×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 32

Plângere asupra Eghiptului, că Faraon cel înălţat să va zdrobi, de a căruia perire mulţi împăraţi să vor mira şi cu dânsul multe neamuri să vor trage întru adânc.

1 Şi au fost în anul al doisprăzeacelea, în luna a doosprăzeacea, în zioa dintâiu a lunei; fost-au cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, ia plângere asupra lui Faraon, împăratul Eghiptului, şi vei zice cătră el: «Leului neamurilor te-ai asămănat tu şi bălaurului celui din mare şi împungeai cu cornul în râurile tale şi turburai apa cu picioarele tale şi călcai râurile tale.

3 Aceastea zice Domnul Domnul: Întinde-voiu preste tine mreaja Mea şi întru adunare de neamuri multe şi te voiu scoate pre tine cu undiţa Mea.

4 Şi te voiu întinde pre pământ şi câmpii să vor umplea de tine; şi voiu aşeza preste tine toate paserile ceriului şi voiu sătura dintru tine toate fiiarăle a tot pământul.

5 Şi voiu da cărnurile tale preste munţi şi voiu sătura de sângele tău tot pământul.

6 Şi să va adăpa pământul de gunoaiele tale, de mulţimea ta preste munţi, văile voiu umplea de tine.

7 Şi voiu acoperi ceriul, când te voiu stânge, şi voiu întuneca stealele lui, soarele cu nor îl voiu acoperi şi luna nu va lumina lumina sa.

8 Toate stealele ceriului şi tot ce luminează lumină din ceriu să vor întuneca preste tine şi voiu da întunearec preste pământul tău, zice Domnul Domnul.

9 Şi voiu întărâta inima a multor noroade când te voiu duce rob la neamuri, în pământul care nu l-ai ştiut.

10 Şi să vor măhni pentru tine neamuri multe şi împăraţii lor cu întristare să vor întrista, când va zbura sabiia Mea preste feaţele lor, aşteptând cădearea sa de la zioa căderii tale.

11 Că aceastea zice Domnul Domnul: Sabiia împăratului Vavilonului va veni ţie.

12 Cu sabiile uriiaşilor voiu oborî tăriia ta, toţi pierzătorii din toate neamurile, şi vor piiarde sumeţiia Eghiptului şi să va sfărâma toată tăriia lui.

13 Şi voiu piiarde toate dobitoacele lui de la apa cea multă şi picior de om mai mult nu o va turbura şi urmă de dobitoc nu o va călca.

14 Aşea atunci vor înceta apele lor şi râurile lor ca untuldelemn va curge, zice Adonai Domnul.

15 Când voiu da Eghiptul spre piiardere şi să va pustii pământul cu plinirea lui, când voiu râsipi pre toţi cei ce lăcuiesc într-însul şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul.

16 Plângere easte şi-l vor plânge pre el featele neamurilor, pentru Eghipt şi pentru toată tăriia lui, plânge-l-vor pre el, zice Domnul Domnul»”.

17 Şi au fost în anul al doisprăzeacelea, în luna dintâiu, în cincisprăzeace ale lunii; fost-au cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

18 „Fiiul omului, plânge preste tăriia Eghiptului şi vor băga neamurile pre featele lui moarte întru adâncul pământului, la cei ce să pogoară în groapă.

19 Din apă limpede pogoară-te şi dormi cu cei netăiaţi împregiura.

20 În mijlocul celor răniţi de sabie vor cădea cu el şi va dormi toată tăriia lui.

21 Şi vor zice ţie uriiaşii: «Întru adâncul gropii te pogoară, cu cât eşti mai bun? Pogoară-te şi dormi cu cei netăiaţi împregiur, în mijlocul celor răniţi de sabie».

22 Acolo e Asur şi toată adunarea lui. Toţi răniţii acolo s-au dat.

23 Şi mormântul lor întru adâncul gropii; şi s-au făcut adunarea lui, împregiurul mormântului lui toţi cei răniţi carii au căzut de sabie, carii au pus mormânturile lui în coastele gropii. Şi s-au făcut adunare împregiurul mormântului lui, toţi aceştia răniţi şi carii au căzut de sabie, carii au dat frica sa în pământul vieţii.

24 Acolo e Elam şi toată putearea lui împregiurul mormântului lui, toţi cei răniţi şi carii au căzut de sabie, şi cei ce să pogoară netăiaţi împregiur întru adâncul pământului, carii au dat frica sa în pământul vieţii şi au luat chinul său cu cei ce să pogoară în groapă, în mijlocul celor răniţi.

25 Acolo s-au dat Mosoh şi Tovel şi toată tăriia lui împregiurul mormântului lui, toţi răniţii lui, toţi acei netăiaţi împregiur şi cei răniţi de sabie, carii au dat frica sa pre pământul vieţii.

26 Şi n-au dormit cu uriiaşii cei ce au căzut din veac, carii s-au pogorât în iad cu armele sale ceale de războiu şi au pus sabiile sale supt capetele sale şi s-au făcut fărădelegile lor întru oasele lor; că au înfricoşeat uriiaşii în viaţa sa.

27 Şi tu în mijlocul celor netăiaţi împregiur te vei zdrobi şi vei dormi cu cei răniţi de sabie.

28 Acolo Edom şi împăraţii lui şi toţi boiarii lui Asur, cei ce au dat tăriia lui spre rană de sabie; aceştia cu cei răniţi au dormit, cu cei ce s-au pogorât în groapă.

29 Acolo boiarii mieziinopţii, toţi căpetenii a lui Asur, carii s-au pogorât răniţi cu frica sa şi întru tăriia sa au adormit netăiaţi împregiur cu cei răniţi de sabie şi au luat chinul său cu cei ce să pogoară în groapă.

30 Pre aceia va vedea împăratul Faraon şi să va mângăia întru toată tăriia lor; răniţi de sabiia lui Faraon şi toată tăriia lui, zice Domnul Domnul. Pentru că am dat frica lui preste pământul vieţii, şi va dormi în mijlocul celor netăiaţi împegiur cu cei răniţi de sabieb lui Faraon, şi toată mulţimea lui cu dânsul, zice Domnul Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.