×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI DANIIL

Capitolul 11

Prorocie despre împăraţii Persidii, despre împăratul elinilor, de războaiele şi de leşuirile întră împăraţii austrului şi a miezul nopţii; şi de împăratul care pre Dumnezeul dumnezeilor nu-L va băga în samă, ci multe va grăi împrotiva Lui; şi care părţi va stăpâni şi care vor scăpa de dânsul.

1 Şi în anul cel dintâiu a lui Chir, eu am stătut în vârtute şi în tăriea.

2 Şi acum adevărul voiu spune ţie: Iată, încă trei împăraţi să vor scula în Persida, şi al patrulea să va îmbogăţi cu bogăţie mare mai mult decât toţi; şi, după ce va stăpâni el avuţiia sa, să va scula asupra tuturor împăraţilor elineşti.

3 Şi să va scula împărat tare şi va stăpâni stăpânire multă şi va face după voia sa.

4 Şi după ce va sta împărăţiia lui, să va sfărâma şi să va împărţi la ceale patru vânturi ale ceriului şi nu la cei după el, nici după domniia lui carea au domnit, că să va smulge împărăţiia lui şi altora afară dintru aceştia să va da.

5 Şi să va întări împăratul austrului şi unul din boiarii lui să va întări asupra lui şi va domni domnie multă.

6 Şi după ce vor treace anii lui, să vor amesteca; şi fata împăratului austrului va întra la împăratul miiazănopţii, ca să facă tocmeale cu el şi nu va birui putearea braţului şi nu va sta sămânţa lui şi să va da ea şi cei ce o aduc pre ea şi fecioara şi cel ce întăreaşte pre ea.

7 Şi întru vremi scula-să-va floarea rădăcinii ei asupra gătirii lui şi va veni spre puteare şi va întra cătră întăririle împăratului miiazănopţii şi va face întru ei şi să va întări.

8 Şi încă pre dumnezeii lor cu topitorii lor, tot vasul poftit a lor de argint şi de aur, cu robire va duce la Eghipt şi el va sta mai mult decât împăratul miiazănopţii.

9 Şi va întra la împărăţiia împăratului austrului şi să va înturna la pământul său.

10 Şi fiii lui vor aduna gloată de puteri multe şi va veni venind, înecând, şi va treace şi va şedea şi împreună înainte să va încleşta până la vârtutea lui.

11 Şi să va sălbătăci împăratul austrului şi va ieşi şi să va bate cu împăratul miiazănopţii şi va pune gloată multă şi să va da gloată în mâna lui.

12 Şi va lua gloata şi să va înălţa inima lui şi va oborî zeci de mii şi nu să va întări.

13 Şi să va înturna împăratul miiazănopţii şi va aduce gloată mai multă decât întâiu şi la săvârşitul vremilor veni-vor întrări cu puteare mare şi cu aveare multă.

14 Şi în vremile acealea mulţi să vor râdica asupra împăratului austrului şi fiii, omorâtorii norodului tău, râdica-să-vor a întări vedeare şi vor slăbi.

15 Şi va întra împăratul miiazănopţii şi va vărsa turnare de pământ şi va lua cetăţi tari; şi braţele împăratului austrului nu vor sta şi să vor scula aleşii lui şi nu va fi puteare a starea.

16 Şi va face cel ce întră la el după voia lui şi nu va fi cine să stea înaintea feaţii lui şi va sta în pământul savirului şi să va sfârşi în mâna lui.

17 Şi va pune faţa sa ca să între cu toată tăriia împărăţiei sale şi dreptate toate împreună cu el va face şi pre fata muierilor o va da lui să o strice pre ea; şi nu va rămânea şi nu va fi a lui.

18 Şi va întoarce faţa sa la ostroave şi va lua multe şi pre boiari mari va face să înceteaze de la ocara lor, însă ocara lui să va întoarce la el.

19 Şi va întoarce faţa sa la putearea pământului şi va slăbi şi va cădea şi nu să va afla.

20 Şi să va scula din rădăcina lui odraslă de împărăţie preste gătirea lui îndreptând, făcând mărirea împărăţiei, şi în zilele acealea să va surpa, şi nu cu feaţe, nici cu războiu.

21 Sta-va pre gătirea lui, ocărâtu-s-au şi n-au dat spre el mărire de împărăţie; şi va veni cu bună tocmeală şi va întări împărăţiile întru alunecări.

