×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 29

Împrotiva împăratului Eghiptului, că împărăţiia lui să va pustii, dară după patruzeci de ani iară să va râdica, însă nu la mărirea cea dintâiu; pământul lui să dă lui Navohodonosor, pentru că s-au ostenit în jefuirea Tirului.

1 În anul al doisprăzeaceleaa, în luna a zeacea, în zioa dintâiu a lunei, fost-au cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, întăreaşte faţa ta asupra lui Faraon, împăratul Eghiptului, şi proroceaşte asupra lui şi asupra tot Eghiptul grăiaşte şi zi:

3 «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu asupra ta, Faraoane, împăratul Eghiptului, bălaurule cel mare, carele şezi în mijlocul râurilor Eghiptului, cel ce zici: ‚Ale meale sânt râurile şi eu le-am făcut pre eale’.

4 Şi Eu voiu pune laţ în fălcile tale şi voiu lipi peştii râului tău la aripile tale şi te voiu scoate pre tine din mijlocul râului tău şi pre toţi peştii râului.

5 Şi te voiu oborî pre tine de pripă şi pre toţi peştii râului tău; preste faţa câmpului vei cădea şi nu te vei aduna, nici te vei ocroti; fiiarălor pământului şi paserilor ceriului te-am dat de mâncare.

6 Şi vor cunoaşte toţi cei ce lăcuiesc în Eghipt că Eu sânt Domnul, pentru că ai fost toiag de trestie casii lui Israil.

7 Când te-au prins pre tine cu mâna sa, te-ai frânt, şi când plezniia asupra sa toată mâna şi când s-au răzămat pre tine, te-ai sfărâmat şi ai frânt toate şealele lor.

8 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: Iată, Eu voiu aduce asupra ta sabie şi voiu piiarde de la tine pre oameni şi dobitoacele.

9 Şi va fi pământul Eghiptului pierzare şi pustiiu şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul. Pentru că ai zis: ‚Ale meale sânt râurile şi eu le-am făcut pre eale’,

10 Pentru aceaea, iată, Eu, asupra ta şi asupra tuturor râurilor tale; şi voiu da pământul Eghiptului spre pustietate şi spre sabie şi spre perire de la Magdol şi Siin şi până la hotarăle etiopilor.

11 Nu va treace printr-însul picior de om, nici picior de dobitoc nu va treace printr-însul şi nu să va lăcui patruzeci de ani.

12 Şi voiu da pământul Eghiptului spre perire în mijlocul pământului celui pustiiu şi cetăţile lui în mijlocul cetăţilor celor pustiite vor fi patruzeci de ani. Şi voiu râsipi pre eghipteani întru neamuri şi-i voiu vântura pre ei prin ţeri.

13 Că aceastea zice Domnul Domnul: După patruzeci de ani voiu aduna pre eghipteani din neamurile întru care s-au râsipit.

14 Şi voiu întoarce robiia eghipteanilor şi-i voiu aşeza pre ei în pământul paturi, în pământul din care s-au luat, şi vor fi acolo începătură smerită.

15 Decât toate începăturile va fi mai smerită şi nu să va înălţa mai mult preste neamuri, şi-i voiu împuţina pre ei, ca să nu fie ei mai mulţi întră neamuri.

16 Şi mai mult nu vor fi casii lui Israil spre nădeajde, aducându-le lor aminte fărădeleagea, ca să-i urmează pre ei; şi vor cunoaşte că Eu sânt Adonai Domnul’»”.

17 Şi au fost în anul a doaozeci şi şeapte, în zioa dintâiu a lunei dintâiu; fost-au cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

18 „Fiiul omului, Navohodonosor, împăratul Vavilonului, au făcut pre oastea sa să slujască slujbă mare asupra Tirului şi tot capul au pleşugit şi tot umărul au smult şi plată nu s-au dat lui, nici oastei lui, pentru Tir şi pentru slujba carea au slujit preste el.

19 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: «Iată, dau lui Navohodonosor, împăratului Vavilonului, pământul Eghiptului şi va lua mulţimea lui şi va prăda prăzile lui şi va jefui jaful lui şi va fi plată oastei lui.

20 Pentru slujba lui, carea au slujit asupra Tirului, dat-am lui pământul Eghiptuluib; aceastea zice Domnul Domnul.

21 În zioa aceaea, răsări-va corn la toată casa lui Israil şi voiu da ţie gură deşchisă în mijlocul lor şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.