×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 45

Întru împărţirea pământului osibindu-să Domnului pârgăle, s-au însămnat o parte preoţilor, leviţilor şi căpeteni* cetăţii; şi să se ţie dreptatea în cumpene, în măsure, în pârghe şi în jertve, care să aduc în zioa dintâiu şi a şeaptea a lunii dintâiu şi în praznicile Paştilor şi a corturilor.

1 Şi când veţi măsura pământul în moşii, osibiţi pârgă Domnului sfântă, din pământ doaozeci şi cinci de mii de lungă şi zeace mii de largă; sfântă va fi întru toate hotarăle lui împregiur.

2 Şi va fi dintru aceasta sfinţită cinci sute preste cinci sute în patru unghiuri primpregiur şi cincizeci de coţi osibirea lor primpregiur.

3 Şi din măsura aceasta vei măsura lungime de doaozeci şi cinci de mii şi lăţime de zeace mii şi întru aceasta va fi sfinţenie Sfânta Sfintelor.

4 De la pământ va fi preoţilor celor ce slujesc întru cel sfânt şi va fi celor ce să apropie să slujească Domnului; şi va fi lor loc de casă osibit sfinţeniei lor.

5 De doaozeci şi cinci de mii de lung şi de doaozeci de mii de larg, şi leviţii, cei ce slujesc casii, ei vor ţinea cetatea ca să lăcuiască într-însa.

6 Şi ţinutul cetăţii vei da lărgimea de cinci mii şi lungimea de doaozeci şi cinci de mii. În ce chip e începătura sfintelor la toată casa lui Israil vor fi.

7 Şi povăţuitoriului dintru aceasta şi de la aceasta spre începăturile sfintelor, spre ţinutul cetăţii despre faţa începăturilor sfintelor şi despre faţa ţinutului cetăţii, ceale despre mare şi despre ceale despre mare cătră răsărituri; şi lungimea ca una din părţile de la hotarăle ceale de cătră mare şi lungimea spre hotarăle ceale de cătră răsăriturile pământului.

8 Şi va fi lui de moştenire întru Israil şi nu vor asupri mai mult povăţuitorii lui Israil pre norodul Mieu, şi pământul îl va moşteni casa lui Israil după neamurile sale’.

9 Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Destul fie voao, povăţuitorii lui Israil, nedreptatea şi nevoia lăpădaţi, şi judecată şi dreptate faceţi, luaţi asuprealele de la norodul Mieu, zice Domnul Dumnezeu.

10 Cumpănă dreaptă şi măsură dreaptă şi şinic drept să fie voao când măsuraţi.

11 Şi şinicul aşijderea unul să fie când luaţi, a zeacea parte de gomor un şinic şi a zeacea parte de gomor să fie întocma.

12 Cu măsura cea de doaozeci de bani, doaozeci de sicli; doaozeci şi cinci de sicli şi cincisprăzeace sicli omna va fi voao.

13 Şi aceasta easte pârga carea veţi osibi: a şeasea parte de măsură din gomorul de grâu şi a şeasea parte de ifi din coriul de orz.

14 Şi porunca untuluidelemn, un păhar de la zeace păhară, că zeace păhară sânt un gomor.

15 Şi o oaie din zeace oi din toate neamurile lui Israil spre jertvă şi spre ardere de tot şi spre mântuire, ca să se roage pentru voi, zice Domnul Dumnezeu.

16 Şi tot norodul va da pârga aceasta povăţuitoriului lui Israil.

17 Şi prin povăţuitoriu vor fi arderile ceale de tot şi jertvele şi turnările în sărbători şi în lunile noao şi în sâmbetele şi în toate sărbătorile casii lui Israil; acesta va face ceale pentru păcat şi jertva şi arderile de tot şi ceale de mântuire, ca să se roage pentru casa lui Israil’.

18 Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚În luna cea dintâiu, în zioa cea dintâiu, veţi lua un viţel de vaci fără prihană, ca să se curăţască cel sfânt.

19 Şi va lua preotul din sângele curăţeniei şi va pune pre stâlpii uşii casii şi întru ceale patru unghiuri ale besearicii şi pre jertvenic şi pre stâlpii porţii curţii ceii mai dinlăuntru.

20 Aşea vei face şi în luna a şeaptea, în zioa dintâiu a lunii, vei aduce pentru fiecarele care nu ştie, şi pentru prunc, şi vei curăţi casa.

21 Şi în luna dintâiu, în patrusprăzeace ale lunii, vor fi voao Paştile sărbătoare; şeapte zile azime veţi mânca.

22 Şi va face povăţuitoriul în zioa aceaea pentru sine şi pentru casă şi pentru tot norodul pământului un viţel de vaci pentru păcat.

23 Şi în şeapte zile ale praznicului va face arderi de tot Domnului, şeapte viţei şi şeapte berbeci fără de prihană, în toată zioa în ceale şeapte zile, şi pentru păcat un ied de capre în toate zilele.

24 Şi coptură viţelului şi coptură berbeacelui vei face şi un in de untdelemn la coptură.

25 Şi în luna a şeaptea, în cincisprăzeace ale lunii, la sărbătoare, vei face ca aceastea în şeapte zile, ca şi ceale pentru păcat şi arderile de tot şi ca manaa şi ca untuldelemn’.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.