×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 40

Să arată prorocului întemeiarea cetăţii cu mărimea în lung, lat şi înalt a fieştecării căsi, a porţii, a cămării, a feaţelor căsilor, a fereştilor, a pridvoarălor, a sălaşelor şi a treaptelor; şi măsura a patru mease spre jertvire, a vistieriilor cântăreţilor şi a preoţilor şi pridvorul besearicii

1 Şi au fost în anul al doaozeci şi cinci al robirii noastre, în luna dintâiu, în zeace zile a lunii, în anul al patrusprăzeacelea după ce s-au luat cetatea; în zioa aceaea fost-au preste mine mâna Domnului şi m-au adus acolo.

2 Întru vedearea lui Dumnezeu m-au adus pre mine în pământul lui Israil şi m-au pus într-un munte foarte înalt, şi preste el era ca o cetate zidită în preajmă.

3 Şi m-au băgat pre mine acolo şi, iată, un bărbat; şi vedeareaa lui era ca vedearea aramei sclipitoare şi în mâna lui era aţă de ziditori şi trestie de măsurat, şi el sta la poartă.

4 Şi au zis cătră mine bărbatul: „Fiiul omului, vezi cu ochii tăi şi cu urechile tale auzi şi pune în inima ta toate câte eu arăt ţie, pentru că ca să arăt ţie ai întrat aici şi vei arăta toate casii lui Israil câte tu vezi”.

5 Şi, iată, zid afară din casă primpregiur, şi în mâna bărbatului trestie de măsurat de şease coţi şi o palmă; şi au măsurat zidul: lăţimea era întocmai cu trestiia şi înălţimea lui întocma cu trestiia.

6 Şi au întrat pre poarta carea caută spre răsărit, şeapte treapte, şi au măsurat thee şease de o parte şi şease de altă parte şi pridvorul porţii întocma cu trestiia.

7 Şi tindă întocma cu trestiia de lungă şi întocma cu trestiia de lată şi pridvor în mijlocul foişorului de şease coţi.

8 Şi tinda a doao, întocma cu trestiia de lată şi întocma cu trestiia de lungă şi pridvorul de cinci coţi.

9 Şi tinda a treia, întocma cu trestiia de lungă şi întocma cu trestiia de lată.

10 Şi pridvorul porţii, cel aproape de pridvorul uşii, de opt coţi, şi fruntea de doi coţi, şi pridvorul porţii dinlăuntru.

11 Şi tinda porţii în preajmă, trei de o parte şi trei de altă parte, şi o măsură la trusteale şi o măsură la pridvor de o parte şi de alta.

12 Şi au măsurat lărgimea uşii porţii de zeace coţi, şi lărgimea porţii de treisprăzeace coţi.

13 Şi un cot să aduna înaintea tinzii de un cot, şi hotarul unui cot de o parte şi de alta, şi tinda de şease coţi de o parte, şi de şease coţi de altă parte.

14 Şi au măsurat poarta de la zidul tinzii până la păreatele tinzii, lăţimea de doaozeci şi cinci de coţi, aceasta e poartă în preajma porţii.

15 Şi descoperemântul pridvorului porţii de şeasezeci de coţi din afară şi de doaozeci şi cinci de coţi tinda porţii primpregiur.

16 Şi descoperemântul curţii din afară la descoperemântul pridvorului porţii ceii dinlăuntru de cincizeci de coţi.

17 Şi ferestri ascunse la tinzi şi la pridvoară pre dinlăuntrul porţii curţii primprejur şi, aşijderea, la foişoare, ferestri împregiur pre dinlăuntru şi preste pridvor finici de o parte şi de alta.

18 Şi m-au băgat în curtea cea mai dinlăuntru şi, iată, cămări şi stâlpi împregiurul curţii, treizeci de cămări întru împregiurarea stâlpilor.

19 Şi foişoare în dosul porţilor, după lungimea porţilor celor înaintea stâlpilor dedesupt.

20 Şi au măsurat lărgimea curţii de la descoperemântul porţii ceii mai din afară, pre dinlăuntru, cătră descoperemântul porţii carea caută spre răsărit.

21 Şi m-au băgat spre miiazănoapte şi, iată, poarta carea caută spre miiazănoapte cătră curtea cea mai din afară şi o au măsurat cât easte de lungă şi de lată.

22 Şi tinzi, trei de o parte şi trei de altă parte, şi fruntea şi foişorul şi finichii ei; şi s-au făcut după măsura porţii carea caută cătră răsărit, de cincizeci de coţi lungimea ei şi de doaozeci şi cinci lărgimea ei.

23 Şi ferestrile ei şi foişoarele şi finicii ei ca şi poarta carea caută cătră răsărit, şi pre şeapte treapte să suia la ea, şi foişor pre dinlăuntru.

24 Şi poarta curţii cea mai dinlăuntru, carea caută spre poarta miiazănopţii, ca şi poarta carea caută spre răsărit; şi au măsurat curtea de la o poartă până la altă poartă, o sută de coţi.

