×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 37

Prin pilda oasălor celor ce înviiază însămnează pre fiii lui Israil, carii de totul deznădăjduisă, că să vor întoarce la pământul său; şi prin doao leamne închiiate însămnează că va fi o împărăţie în Iuda şi în Israil, carii supt un împărat David vor păzi poruncile Domnului şi va face cu dânşii legătură de pace.

1 Şi au fost preste mine mâna Domnului şi m-au scos Duhul Domnului şi m-au pus în mijlocul unui câmp, şi acela era plin de oase de oameni.

2 Şi m-au purtat pre mine împregiurul lor; şi, iată, era multe foarte pre faţa câmpului şi, iată, uscate foarte.

3 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, oare înviia-vor oasele aceastea?” Şi am zis: „Doamne, Doamne, Tu ştii aceastea”.

4 Şi au zis cătră mine: „Fiiul omului, proroceaşte spre oasele aceastea şi să le zici lor: «Oase uscate, ascultaţi cuvântul Domnului!

5 Aceastea zice Domnul Dumnezeu oaselor acestora: ‚Iată, Eu voiu aduce întru voi duh de viiaţă.

6 Şi voiu da preste voi bine şi voiu pune preste voi carne şi voiu întinde preste voi piiale şi voiu da întru voi Duhul Mieu şi veţi înviia şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul’»”.

7 Şi am prorocit precum mi-au poruncit mie Domnul şi s-au făcut glas când am prorocit şi, iată, cutremur s-au făcut şi s-au apropiiat oasele, fieştecare os la închietura sa.

8 Şi am văzut şi, iată, creştea preste dânsele vine şi carne şi să tindea piiale peste dânsele deasupra şi duh nu era într-însele.

9 Şi au zis cătră mine: „Proroceaşte pentru duh, proroceaşte, fiiul omului, şi zi duhului: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Din patru vânturi vino, duhule, şi suflă preste morţii aceştia şi să înviiaze!’»”

10 Şi am prorocit precum mi-au poruncit mie Domnul şi au întrat într-înşii duh, şi au înviiat şi au stătut pre picioarele sale mulţime multă foarte.

11 Şi au grăit Domnul cătră mine, zicând: „Fiiul omului, oasele aceastea toată casa lui Israil easte. Aceştia zic: «Uscatu-s-au oasele noastre, perit-au nădeajdea noastră şi ne-am stâns».

12 Pentru aceaea, proroceaşte şi zi cătră dânşii: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Iată, Eu voiu deşchide mormânturile voastre şi voiu scoate pre voi din mormânturile voastre, norodul Mieu, şi vă voiu duce pre voi în pământul lui Israil.

13 Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu deşchide Eu mormânturile voastre, ca să vă scoţ pre voi din mormânturile voastre, norodul Mieu.

14 Şi voiu da Duhul Mieu întru voi şi veţi înviia şi voiu pune pre voi pre pământul vostru şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul; grăit-am şi voiu face, zice Domnul Dumnezeu’»”.

15 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

16 „Fiiul omului, ia-ţi ţie un toiag şi scrie preste el pre Iuda şi pre fiii lui Israil, carii s-au adaos la el; şi-ţi vei lua al doilea toiag şi vei scrie preste el pre Iosif, toiagul lui Efraim, şi pre toţi fiii lui Israil, carii s-au adaos la el.

17 Şi le vei împreuna pre eale unul la altul, să-ţi fie un toiag, ca să le legi pre eale, şi vor fi în mâna ta.

18 Şi va fi când vor zice cătră tine fiii norodului tău: «Au nu vei spune noao ce sânt aceastea ţie?»

19 Şi vei zice cătră ei: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu voiu lua neamul lui Iosif, cel prin mâna lui Efraim, şi neamurile lui Israil ceale ce s-au adaos la el, şi voiu da pre ei preste neamul lui Iuda şi vor fi un toiag în mâna Iudii’».

20 Şi vor fi toiagele pre care tu ai scris în mâna ta înaintea lor.

21 Şi vei grăi cătră ei: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu voiu lua toată casa lui Israil din mijlocul neamurilor la care au mers şi-i voiu aduna pre ei dintru toţi cei dimpregiurul lor şi-i voiu băga pre ei în pământul lui Israil.

22 Şi-i voiu face pre ei un neam în pământul Mieu, în munţii lui Israil, un domn va fi lor şi nu vor fi mai mult doao neamuri, nici să vor mai împărţi mai mult în doao împărăţii.

23 Ca să nu să spurce mai mult întru idolii săi şi întru urâciunile sale şi întru toate necurăţiile sale, şi-i voiu mântui pre ei de toate fărădelegile lor, cu care au păcătuit, şi-i voiu curăţi pre ei şi vor fi Mie norod şi Eu voiu fi lor Dumnezeu.

24 Şi robul Mieu, David, împărat, în mijlocul lor, şi un păstoriu va fi tuturor, că întru poruncile Meale vor umbla şi judecăţile Meale vor păzi şi le vor face pre eale.

25 Şi vor lăcui în pământul său, care l-am dat robului Mieu, Iacov, unde au lăcuit părinţii lor, şi vor lăcui pre dânsul ei şi fiii lor şi fiii fiilor lor până în veac; şi David, robul Mieu, împărat va fi lor în veac.

26 Şi voiu pune lor legătură de pace şi legătură veacinică va fi cu ei şi voiu pune sfintele Meale în mijlocul lor.

27 Şi va fi lăcaşul Mieu întru ei, şi voiu fi lor Dumnezeu şi ei vor fi Mie norod.

28 Şi vor cunoaşte neamurile că Eu sânt Domnul, Cel ce-i sfinţesc pre ei, când vor fi sfintele Meale în mijlocul lor în veac’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.