×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 7

Vesteaşte prorocul jefuirea cea desăvârşită şi neîncunjurată a pământului Iudii, pentru răutăţile lor.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Şi tu, fiiul omului, zi: «Aceastea zice Adonai Domnul pământului lui Israil: ‚Sfârşitul vine preste ceale patru aripi ale pământului.

3 Vine sfârşitul! Acum e sfârşitul preste tine; şi voiu trimite Eu la tine şi voiu izbândi întru toate căile tale şi voiu pune înaintea ta toate urâciunile tale.

4 Nu va părtini ţie ochiul Mieu, nici Mă voiu milostivi spre tine, ci căile tale asupra ta le voiu pune şi urâciunile tale în mijlocul tău vor fi; şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul’.

5 Pentru că aceastea zice Adonai Domnul: ‚Răutate, una, răutate, iată, vine!

6 Sfârşitul vine, vine sfârşitul! Râdicatu-s-au asupra ta, iată, vine!

7 Vine împletitură preste tine, celor ce lăcuiesc pre pământ; venit-au vreamea, apropiiatu-s-au zioa, nu cu gâlcevi, nici cu chinuri.

8 Acum de aproape voiu vărsa mâniia Mea preste tine şi voiu sfârşi urgiia Mea întru tine; şi te voiu judeca pre tine întru căile tale şi voiu pune preste tine toate urâciunile tale.

9 Nu va părtini ochiul Mieu, nici Mă voiu milostivi, ci voiu pune asupra ta căile tale şi urâciunile în mijlocul tău vor fi; şi vei cunoaşte că eu sânt Domnul, Cel ce bat.

10 Iată, zioa Domnului vine! Iată, sfârşitul vine! Ieşit-au împletirea şi au înflorit toiagul, sculatu-s-au trufiia.

11 Şi va sfărâma tăriia celui fără de leage şi nu cu gâlceavă, nici cu grabă, şi nu din ei sânt, nici easte frumseaţă întru ei.

12 Venit-au vreamea, iată zioa! Cel ce cumpără să nu să bucure, şi cel ce vinde să nu plângă, că urgie easte preste toată mulţimea ei.

13 Pentru că cel ce va cumpăra la cel ce va vinde nu să va mai întoarce şi nu e încă în viiaţă a trăi lui, că vedeare la toată mulţimea ei nu să va întoarcea, şi omul întru ochii vieţii sale nu va birui.

14 Trâmbitaţi cu trâmbiţă şi judecaţi toate, şi nu va fi cine să meargă la războiu, că urgiia Mea easte preste toată mulţimea eib.

15 Războiul cu sabie din afară şi foametea şi moartea dinlăuntru; cei din câmp de sabie vor muri, iară pre cei din cetate foametea şi moartea îi va piiarde.

16 Şi vor scăpa cei ce fugi dintru ei şi vor fi în munţi ca nişte porumbiţe cercetătoare; şi pre toţi voiu omorî, pre fieştecarele întru nedreptăţile sale.

17 Toate mâinile să vor slăbănogi şi toate coapsele să vor spurca cu umezeală.

18 Şi să vor încinge cu saci şi-i va acoperi pre ei spaimă; şi preste toată faţa, ruşine, preste ei şi preste tot capul, pleşugire; argintul lor lăpăda-să-va în uliţe şi aurul lor să va treace cu vedearea.

19 Argintul lor şi aurul lor nu va putea să-i mântuiască pre ei în zioa mâniei Domnului; sufletele lor nu să vor sătura şi pântecele lor nu să vor umplea, că chin nedreptăţilor lor s-au făcut.

20 Ceale alease ale lumii spre trufie le-au pus şi icoane urâciunilor sale au făcut dintru acealea; pentru aceasta dat-am lor aceastea spre necurăţie.

21 Şi le voiu da pre eale în mâinile străinilor, ca să le jefuiască, şi omorâtorilor pământului pradă; şi le vor spurca pre eale.

22 Şi voiu întoarce faţa Mea de cătră ei; şi vor spurca cercetarea Mea şi vor întra într-însele fără de pază şi le vor spurca pre eale.

23 Şi vor face turburare, că pământul easte plin de norod şi cetatea e plină de fărădeleage.

24 cŞi voiu aduce pre cei foarte răi din neamuri, şi vor moşteni casele lor. Şi voiu întoarce înfierbântarea tăriei lor şi să vor spurca sfintele lor.

25 Şi curăţeniia va veni şi va cerca pacea, şi nu va fi.

26 Vai preste vai va fi şi veaste preste veaste va fi; şi să va căuta vedenie de la proroc şi leagea va peri de la preot şi sfatul de la cei bătrâni.

27 dÎmpăratul va plânge şi boiariul să va îmbrăca cu perire şi mâinile norodului pământului să vor slăbănogi; după căile lor face-voiu lor şi întru judecăţile lor Îmi voiu izbândi pre ei şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.