×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 33

Cel ce străjuiaşte, de nu va vesti, văzind perirea apropiindu-să, vinovat va fi pentru cei periţi, iară de va vesti, cel ce piiare să va vinovăţi singur. Aşa şi dreptul, de va părăsi dreptatea sa, să va osindi; şi necredinciosul, de să va întoarce, să va mântui; nici să se nădăjduiască în pământul cel dat spre moştenire, că pentru nedreptăţile sale să vor piiarde şi pământul să va pustii.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, grăiaşte cătră fiii norodului tău şi vei zice cătră ei: «Pământ preste care voiu aduce sabie şi va lua norodul pământului pre un om dintru ai săi şi-l va pune pre el loruşi strajă.

3 Şi acela va vedea sabiia venind pre pământ şi va trâmbiţa cu trâmbiţa şi va da semn norodului.

4 Şi va auzi cel ce aude glasul trâmbiţii şi nu să va păzi şi va veni sabiia şi-l va apuca pre el, sângele lui preste capul lui va fi.

5 Pentru că au auzit glasul trâmbiţii şi nu s-au păzit, sângele lui preste el va fi, iară acesta, pentru că s-au păzit, sufletul său şi-au mântuit.

6 Şi străjariul de va vedea sabiia venind şi nu va trâmbiţa cu trâmbiţa, şi norodul nu să va păzi, şi venind sabiia va lua dintru ei suflet, el pentru fărădeleagea sa s-au prins, şi sângele din mâna străjeariului îl voiu ceare».

7 Şi tu, fiiul omului, străjeariu te-am pus pre tine casii lui Israil şi vei auzi din gura Mea cuvânt şi vei vesti lor de la Mine.

8 De cumva zicând Eu celui păcătos: «Cu moarte vei muri», şi nu vei grăi ca să se păzească cel necredincios de la calea lui, şi cel fără de leage întru fărădeleagea sa va muri; iară sângele lui din mâna ta îl voiu ceare.

9 Iară de vei spune tu celui păcătos calea lui, ca să se întoarcă de la ea, şi nu să va întoarce de la calea sa, el întru fărădeleagea sa va muri, iară tu sufletul tău ţ-ai mântuit.

10 Şi tu, fiiul omului, zi casii lui Israil: «Aşea aţi grăit, zicând: ‚Înşelăciunile noastre şi fărădelegile noastre preste noi sânt şi întru eale noi ne topim; şi cum vom trăi?’»

11 Zi lor: «Viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă păcătosul de la calea sa şi să fie viu. Cu întoarcere întoarceţi-vă de la calea voastră cea rea! Şi pentru ce muriţi, casa lui Israil?»

12 Şi tu, fiiul omului, zi cătră fiii norodului tău: «Dreptatea dreptului nu-l va mântui pre el, ori în ce zi va rătăci, şi fărădeleagea celui fără de leage nu-i va strica lui, ori în ce zi să va întoarce de la fărădeleagea sa, şi dreptul nu să va putea mântui în zioa păcatului său.

13 Şi de voiu zice dreptului: ‚Cu viiaţă vei fi viu’, şi el nădăjduindu-să întru dreptatea sa va face fărădeleage, toate dreptăţile lui vor fi uitate; întru strâmbătatea sa carea au făcut, întru aceaea va muri.

14 Şi de voiu zice celui păcătos: ‚Cu moarte vei muri’, şi să va întorce de la păcatul său şi va face judecată şi dreptate;

15 Şi va da înapoi zălogul şi va plăti ce au jefuit şi va umbla întru poruncile veţii, ca să nu facă nedeptate, cu viiaţă va fi viu şi nu va muri.

16 Toate păcatele lui, care au păcătuit, nu să vor pomeni, pentru că judecată şi dreptate au făcut; întru acealea va fi viu».

17 Şi vor grăi fiii norodului tău: «Nu easte dreaptă calea Domnului!», şi aceasta, calea lor, nu e dreaptă.

18 Că, de să va abate cel drept de la dreptatea sa şi va face fărădelegi, va muri întru eale.

19 Şi de să va abate cel păcătos de la fărădeleagea sa şi va face judecată şi dreptate, viu va fi întru eale.

20 Şi aceasta easte, carea aţi zis: «Nu e dreaptă calea Domnului!» Pre fieştecarele întru căile sale voiu judeca pre voi, casa lui Israil”.

21 Şi au fost în anul a doisprăzeacelea, în luna a zeacea, în zioa a cincea a lunei a robiei noastre; venit-au la mine cel ce au scăpat de la Ierusalim, zicând: „S-au luat cetatea”.

22 Şi mâna Domnului fuseasă preste mine sara, mai înainte de ce au venit el, şi au deşchis gura mea, până ce au venit el dimineaţa la mine; şi după ce s-au deşchis gura mea, nu s-au oprit mai mult.

23 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

24 „Fiiul omului, cei ce lăcuiesc ceale pustiite în pământul lui Israil zic: «Unul era Avraam, şi au moştenit pământul; iară noi mai mulţi sântem, noao s-au dat pământul moştenire».

25 Pentru aceaea, zi cătră ei: «Aşea au zis Adonai Domnul: ‚Cei ce cu sânge mâncaţi şi ochii voştri râdicaţi la spurcăciunile voastre şi vărsaţi sânge, au moşteni-veţi pământul?

26 Stătut-aţi întru sabiia voastră, făcut-aţi urâciuni şi fieştecarele pre muiarea deaproapelui său aţi pângărit şi pământul veţi moşteni aşea?’»

27 Pentru aceaea, zi lor: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Viu sânt Eu, că cei ce lăcuiesc ceale pustiite de sabie vor cădea, şi cei de pre faţa câmpului fiiarălor ţarinii să vor da mâncare, şi pre cei din ceale zidite şi pre cei din peşteri cu moarte voiu omorî.

28 Şi voiu da pământul pustiiu şi va peri sumeţiia tăriei lui şi să vor pustii munţii lui Israil, nefiind călătoriua’».

29 Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu face pământul lor pustiiu şi să va pustii pentru toate urâciunile lor care au făcut.

30 Şi tu, fiiul omului, fiii norodului tău, ceia ce grăiesc de tine pre lângă ziduri şi în uşile caselor; şi grăiaşte om cătră fratele său, zicând: «Să ne adunăm şi să auzim ceale ce ies de la Domnul!»

31 Şi vor veni la tine cum să adună norodul şi va şedea înaintea ta norodul Mieu şi vor auzi cuvintele tale şi nu le vor face, că minciună e în gura lor, şi după spurcăciunile lor umblă inima lor.

32 Şi te vei face lor ca glasul canonului, cel cu dulce glas, bine întocmit, şi vor auzi cuvintele şi nu le vor face.

33 Şi când va veni ce mai înainte s-au zis că: «Iată, vine!», atunci vor cunoaşte că proroc era în mijlocul lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.