×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 46

Numai sâmbăta şi în lună noao să se deşchiză poarta curţii dinlăuntru; şi ce arderi în zilele aceastea va aduce căpeteniia şi pre carea poartă va întra sau va ieşi el sau norodul din besearică. Despre arderea cea de bunăvoie şi de toate zilele a căpeteniei. Despre darul care acela va da fiilor sau slugilor. Locurile în care vor fiiarbe preoţii şi slujitorii junghierile norodului.

1 Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Poarta cea din curtea cea mai dinlăuntru, carea caută cătră răsărituri, va fi închisă în ceale şease zile de lucru, iară în zioa sâmbetelor să va deşchide.

2 Şi în zioa lunii noao să va deşchide şi va întra povăţuitoriul pre calea pridvorului porţii ceii din afară şi va sta înaintea uşilor porţii şi vor face preoţii arderile de tot ale lui şi ceale de mântuire ale lui.

3 Şi să va închina înaintea uşii porţii şi va ieşi, şi poarta nu să va închide până seara.

4 Şi să va închina norodul pământului înaintea uşii porţii aceiia, în sâmbete şi în lunile ceale noao, înaintea Domnului.

5 Şi arderile ceale de tot le va aduce povăţuitoriul Domnului, în zioa sâmbetelor, şease miei fără de prihană şi un berbeace fără de prihană.

6 Şi manaa şi coptură berbeacelui şi mieilor jertvă, darea mânii lui şi un in de untdelemn la coptură.

7 Şi în zioa dintâiu a lunii noao, un viţel, fiiu de cireadă, fără de prihană, şi şease miei şi berbeci fără de prihană vor fi.

8 Şi coptură berbeacelui şi coptură viţelului va fi manaa, şi mieilor, precum va ajunge mâna lui, şi un in de untdelemn la coptură.

9 Şi, când va întra povăţuitoriul, pre calea pridvorului porţii va întra şi pre calea porţii va ieşi.

10 Şi, când va întra norodul pământului înaintea Domnului la sărbători, cel ce va întra pre calea porţii ceii despre miiazănoapte să se închine va ieşi pre calea porţii ceii despre amiiazăzi, şi cel ce va întra pre calea porţii ceii despre amiiazăzi va ieşi pre calea porţii ceii despre miiazănoapte; nu să va înturna pre calea porţii pre carea au întrat, ci în dreptul ei va ieşi.

11 Şi povăţuitoriul în mijlocul lor, când vor întra ei, va întra împreună cu ei, şi când vor ieşi ei, va ieşi şi el.

12 Şi în sărbători şi în bulciuri va fi manaa coptură viţelului şi coptură berbeacelui şi mieilor, precum va ajunge mâna lui, şi un in de untdelemn la coptură.

13 Iară când va face povăţuitoriul mărturisire, ardere de tot de mântuire Domnului, şi va deşchide lui poarta carea caută cătră răsărit şi va face arderea cea de tot a sa şi ceale de mântuire ale sale, precum face în zioa sâmbetelor; şi va ieşi şi să vor închide uşile după ce va ieşi el.

14 Şi un miel de un an fără de prihană va face ardere de tot în toate zilele Domnului; dimineaţa îl va face pre el.

15 Şi manaa va face preste el dimineaţa, a şeasa parte de măsură, şi din untdelemn a treia parte de in, ca să ameastece făina cea de grâu manaa Domnului, poruncă veacinică pururea.

16 Face-veţi mielul şi manaa şi untuldelemn, veţi face dimineaţa ardere de tot pururea’.

17 Aceastea zice Domnul: ‚De va da povăţuitoriul dar unuia dintru fiii săi din moştenirea sa, aceasta va fi fiilor lui ţinut de moştenire,

18 Iară de va da dar dintru moştenirea sa unuia dintru robii săi, va fi a lui până la anul slobozirii şi să va da înapoi povăţuitoriului, afară din moştenirea fiilor lui, carea va fi a lor.

19 Şi nu va lua povăţuitoriul din moştenirea norodului ca să-i asuprească pre ei; din ţinutul său şi din moştenirea sa să dea moştenire fiilor săi, ca să nu să răsipească norodul Mieu, fieştecare de la moştenirea sa’»”.

20 Şi m-au băgat pre mine pre calea cea despre austrul a porţii la cămara sfintelor preoţilor, carea caută cătră miiazănoapte, şi, iată, acolo loc osibit.

21 Şi au zis cătră mine: „Acesta easte locul unde vor fiiarbe preoţii ceale pentru fărădeleage şi ceale pentru păcat, şi acolo vor fiiarbe manaa mai mult, ca să nu scoaţă la curtea cea mai din afară, ca să sfinţască norodul”.

22 Şi m-au scos la curtea cea mai din afară şi m-au purtat împregiur pre la ceale patru părţi ale curţii şi, iată, curte despre laturile curţii.

23 Curte mică, de patruzeci de coţi de lungă şi de treizeci de coţi de largă; o măsură era întru ceale patru.

24 Şi cămări împregiur într-însele, împregiurul celor patru, şi bucătării făcute dedesuptul cămărilor împregiur.

25 Şi au zis cătră mine: „Aceastea sânt casele bucătarilor, întru care vor fiiarbe cei ce slujesc casii jertvele norodului”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.