×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 42

Despre zidirea vistieriei şi a celoralalte care sânt spre slujba sfintelor.

1 Şi m-au băgat în curtea cea mai din afară cătră răsărit, în preajma porţii ceii de cătră miiazănoapte.

2 Şi m-au băgat înlăuntru şi, iată, cinci cămări lângă partea zidului şi aproape de zidul cel despărţit cătră miiazănoapte; despre faţă de o sută de coţi lungimea cătră miiazănoapte, şi lărgimea de cincizeci de coţi, scrise ca şi porţile curţii ceii mai dinlăuntru şi ca stâlpii cei de primpregiur a curţii ceii mai din afară, în rând cămări întreite cu faţa căutând una cătră alta.

3 Şi înaintea cămărilor lor de preumblat de zeace coţi de lat şi de o sută de coţi de lung, nici un cot lipsă şi uşile lor cătră miiazănoapte.

4 Şi preumblările foişoarelor aseamenea, că întrecea în sus stâlpii din stâlpii cei dedesupt, şi loc aseamenea era.

5 aŞi foişoare întreite era şi stâlpi nu avea, ca stâlpii celor mai din afară.

6 Pentru aceaea, era mai înalţi decât cei dedesupt şi decât cei din mijloc de la pământ.

7 Şi lumină din afară, precum era cămări curţii ceii mai din afară, care căuta spre cămările ceale de cătră miiazănoapte, de lungi de cincizeci de coţi;

8 Că lungimea cămărilor care caută spre curtea cea mai din afară era de cincizeci de coţi; şi aceastea sânt care caută cu faţa una cătră alta, preste tot, o sută de coţi.

9 Şi uşile cămărilor acestora ale întrării ceii de cătră răsărit, ca să între prin eale din curtea cea mai din afară.

10 După lumina locului celui dintâiu al preumblării şi cea spre austru, de cătră faţa austrului, şi de cătră faţa celuialalt zid şi de cătră faţa celui ce despărţeaşte,

11 Şi cămările şi foişoarele în preajma feaţii sale, după măsurile cămărilor celor de cătră miiazănoapte, după lungimea lor şi după lărgimea lor şi după toate ieşirile lor şi după toate întrările lor şi după luminile lor.

12 Şi după uşile lor, ale cămărilor celor de cătră austru, şi după uşile umblării ceii de la început, ca lumina unei despărţituri de o trestie şi despre răsărit, ca să între prin eale.

13 Şi au zis cătră mine: „Cămările ceale de cătră miiazănoapte şi ceale de cătră austru, ceale despre faţa zidului ce despărţeaşte, aceastea sânt cămările sfântului, întru care vor mânca preoţii, fiii lui Saduc, cei ce să apropie cătră Domnul, Sfintele Sfintelor, şi acolo vor pune Sfintele Sfintelor şi jertva şi ceale pentru păcat şi ceale pentru neştiinţa că locul easte sfânt.

14 Nu vor întra acolo afară de preoţi şi nu vor ieşi din cel sfânt în curtea cea mai din afară, pentru ca pururea să fie sfinţi cei ce să apropie; şi să nu să atingă de haina lor, cu carea slujesc, pentru că sfinte sânt şi să vor îmbrăca cu alte haine când să ating de norod”.

15 Şi, după ce s-au sfârşit măsurarea casii dinlăuntru, m-au scos pre mine pre calea porţii carea caută spre răsărit şi au măsurat asemănarea casii primpregiur în rând.

16 Şi au stătut de cătră dosul porţii carea caută cătră răsărit şi au măsurat cinci sute cu trestiia cea de măsură.

17 Şi s-au întors cătră miiazănoapte şi au măsurat cea de cătră faţa miiazănopţii, cinci sute de coţi cu trestiia măsurii.

18 Şi s-au întos cătră mare şi au măsurat cea de cătră faţa mării, cinci sute de coţi cu trestiia măsurii.

19 Şi s-au întos cătră austru şi au măsurat cea de cătră faţa austrului, cinci sute cu trestiia măsurii.

20 În patru părţi tot cu acea trestie şi o au rânduit pre ea şi îngrădirea lor primpregiur, de cinci sute cătră răsărit şi cinci sute de coţi lărgimea carea despărţea întră ceale sfinte şi întră zidul cel dinainte, cel din rândul casii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.