×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 44

Uşa sfintei ceii mai din afară e încuiată, prin carea singur Dumnezeu va întra; cei netăiaţi împregiur la trup şi la inimă nu vor întra în Casa Domnului, nici vor jertvi leviţii cei ce au urmat pe idoli, ci aceştia vor fi slujitori casii; iară fiii lui Saduc, preoţii, vor întra şi acestora să pun legi.

1 Şi m-au întors pre mine la calea uşii sfintelor ceii mai din afară, ce caută cătră răsărit, şi aceasta era încuiată.

2 Şi au zis Domnul cătră mine: „Uşea aceasta încuiată va fi şi nu să va deşchide şi nimenea nu va treace printr-însa.

3 Că Domnul Dumnezeul lui Israil va treace printr-însa şi va fi încuiată, că povăţuitoriul acesta va şedea într-însa să mănânce pâine înaintea Domnului; pre calea uşii pridvorului va întra şi pre calea lui va ieşi”.

4 Şi m-au dus pre mine pre calea uşii ceii despre miiazănoapte în preajma casii şi am văzut; şi, iată, era plină de mărire Casa Domnului şi am căzut pre faţa mea.

5 Şi au zis Domnul cătră mine: „Fiiul omului, pune întru inima ta şi vezi cu ochii tăi şi auzi cu urechile tale toate câte grăiesc Eu cu tine de toate poruncile Casii Domnului şi de toate legile ei şi vei pune inima ta la întrarea casii pre la toate ieşirile ei şi întru toate sfintele.

6 Şi vei grăi cătră casa cea amărâtoare, cătră casa lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Destul fie voao toate fărădelegile voastre, casa lui Israil;

7 Pentru că băgaţi voi fii de alt neam, netăiaţi împregiur la inimă şi netăiaţi împregiur la trup, ca să fie întru sfintele Meale, să le pângărească pre eale, şi aduceţi voi pâine, grăsime şi sânge şi călcaţi legătura Mea cu toate fărădelegile voastre.

8 Şi n-aţi avut grije ca să păziţi pază întru sfintele Meale’.

9 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Tot fiiul cel de alt neam netăiat împregiur la inimă şi netăiat împregiur la trup va întra în sfintele Meale dintru toţi fiii lor de alt neam, carii sânt în mijlocul casii lui Israil.

10 Ci şi leviţii, carii s-au depărtat de la Mine când rătăcea Israil de la Mine după gândurile Sale, şi vor lua nedreptatea sa,

11 Şi vor fi întru sfintele Meale slujind portari la porţile casii şi slujind în casă; aceştia vor junghiia jertvele şi arderile ceale de tot ale norodului şi aceştia vor sta înaintea norodului, ca să le slujească lor.

12 Pentru că le-au slujit lor înaintea feaţii idolilor lor şi s-au făcut casii lui Israil spre certare de nedreptate; pentru aceasta, am râdicat mâna Mea asupra lor, zice Domnul Dumnezeu, şi vor lua nedreptatea sa.

13 Şi nu să vor apropiia cătră Mine, ca să-Mi preoţască Mie, nici să vor apropiia la sfintele fiilor lui Israil, nici la Sfintele Sfintelor Meale, şi vor purta ocara sa cu rătăcirea carea au rătăcit.

14 Şi-i vor pune pre ei a păzi păzile casii la toate lucrurile ei şi la toate oricâte vor face.

15 Preoţii, leviţii, fiii lui Saduc, carii au păzit pazăle sfintelor Meale, când rătăcea casa lui Israil de la Mine, aceştia să vor apropiia la Mine, ca să slujească Mie, şi vor sta înaintea feaţii Meale, ca să-Mi aducă jertvă şi răsime şi sânge, zice Domnul Dumnezeu.

16 Aceştia vor întra în sfintele Meale şi aceştia să vor apropiia la masa Mea, ca să-Mi slujească Mie şi să păzască pazele Meale.

17 Şi va fi când vor întra ei pre porţile curţii ceii mai dinlăuntru, cu veşminte de in să vor îmbrăca şi nu să vor îmbrăca cu de lână, când vor sluji ei de la poarta curţii cea mai dinlăuntru.

18 Şi chidare de in vor avea pre capetele sale şi rochii de in vor avea preste mijloacele sale şi nu să vor încinge cu silă.

19 Şi când vor ieşi ei în curtea cea mai din afară la norod, să vor dezbrăca de veşmintele sale, cu care au slujit, şi le vor pune în cămările sfintelor şi să vor îmbrăca cu alte veşminte şi nu vor fi sfinţi norodul în veşmintele sale.

20 Şi capetele sale nu-şi vor rade şi chicile sale nu le vor goli, acoperind, vor acoperi capetele sale.

21 Şi vin nu va bea tot preotul când va întra în curtea cea mai dinlăuntru.

22 Şi văduvă şi lăsată nu-şi vor lua şie muiare, ci numai fecioară din sămânţa casii lui Israil; iară de va fi văduva, de la preot o vor lua.

23 Şi pre norodul Mieu va învăţa întră cel sfânt şi întră cel spurcat, şi întră cel necurat şi întră cel curat vor arăta lor.

24 Şi când va fi judecată despre sânge, aceştia să vor pune judecători şi îndreptările vor îndrepta şi judecăţile Meale vor judeca şi legiuirile Meale şi poruncile Meale întru toate sărbătorile Meale vor păzi şi sâmbetele Meale vor sfinţi.

25 Şi la om mort nu vor întra, ca să nu să spurce, fără numai la tată şi la mumă şi la fecior şi la fată şi la frate şi la sora sa, carea nu s-au măritat, să vor spurca.

26 Şi după ce să va curăţi, şeapte zile să-şi numere şie.

27 Şi în zioa în carea întră în curtea cea mai dinlăuntru, ca să slujească întru cel sfânt, vor aduce curăţenie, zice Domnul Dumnezeu.

28 Şi va fi lor moştenire; Eu sânt moştenirea lor şi ţineare lor nu să va da întru fiii lui Israil, că Eu sânt ţinearea lor.

29 Şi jertva şi ceale pentru păcate şi ceale pentru neştiinţă aceştia le vor mânca şi toată osibirea întru Israil a lor va fi.

30 Pârga din toate şi ceale întâiu născute din toate şi toate aducerile din toată pârga voastră ale preoţilor vor fi, şi ceale întâiu născute ale voastre veţi da preotului, ca să puie binecuvântările voastre preste căsile voastre.

31 Şi toată mortăciunea şi prins de fiiară din paseri şi din dobitoace nu vor mânca preoţii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.