22 Şi braţurile celui ce îneacă să vor îneca de cătră faţa lui şi să vor zdrobi şi povăţuitoriul aşezământului.

23 Şi dintru amestecătură va face vicleşug tătâne-său şi să va sui şi să va întări asupra lui cu puţin neam.

24 Şi cu bună tocmeală; şi va veni în ţările ceale de aproape şi va face care n-au făcut părinţii lui şi părinţii părinţilor lui, prăzi şi jefuiri şi avearea lor va râsipi şi asupra Eghiptului va gândi gândurile sale până la o vreame.

25 Şi va râdica putearea sa şi inima sa asupra împăratului austrului cu puteare mare; şi împăratul austrului va da războiu, şi cu puteare mare şi tare foarte, şi nu va sta, că vor gândi asupra lui gânduri.

26 Şi vor mânca ceale trebuincioase ale lui şi-l vor sfărma pre el şi puteri va acoperi şi vor cădea răniţi mulţi.

27 Şi amândoi împăraţii inimilor lor spre rău, şi la o masă minciuni vor grăi şi nu să va îndrepta, căci sfârşitul va fi la vreame.

28 Şi să va întoarce în pământul său cu aveare multă şi inima lui spre aşezământul de leage cel sfânt; şi va face şi să va întoarce la pământul său.

29 La vreame să va întoarce şi va veni la austru şi nu va fi ca cea dintâiu şi ca cea de apoi.

30 Şi vor întra întru el chitii cei ce ies şi să va smeri şi să va întoarce şi să va mâniia pre aşezământul de leage cel sfânt şi va face şi să va întoarce şi va înţăleage spre cei ce părăsesc aşezământul de leage cel sfânt.

31 Şi braţuri şi săminţe dintru el să vor scula şi vor spurca sfinţirea puterniciei şi vor muta neîncetarea şi vor da urâciunile celor stânşi.

32 Şi cei ce fac fărădelegile aşezământul de leage vor aduce întru alunecări, şi noroadele ceale ce cunosc pre Dumnezeul lui să vor întări şi vor face.

33 Şi cei pricepuţi ai norodului priceape-să-vor la multe şi vor slăbi întru sabie şi întru pară de foc şi întru robie şi întru jaf de zile.

34 Şi slăbind ei, să vor ajuta ajutoriu mic şi să vor adaoge la ei mulţi întru alunecări.

35 Şi din cei ce înţeleg vor slăbi a lămuri pre ei şi a-i aleage şi a-i înălbi până la sfârşitul vremii, că încă va fi vreame.

36 Şi va face după voia lui, şi împăratul să va înălţa şi să va mări preste tot dumnezeul şi preste Dumnezeul dumnezeilor, şi va grăi cu sumeţie şi va îndrepta până unde să va sfârşi mâniia, că spre sfârşire va fi.

37 Şi spre toţi dumnezeii părinţilor săi nu va înţeleage, şi pofta muierilor, şi spre tot dumnezeul nu va înţeleage, că preste toţi să va mări.

38 Şi pre dumnezeul maozin în locul său va mări şi pre dumnezeul care nu l-au cunoscut părinţii lui îl va mări cu aur şi cu argint şi cu pietri scumpe şi întru pofte.

39 Şi va face aceastea ca să întărească tăriile cu dumnezeu străin, căruia va cunoaşte, şi va înmulţi mărirea şi va supune pre mulţi şi pământ va împărţi în daruri.

40 Şi la sfârşitul vremii să va împunge cu împăratul austrului şi să va aduna la el împăratul mieziinopţii cu cară şi cu călăreţi şi cu corăbii multe şi va întra în ţară şi va sfărâma şi va treace.

41 Şi va întra la pământul savain şi mulţi vor slăbi şi aceştia vor scăpa din mâna lui: Edomul şi Moavul şi biruinţa fiilor lui Amon.

42 Şi va întinde mâna sa preste pământ, şi pământul Eghiptului nu va fi spre mântuire.

43 Şi va domni întru ceale ascunse ale aurului şi ale argintului, şi întru toate poftele Eghiptului şi ale livilor şi ale etiopilor, întru tăriile lor.

44 Şi auziri şi sârguiale îl vor turbura pre el, de la răsărituri şi de la miiazănoapte, şi va veni cu mânie multă, ca să strâce şi să piiarză pre mulţi.

45 Şi va întinde cortul său la Afadanon întră mări, spre muntele savain cel sfânt şi va veni până la partea lui şi nu va fi cel ce-l mântuiaşte pre el!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.