plinirea aceştii prorocii la vreamea rânduită.

1 Şi în zilele acealea, scula-să-va Mihail, boiariul cel mare, cel ce stă pentru fiii norodului tău, şi va fi vreame de năcaz, care nu au fost ca aceasta de când au fost neam pre pământ până în vreamea aceasta; şi în vreamea aceaea, să va mântui norodul tău tot, carele s-au aflat scris în carte.

2 Şi mulţi din cei ce dormiia în ţărâna pământului să vor scula, unii la viiaţă veacinică şi unii la ocară şi la ruşine veacinică.

3 Şi cei ce au fost înţelegători vor străluci ca lumina tăriei şi dintru drepţii cei mulţi ca stealele, în veac şi încă.

4 Şi tu, Daniile, astupă cuvintele şi pecetluiaşte cartea până la vreamea sfârşirei, până să vor învăţa mulţi şi să va înmulţi mintea».

5 Şi am văzut eu, Daniil, şi, iată, alţi doi sta, unul dincoace de marginea râului şi unul dincolo de marginea râului.

6 Şi am zis bărbatului celui îmbrăcat cu vadin, carele era deasupra apei râului: «Până când va fi sfârşitul minunilor celor ce ai zis?»

7 Şi am auzit pre omul cel îmbrăcat cu ceale de vadin, carele era deasupra apei râului; şi au înălţat dreapta sa şi stânga sa la ceriu şi s-au jurat pre Cel ce în veac easte viu că, în vreame şi în vremi şi în jumătate de vreame, când să va sfârşi răsipirea măniei norodului celui sfinţit, cunoaşte-vor toate.

8 Şi am auzit şi nu am înţeles şi am zis: «Doamne, ce sânt ceale de apoi ale acestora?»

9 Şi au zis: «Vino, Daniile, că astupate şi pecetluite sânt cuvintele până la vreamea sfârşirei.

10 Aleage-să-vor, înălbi-să-vor şi să vor lămuri şi să vor sfinţi mulţi şi vor nelegiui cei fără de leage şi nu vor înţeleage toţi cei fără de leage, şi cei înţelepţi vor înţeleage.

11 Şi de la vreamea în carea va înceta jertva cea fără de curmare şi să va da urâciunea pustiirei, zile o mie doao sute şi noaozeci; fericit e cel ce aşteaptă şi au ajuns la zile o mie trei sute treizeci şi cinci.

12 Şi tu mergi şi te odihneaşte, că încă zile şi ceasuri sânt până la plinirea sfârşirei şi te vei odihni şi te vei scula întru soartea ta la sfârşitul zilelor»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.