×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 34

Zice Domnul că va lua oile Sale din mâinile păstorilor, carii părăsind oile, cearcă ale Sale şi le va paşte cu judecată, sculând preste eale pre David, sluga sa, supt care să vor da fără de grijă, întru toată prisosinţa pământului. Şi va arăta că turma Sa e norodul lui Israil, şi El e Dumnezeul lor.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, proroceaşte cătră păstorii lui Israil, proroceaşte şi zi păstorilor: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚O, păstorii lui Israil! Au pascu-să păstorii pre sine? Au nu pre oi le pasc păstorii?

3 Iată, laptele îl mâncaţi şi cu lâna vă îmbrăcaţi şi ce e gras junghiiaţi şi oile Meale nu le paşteţi.

4 Pre cea slabă nu o aţi întărit şi pre cea bolnavă nu o aţi vindecat şi pre cea struncinată nu o aţi legat şi pre cea rătăcită nu o aţi înturnatu-o şi pre cea perită nu o aţi căutat şi pre cea tare o aţi asuprit cu osteneală.

5 Şi s-au râsipit oile Meale nefiind păstoriu şi s-au făcut mâncare fiiarălor ţarinii.

6 Şi s-au râsipit oile Meale în tot muntele şi în tot dealul înalt şi preste faţa a tot pământul s-au râsipit şi nu era cine să le caute şi cine să le întoarcă.

7 Pentru aceaea, păstori, auziţi cuvântul Domnului:

8 Viu sânt Eu, zice Domnul Domnul, pentru că s-au făcut oile Meale pradă şi au fost oile Meale mâncare tuturor fiiarălor câmpului, nefiind păstoriu, şi n-au căutat păstorii oile Meale, ci s-au păscut păstorii pre sine; iară oile Meale nu le-au păscut.

9 Pentru aceaea, păstori, auziţi cuvântul Domnului.

10 Aceastea zice Domnul Domnul: Iată, Eu asupra păstorilor şi voiu ceare oile Meale din mâinile lor şi voiu întoarce pre ei, ca să nu pască oile Meale şi nu le vor mai paşte păstorii pre eale, scoate-voiu oile Meale din gura lor şi nu le vor fi lor mai mult mâncare.

11 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: Iată, Eu voiu căuta oile Meale şi le voiu cerceta pe eale.

12 În ce chip cearcă păstoriul turma sa în zioa rătăcirei, când e negură şi nor în mijlocul oilor, când sânt osibite, aşea voiu cerca oile Meale şi le voiu mâna din tot locul unde s-au părăsit în zi de nor şi de negură.

13 Şi voiu scoate pre ei din neamuri şi voiu aduna pre ei din ţeri şi-i voiu băga pre ei în pământul lor şi-i voiu paşte pre ei în munţii lui Israil şi în râpi şi în toată lăcuinţa pămân tului.

14 Întru păşune bună voiu paşte pre ei, în muntele cel înalt a lui Israil, şi vor fi stânile lor acolo şi vor dormi şi să vor odihni întru desfătăciune bună şi întru păşune grasă să vor paşte în munţii lui Israil.

15 Eu voiu paşte oile Meale şi le voiu odihni pre eale şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul; aceastea zice Domnul.

16 Pre cea pierdută voiu căuta şi pre cea rătăcită voiu înturna şi pre cea zdrobită voiu lega şi pre cea slabă voiu întări şi pre cea tare voiu păzi şi le voiu paşte pre eale cu judecată.

17 Şi voi, oile Meale, aceastea zice Domnul Domnul: Iată, Eu voiu osibi întră oaie şi întră oaie, întră berbeci şi întră ţapi.

18 Şi nu v-au fost destul voao că păşunea cea bună păşteaţi şi rămăşiţele păşunii le călcaţi cu picioarele voastre? Şi apa cea limpede beaţi, şi cea rămasă cu picioarele voastre o turburaţi?

19 Şi oile Meale călcăturile picioarelor voastre păştea şi apa cea turburată de picioarele voastre bea.

20 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: Iată, Eu voiu osibi întră oaie tare şi întră oaie slabă.

21 Cu coastele şi umerile voastre împingeaţi şi cu coarnele voastre împungeaţi pre cea slabă.

22 Şi voiu mântui oile Meale şi nu vor mai fi mult pradă şi voiu judeca berbeace şi berbeace.

23 Şi voiu scula preste ei un păstoriu şi-i va paşte pre ei robul Mieu, David, şi va fi lor păstoriu.

24 Şi Eu, Domnul, voiu fi lor Dumnezeu, şi David, căpetenie în mijlocul lor: Eu, Domnul, am grăit.

25 Şi voiu face cu David legătură de pace şi voiu piiarde fiiarăle ceale reale de pre pământ şi vor lăcui în pustie şi vor dormi în dumbrăvi.

26 Şi voiu da lor binecuvântare împregiurul muntelui Mieu şi voiu da ploaie voao, ploaie de binecuvântare.

27 Şi leamnele câmpului vor da roada sa şi pământul va da tăriia sa şi vor lăcui în pământul său cu nădeajde de pace şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu zdrobi Eu jugula lor şi-i voiu scoate pre ei din mâna celor ce-i uresc pre ei.

28 Şi mai mult nu vor fi pradă neamurilor şi fiiarăle pământului nu-i vor mai mânca pre ei şi vor lăcui întru nădeajde şi nu va fi cine să-i sparie pre ei.

29 Şi voiu râdica lor răsăditură de pace şi nu vor mai fi puţini cu numărul pre pământ, şi mai mult nu vor peri de foamete pre pământ şi ocara neamurilor nu vor suferi mai mult.

30 Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor, şi ei norodul Mieu, casa lui Israil, zice Domnul Domnul.

31 Şi voi oile Meale şi oile turmei sânteţi, şi Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru, zice Domnul Domnul’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.