25 Şi m-au adus despre austru şi, iată, o poartă căutând spre austru; şi o au măsurat pre ea şi tinda şi fruntea şi foişoarele după măsurile aceastea.

26 Şi ferestrile ei şi foişoarele împregiur ca şi ferestrile pridvorului, de cincizeci de coţi lungimea ei şi de doaozeci şi cinci de coţi lărgimea ei.

27 Şi şeapte treapte era la ea, şi foişor pre dinlăuntru şi finici la ea, unul dincoace, altul dincolea, preste frunte.

28 Şi poartă în preajma porţii curţii ceii mai dinlăuntru despre austru; şi au măsurat curtea de la o poartă până la altă poartă, lărgimea, coţi o sută, cătră austru.

29 Şi m-au băgat în curtea cea mai dinlăuntru a porţii de cătră austru şi au măsurat poarta după măsurile ei.

30 Şi tinda şi frunţile şi foişorii, după măsurile aceastea, şi ferestrile ei; şi la foişor, împregiur, coţi cincizeci lungimea ei, şi lărgimea ei, coţi doaozeci şi cinci.

31 Şi foişor împregiur, lungimea de doaozeci şi cinci de coţi şi lăţimea, coţi cinci.

32 Şi foişor la uşa cea mai din afară şi finici pre frunte şi opt treapte.

33 Şi m-au băgat la poarta carea caută cătră răsărit şi o au măsurat pre ea după măsurile aceastea.

34 Şi tinda şi frunţile şi foişoarele, după măsurile aceastea, şi ferestrile la ea şi foişor împregiur, cincizeci de coţi lungimea ei, şi lărgimea ei, doaozeci şi cinci de coţi.

35 Şi foişor la curtea cea mai din afară şi finici preste frunte dincoace şi dincolea, şi opt treapte la ea.

36 Şi m-au băgat la poarta cea de cătră miiazănoapte şi o au măsurat după măsurile aceastea.

37 Şi tinzile ei şi frunţile şi foişoarele şi ferestri la ea, împrejur, de cincizeci de coţi lungimea ei, şi lărgimea de doaozeci şi cinci de coţi.

38 Şi foişoarele la curtea cea mai din afară şi finici la frunte, dincoace şi dincolea, şi opt treapte la ea.

39 Şi cămările ei şi uşile ei şi foişoarele ei spre poarta a doao, curgere de apă; acolo spală arderea de tot.

40 Şi la pridvorul porţii, doao mease dincoace, ca să junghie pre eale arderea de tot, şi ceale pentru păcate şi ceale pentru neştiinţă.

41 Şi dinapoia curgerii arderilor de tot, carea caută spre miiazănoapte, doao mease cătră răsărituri din dosul ceii a doao, şi la pridvorul porţii despre răsărit, opt mease.

42 Patru mease de o parte şi patru mease de altă parte, din dosul porţii; preste acealea jughiia jungherile şi arderile de tot în preajma celor opt mease ale jungherilor.

43 Şi patru mease ale arderilor de tot de piiatră cioplită, lungimea de un cot şi jumătate şi un cot de înaltă.

44 Preste eale vor pune unealtele cu care junghiia acolo arderile de tot şi jertvele.

45 Şi de o palmă vor avea usnă cioplită pre dinlăuntru împregiur, şi deasupra measelor acoperemânt, ca să se acopere de ploaie şi de uscăciune.

46 Şi m-au băgat pre mine la curtea cea mai dinlăuntru şi, iată, doao cămări în curtea cea mai dinlăuntru, una din dosul porţii, carea caută cătră miiazănoapte şi aduce cătră austru, şi una din dosul porţii ceii de cătră austru, carea caută cătră miiazănoapte.

47 Şi au zis cătră mine: „Cămara aceasta, carea caută cătră austru, easte a preoţilor carii păzesc paza căsii.

48 Iată, cămara carea caută cătră miiazănoapte easte a preoţilor celor ce păzesc paza jertvenicului; aceia sânt fiii lui Saduc, carii să apropie, din fiii lui Levi, la Domnul, ca să-I slujească Lui”.

49 Şi au măsurat curtea, lungimea de o sută de coţi şi lărgimea de o sută de coţi la patru părţi ale ei, şi jertvenicul în preajma casii.

50 Şi m-au băgat pre mine la pridvorul casii şi au măsurat pridvorul de cinci coţi lărgimea de o parte, şi de cinci coţi de altă parte, şi lărgimea uşii de patrusprăzeace coţi, şi ţiţinile uşii pridvorului de trei coţi de o parte şi de trei coţi de ceaea parte, şi lungimea pridvorului de doaozeci de coţi.

51 Şi lărgimea de zeace coţi şi pre zeace treapte să suia la el şi stâlpii era la pridvor unul dincoace şi altul dincolea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.