×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 43

Arătându-să mărirea Domnului, aude prorocul că fiii lui Israil nu vor mai spurca numele Domnului; şi care sânt măsurile oltariului şi a curăţeniei în şeapte zile.

1 Şi m-au adus pre mine la poarta carea caută cătră răsărit şi m-au scos afară.

2 Şi, iată, mărirea Dumnezeului lui Israil vinea pre calea cea de cătră răsărit, şi glasul taberii, cu glasul multor îndoite; şi pământul strălucea ca fulgerul de mărire primpregiur.

3 Şi vedearea carea am văzut era ca vedearea carea am văzut când am întrat să ung cetatea, şi vedearea carului carea am văzut era ca vedearea carea am văzut la râul Hovarului, şi am căzut preste faţa mea.

4 Şi mărirea Domnului au întrat în casă, pre calea porţii carea caută cătră răsărit.

5 Şi m-au luat pre mine duh şi m-au băgat în curtea cea mai dinlăuntru şi, iată, era casa plină de mărirea Domnului.

6 Şi am stătut şi, iată, glas din casă grăind cătră mine, şi bărbatul sta lângă mine.

7 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, văzut-ai locul scaonului Mieu şi locul urmei picioarelor Meale, întru care va lăcui numele Mieu în mijlocul casii lui Israil în veac şi mai mult nu va spurca casa lui Israil numele cel sfânt al Mieu, ei şi povăţuitorii lor întru curviia sa şi întru uciderile povăţuitorilor în mijlocul său.

8 Când punea ei tinda Mea în tinzile sale şi pragurile Meale alăturea cu pragurile sale, şi au făcut păreatele Mieu ca cum ar fi împreunare întră Mine şi întră ei, şi au spurcat numele cel sfânt al Mieu cu fărădelegile care le făcea şi i-am zdrobit pre ei cu mâniia Mea şi cu ucidere.

9 Şi acum lapede curviia sa şi uciderile povăţuitorilor săi de la Mine şi voiu lăcui în mijlocul lor în veac.

10 Şi tu, fiiul omului, arată casii lui Israil casa şi vor înceta de la păcatele sale, vedearea ei şi rânduiala ei.

11 Şi ei vor lua iertarea sa pentru toate care au făcut; şi vei scrie casa şi gătirea ei şi ieşirea ei şi starea ei şi toate poruncile ei şi toate legiuirile ei vei arăta lor şi le vei scrie înaintea lor şi vor păzi toate îndreptările Meale şi toate poruncile Meale şi le vor face pre eale.

12 Şi scrisoarea casii pre vârvul muntelui, toate hotarăle ei primpregiur Sfintele Sfintelor sânt; aceasta e leagea casii”.

13 Şi aceastea sânt măsurile jertvenicului cu cotul cotului şi o palmă, sânul înălţimea lui primpregiur de un cot, şi de un cot lărgimea, şi usna pre buzele ei împregiur de o palmă.

14 Şi aceasta easte înălţimea jertvenicului de la fundul începutului gropilii lui cătră curăţitoriul cel mare, dedesupt de doi coţi şi lărgimea de un cot, şi cel de la curăţitoriul cel mic preste curăţitoriul cel mare, patru coţi, şi lăţimea de un cot.

15 Şi ariilul de patru coţi şi de la ariil până deasupra coarnelor, un cot.

16 Şi ariilul de doisprăzeace coţi în lung şi de doisprăzeace coţi lărgimea, în patru muchi de toate părţile lui şi curăţitoriul de patrusprăzeace coţi de lung şi de patrusprăzeace coţi de larg, în patru muchi de patru părţi ale lui, şi usna lui, giur-împregiurul lui, de o jumătate de cot, şi împregiurarea ei de un cot împregiur şi treaptele lui căutând cătră răsărit.

17 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, aceastea zice Adonai Domnul, Dumnezeul lui Israil: «Aceastea sânt poruncile jertvenicului în zioa în carea să va face, ca să se aducă preste el arderi de tot şi să se vearse preste el sânge.

18 Şi vei da preoţilor, leviţilor celor din sămânţa lui Saduc, celor ce să apropie cătră Mine ca să-Mi slujască Mie, zice Domnul Domnul, viţel de vaci pentru păcat.

19 Şi vor lua din sângele lui şi vor pune pre ceale patru cornuri ale jertvenicului şi pre ceale patru unghiuri ale curăţitoriului; şi pre vatră, împregiur, vei stropi şi-l vor curăţi pre el.

20 Şi vor lua viţelul cel pentru păcat şi să va arde în locul cel osibit al casii din afară de ceale sfinte.

21 Şi în zioa a doao, vor lua doi iezi de capre curaţi, pentru păcat, şi vor curăţi jertvenicul, în ce chip au curăţit cu viţelul.

22 Şi după ce să va săvârşi curăţirea, vor aduce un viţel de vaci curat şi un berbeace de oi curat.

23 Şi le veţi aduce înaintea Domnului şi vor presera preste eale preoţii sare şi le vor aduce pre eale arderi de tot Domnului.

24 Şeapte zile vei face ied pentru păcat, în toată zioa, şi viţel de vaci şi berbeace de oi fără prihană vor face în şeapte zile.

25 Şi vor curăţi jertvenicul şi-l vor lămuri şi vor umplea mâinile lor şi vor săvârşi zilele.

26 Şi va fi în zioa a opta şi înainte vor face preoţii preste jertvenic arderile ceale de tot ale voastre şi ceale de mântuire ale voastre, şi voiu priimi pre voi, zice Domnul Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.