×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 41

Rânduiala zidirii besearicii după fieştecare parte.

1 Şi m-au băgat în besearică şi au măsurat pridvorul de şease coţi lărgimea dincoace şi de şease coţi lărgimea pridvorului dincolea.

2 Şi lărgimea porţii de zeace coţi şi ţiţinile porţii de cinci coţi de o parte şi de cinci coţi de altă parte, şi lungimea lui de patruzeci de coţi şi lărgimea de doaozeci de coţi.

3 Şi m-au băgat în curtea cea mai dinlăuntru şi au măsurat pridvorul uşii de doi coţi şi uşa de şease coţi şi ţiţinile uşii de şeapte coţi dincoace şi de şeapte dincolea.

4 Şi au măsurat lungimea uşilor de patruzeci de coţi şi lărgimea de doaozeci de coţi despre faţa besearicii şi au zis cătră mine: „Aceasta easte Sfânta Sfintelor”.

5 Şi au măsurat păreatele căsii de şease coţi şi au măsurat lărgimea coastei de patru coţi împregiur.

6 Şi coastele, coastă cătră coastă, de doao ori câte treizeci şi trei şi osibirea în păreatele casii în coaste împregiur, ca să fie celor ce să prind a vedea, ca cu nimica să nu să atingă de păreţii casii.

7 Şi lărgimea coastii ceii mai de sus după adaogerea din păreate cătră cea mai de sus, împregiurul casii, ca să se lărgească deasupra, şi din ceale de jos să vor sui la ceale de sus, şi din ceale din mijloc spre ceale cu trei poduri.

8 Şi traielula casii înălţimea şi osibirea coastelor, întocma cu trestiia, de şease coţi osibirea.

9 Şi lărgimea coastei păreatelui din afară, de cinci coţi, iară cealealalte, întră coastele casii.

10 Şi întră cămări, lărgimea de doaozeci de coţi împregiurarea casii primpregiur.

11 Şi uşile cămărilor cătră rămăşiţa unii uşi, carea easte de cătră miiazănoapte, şi o uşă cătră austru şi lărgimea luminii ceiialalte, de cinci coţi lărgimea împregiur.

12 Şi zidul care easte de cătră faţa ceiialalte ca-n spre mare, de şeaptezeci de coţi de lat, iară păreatele care desparte, de cinci coţi de lat împregiur, şi lungimea lui de noaozeci de coţi.

13 Şi au măsurat în preajma casii o sută de coţi lungimea şi cealelalte şi care despart, şi păreţii lor lungimea de o sută de coţi.

14 Şi lărgimea dinaintea căsii şi cealelalte din preajmă, de o sută de coţi.

15 Şi au măsurat lungimea celui ce desparte, şi în preajma feaţii rămăşiţii celor dinapoia casii aceiia, şi cealelalte rămăşiţe dincoace şi dincolea de o sută de coţi lungimea, şi besearica şi unghiurile şi pridvorul cel mai din afară podit.

16 Şi ferestrile mrejuite, ca să lumineaze, să să poată vedea prin eale. Şi casa şi ceale de aproape, cuptuşite cu leamne toate împregiur, şi pardosala, şi din pardosală până la ferestri. Şi ferestrile să deşchidea în trei fealiuri,

17 Ca să se poată privi prin eale; şi până la casa cea mai dinlăuntru şi până la cea mai din afară, şi preste tot păreatele împregiur, dinlăuntru şi din afară, măsurăb.

18 Şi heruvimi săpaţi şi finici, câte un finic întră un heruvim şi întră alt heruvim, doao feaţe la un heruvim.

19 Faţă de om cătră finic dincoace şi faţă de leu cătră finic dincolo.

20 Săpată toată casa primpregiur, din pardosală până la podine, heruvimi şi finici săpaţi.

21 Şi cel sfânt şi besearica să deşchidea prin patru unghiuri în preajma feaţii sfintelor, vedearea ca a unui jertvenic de lemn.

22 De trei coţi înălţimea lui şi lungimea de doi coţi şi lărgimea de doi coţi, şi coarne avea, şi temeiul lui şi păreţii lui. Şi au zis cătră mine: „Aceasta easte masa cea dinaintea feaţii Domnului”.

23 Şi doao uşi era la besearică şi la cel sfânt.

24 Şi într-aceale doao uşi era doao uşcioare de amândoao părţile, care să deşchidea una cătră alta, că doao uşcioare era la una şi doao uşcioare la ceaealaltă uşe.

25 Şi săpături era preste eale, şi preste uşile besearicii heruvimi şi finici, după săpătura sfintelor, şi leamne de treabă despre faţa pridvorului pre din afară.

26 Şi ferestri ascunse şi măsură dincoace şi dincolea spre acoperemânturile pridvorului şi coastele casii întocmite.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.