×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 35

Să vesteaşte pustiirea muntelui Siir sau a Edomului, pentru că au vrăjmăşit fiilor lui Israil.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, întoarce faţa ta asupra muntelui Siir şi proroceaşte asupra lui.

3 Şi zi lui: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu sânt asupra ta, munte Siir, şi voiu întinde mâna Mea preste tine şi te voiu da pustiiu şi te vei pustii.

4 Şi în cetăţile tale voiu face pustietate şi tu vei fi pustiiu şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul.

5 Pentru că ai fost vrăjmaş veacinic şi ai şezut înaintea casii lui Israil cu vicleşug, în mâna vrăjmaşilor sabiei, în vreamea strâmbătăţii ceii mai de pre urmă.

6 Pentru aceaea, viu sânt Eu, zice Domnul Domnul, pentru că ai păcătuit asupra sângelui şi sângele te va goni pre tine.

7 Şi voiu da muntele Siir spre pustiire şi va fi pustiiu şi voiu piiarde din el oamenii şi dobitoacele.

8 Şi voiu umplea de răniţi dealurile tale şi văile tale şi în toate câmpurile tale vor cădea răniţi de sabie.

9 Pustietate veacinică te voiu face şi cetăţile tale nu să vor lăcui mai mult şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul.

10 Pentru că ai zis: ‚Ceale doao neamuri şi ceale doao ţeri ale meale vor fi şi le voiu moşteni pre eale’, şi Domnul acolo easte.

11 Pentru aceaea, viu sânt Eu, zice Domnul Domnul, şi voiu face ţie după vrăjmăşiia ta şi Mă voiu cunoaşte ţie, când te voiu judeca.

12 Şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul; auzit-am glasul blăstămurilor tale, că ai grăit: ‚Munţii lui Israil pustii s-au dat noao spre mâncare’.

13 Şi mari ai grăit asupra Mea cu gura ta, şi Eu am auzit.

14 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: Când să va veseli tot pământul, pustiiu te voiu face pre tine.

15 Precum te-ai bucurat de moştenirea casii lui Israil, că s-au râsipit, aşea te voiu face pre tinea. Pustiiu vei fi, munte Siir, şi toată Idumeea va peri şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor’».

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.