×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 39

Domnul va aduce pre Gog şi pre Magog pre munţii lui Israil şi acolo îi va piiarde cu toată oastea lor, întru a cărora îngropare să vor umplea şeapte luni de-a curăţi pământul. Au dat Domnul pre fiii lui Israil în robie pentru păcatele lor, pământul său, să mărească numele Lui.

1 Şi tu, fiiul omului, proroceaşte asupra lui Gog şi zi: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu asupra ta, Gog, biruitoriul căpeteniei lui Mesoh şi Tovel!

2 Şi te voiu aduna pre tine şi te voiu povăţui pre tine şi te voiu sui pre tine de la marginea mieziinopţii şi te voiu aduce pre munţii lui Israil.

3 Şi voiu piiarde arcul tău din mâna ta cea stângă şi săgeţile tale din mâna ta cea dreaptă.

4 Şi te voiu oborî preste munţii lui Israil şi vei cădea tu şi toţi cei dimpregiurul tău; şi neamurile ceale ce sânt cu tine da-se-vor la mulţime de paseri şi la toată zburătoarea, şi la toate fierile câmpului te-am dat pre tine să te mânce.

5 Pre faţa câmpului vei cădea, că Eu am grăit, zice Domnul Domnul.

6 Şi voiu trimite foc preste Magog şi să vor lăcui ostroavele în pace şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul.

7 Şi numele Mieu cel sfânt să va cunoaşte în mijlocul norodului Mieu, Israil, şi nu să va mai spurca numele Mieu cel sfânt şi să vor cunoaşte toate neamurile că Eu sânt Domnul cel sfânt întru Israil.

8 Iată, vine, şi vei cunoaşte că va fi, zice Domnul Domnul; aceasta easte zioa întru carea am grăit.

9 Şi vor ieşi cei ce lăcuiesc în cetăţile lui Israil şi vor arde armele şi pavezele şi suliţele şi arcele şi săgeţile şi toiagele de mâini şi lăncile şi vor aţiţa cu eale foc în şeapte ani.

10 Şi nu vor lua leamne din câmp, nici vor tăia din dumbrăvi, ci armele le vor arde cu foc şi vor prăda pre cei ce i-au prădat pre ei şi vor jefui pre cei ce i-au jefuit pre ei, zice Domnul Domnul.

11 Şi va fi în zioa aceaea, da-voiu lui Gog loc numit mormânt întru Israil, îngroparea celor ce au venit la mare, şi vor zidi împregiur gura văii.

12 Şi vor îngropa acolo pre Gog şi toată mulţimea lui şi să va chema atunci îngroparea lui Gog.

13 Şi-i vor îngropa pre ei casa lui Israil, ca să se curăţască pământul în luna a şeaptea şi-i va îngropa pre ei tot norodul pământului şi va fi lor numită zioa în care M-am mărit, zice Domnul Domnul.

14 Şi pururea vor trimite oameni carii vor umbla prin tot pământul şi vor căuta ca să îngroape pre cei rămaşi pre faţa pământului şi să-l curăţască pre el; după luna a şeaptea vor cerca.

15 Şi tot cel ce va umbla prin pământ şi va vedea os de om va pune lângă el semn, până când îl vor îngropa îngropătorii lui Ghe, în ţintirimul lui Gog.

16 Că şi numele cetăţii să va chema ţintirim şi să va curăţi pământul’».

17 Şi tu, fiiul omului, aceastea zice Domnul Domnul, grăiaşte cătră toată paserea zburătoare şi cătră toate fiiarăle câmpului: «Adunaţi-vă şi veniţi, adunaţi-vă de toate laturile de primpregiur la jertva Mea, carea am jertvit voao jertvă mare în munţii lui Israil şi veţi mânca carne şi veţi bea sânge.

18 Cărnurile uriiaşilor veţi mânca şi sângele domnilor pământului veţi bea, berbeci şi viţei şi ţapi şi viţei graşi toţi.

19 Şi veţi mânca grăsime de vă veţi sătura şi veţi bea sânge de vă veţi îmbăta, din jertva Mea carea am junghiiat voao.

20 Şi vă veţi sătura din masa Mea, de cal şi de călăreţ, de uriiaş şi de tot bărbatul războinic, zice Domnul Domnul.

21 Şi voiu da mărirea Mea întru voi şi vor vedea toate neamurile judecata carea am făcut şi mâna Mea, carea am adus preste ei.

22 Şi va cunoaşte casa lui Israil că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor, din zioa aceasta şi înainte.

23 Şi vor cunoaşte toate neamurile că pentru păcatele sale s-au robit casa lui Israil, că s-au lăpădat de Mine şi am întors faţa Mea de cătră ei şi i-am dat pre ei în mâinile vrăjmaşilor lor şi au căzut toţi de sabie.

24 După necurăţiile lor şi după fărădelegile lor am făcut lor şi am întors faţa Mea de cătră ei».

25 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: «Acum, voiu întoarce robiia lui Iacov şi voiu milui casa lui Israil şi voiu râvni pentru numele Mieu cel sfânt.

26 Şi vor lua ocara sa şi strâmbătatea carea au făcut când au lăcuit ei în pământul său în pace şi nu va fi cine să-i înfricoşeaze.

27 Când voiu întoarce Eu pre ei din neamuri şi-i voiu aduna din mâinile neamurilor şi Mă voiu sfinţi întru ei înaintea neamurilor.

28 Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor, când Mă voiu arăta Eu întru neamuri şi-i voiu aduna pre ei pre pământul lor şi nu voiu lăsa mai mult pre nici unul dintru ei.

29 Şi nu voiu mai întoarce faţa Mea de cătră ei, pentru că am vărsat mâniia Mea preste casa lui Israil, zice Domnul Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.