×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 36

Cătră norodul Său cel râsipit în robie pentru păcatele sale, zice Domnul că pentru sine îl va întoarce la pământul său şi va vărsa preste el apă curată, făcându-l a umbla întru poruncile Sale şi în mare fericire a să desfăta.

1 Şi tu, fiiul omului, proroceaşte de munţii lui Israil şi zi munţilor lui Israil: «Auziţi cuvântul Domnului.

2 Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Pentru că au zis de voi vrăjmaşul: ‚Bine e, pustiiri veacinice spre moşteniri noao ni s-au făcut!’»,

3 Pentru aceaea, proroceaşte şi zi: «Aceastea zice Domnul: ‚Pentru căci v-aţi necinstit voi şi v-aţi urât voi de toate neamurile ceale de primprejurul vostru, ca să fiţi moştenire celoralalte neamuri, şi v-aţi suit şi v-aţi făcut grai limbii şi ocară neamurilor,

4 Pentru aceaea, munţii lui Israil, auziţi cuvântul Domnului! Aceastea zice Domnul Domnul munţilor şi dealurilor şi văilor şi păraielor şi celor pustiite şi strânse şi cetăţilor celor părăsite, care au fost pradă şi căl-care neamurilor celor de primpregiur,

5 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: ‚Pentru că întru focul mâniei Meale am grăit asupra celoralalte neamuri şi asupra toată Idumeea, pentru că au dat pământul Mieu şieşi spre moştenire, cu bucurie necinstind sufletele, ca să le piiarză cu pustiire’»,

6 Pentru aceaea, proroceaşte de pământul lui Israil şi zi munţilor şi dealurilor şi văilor şi codrilor: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu întru râvna Mea şi întru mâniia Mea am grăit, pentru că aţi suferit voi ocările neamurilor.

7 Pentru aceaea, iată, Eu voiu râdica mâna Mea preste neamurile ceale dimpregiurul vostru; aceastea ocara sa vor lua.

8 Iară voi, munţii lui Israil, strugurul şi roada voastră va mânca norodul Mieu, căci că nădăjduiesc să vie.

9 Că, iată, Eu voiu căuta spre voi şi vă veţi lucra şi vă veţi sămăna.

10 Şi voiu înmulţi întru voi oamenii şi casa lui Israil toată desăvârşit şi să vor lăcui cetăţile voastre şi ceale pustiite să vor zidi.

11 Şi voiu înmulţi întru voi oameni şi dobitoace şi voiu face să fiţi lăcuiţi ca din începutul vostru şi bine voiu face voao, mai mult decât mai înainte, şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul.

12 Şi voiu naşte întru voi oameni, pre norodul Mieu, Israil, şi vor moşteni pre voi şi veţi fi lor moşie şi nu vă veţi adaoge mai mult, ca să vă facă pre voi fără de fii dintru ei’.

13 Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Pentru că au zis ţie: ‚Pământ care mâncă oameni eşti tu şi fără de fii de neamul tău te-ai făcut’,

14 Pentru aceaea, oameni mai mult nu vei mânca şi neamul tău nu-l vei mai face mai mult fără de fii, zice Domnul Domnul.

15 Şi nu să va auzi mai mult întru voi defăimarea neamurilor, şi ocara noroadelor mai mult nu o veţi suferi, zice Domnul Domnul’»”.

16 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

17 „Fiiul omului, casa lui Israil au lăcuit în pământul său şi l-au spurcat pre el cu calea sa şi cu idolii săi şi cu necurăţiile sale; ca necurăţiia muierii carea avea curgerea sângelui cea de pre lună s-au făcut calea lor înaintea feaţii Meale.

18 Şi am vărsat mâniia Mea preste dânşii, pentru sângele care l-au vărsat ei pre pământ şi cu idolii săi l-au spurcat pre el.

19 Şi i-am râsipit pre ei întru neamuri şi i-am vânturat pre ei prin ţeri, după calea lor şi după păcatul lor i-am judecat pre ei.

20 Şi au umblat după neamurile la care au mers şi au spurcat numele cel sfânt al Mieu, că să zicea de ei: «Norodul Domnului sânt aceştia şi din pământul lui au ieşit».

21 Şi nu M-am îndurat de ei pentru numele Mieu cel sfânt, care l-au spurcat casa lui Israil întru neamurile la care au mers, unde au mers.

22 Pentru aceaea, zi casii lui Israil: «Aceas-tea zice Domnul Domnul: ‚Nu pentru voi voiu face Eu voao, casa lui Israil, ci pentru numele Mieu cel sfânt, care l-aţi spurcat întru neamurile la care aţi mers.

23 Şi voiu sfinţi numele Mieu cel mare, care s-au spurcat întru neamuri, care l-aţi spurcat în mijlocul lor, şi vor cunoaşte neamurile că Eu sânt Domnul, zice Adonai Domnul, când Mă voiu sfinţi întru voi înaintea ochilor lor.

24 Şi voiu lua pre voi dintru neamuri şi voiu aduna pre voi din toate ţerile şi voiu băga pre voi în pământul vostru.

25 Şi voiu stropi preste voi apă curată, şi vă veţi curăţi de toate necurăţiile voastre şi de toţi idolii voştri voiu curăţi pre voi.

26 Şi voiu da voao inimă noao şi duh nou voiu da întru voi şi voiu lua inima cea de piiatră din trupul vostru şi voiu da voao inimă de carne.

27 Şi Duhul Mieu voiu da întru voi şi voiu face ca să umblaţi întru îndreptările Meale şi judecăţile Meale să le păziţi şi să le faceţi.

28 Şi veţi lăcui pre pământul care l-am dat părinţilor voştri şi veţi fi Mie norod şi Eu voiu fi voao Dumnezeu.

29 Şi voiu mântui pre voi dintru toate necurăţiile voastre şi voiu chema grâul şi-l voiu înmulţi pre el şi nu voiu aduce asupra voastră foamete.

30 Şi voiu înmulţi roada lemnului şi roadele ţarinii, ca să nu purtaţi ocara foametii întru neamuri.

31 Şi vă veţi aduce aminte de căile voastre ceale reale şi de izvodirile voastre ceale ce nu era bune şi nu vor plăcea voao fărădelegile voastre şi spurcăciunile voastre.

32 Nu pentru voi voiu face, zice Domnul Domnul, să ştiţi voi. Ruşinaţi-vă şi vă abateţi de la căile voastre, casa lui Israil!’»

33 Aceastea zice Domnul Domnul: ‚În zioa în carea voiu curăţi pre voi de toate fărădelegile voastre şi voiu face să se lăcuiască cetăţile, şi ceale pustiite să vor zidi;

34 Şi pământul cel stricat să va lucra, care mai înainte era stricat înaintea ochiului a tot călătoriul;

35 Şi vor zice: ‚Pământul cel stricat s-au făcut ca o grădină desfătată şi cetăţile ceale pustii şi stricate şi săpate tari s-au aşezat’.

36 Şi vor cunoaşte neamurile ceale rămase împregiurul vostru că Eu, Domnul, am zidit ceale surpate şi am răsădit ceale stricate. Eu, Domnul, am grăit şi am făcut’.

37 Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Încă întru aceasta Mă va căuta casa lui Israil, ca să le fac lor. Înmulţi-voiu pre ei de oameni ca oile,

38 Ca oile ceale sfinte, ca oile Ierusalimului întru sărbătorile lui, aşea vor fi cetăţile ceale pustii pline de oi, de oameni, şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.