×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 28

Cădearea împăratului Tirului, celui foarte înălţat, pentru mândriia şi alte nedreptăţi. Jefuirea Sidonului, întoarcerea fiilor lui Israil la pământul său, după ce s-au bătut împrotivnicii lor.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Şi tu, fiiul omului, grăiaşte domnului Tirului: «Aceastea zice Domnul: ‚Pentru că s-au înălţat inima ta şi ai zis: ‚Dumnezeu sânt eu; lăcuinţa lui Dumnezeu am lăcuit în inima mării’, iară tu eşti om, şi nu Dumnezeu, şi ai dat inima ta ca inima lui Dumnezeu,

3 Au mai înţelept eşti tu decât Daniil? Înţelepţii nu te-au învăţat pre tine cu învăţătura sa?

4 Au cu ştiinţa ta, au cu înţelepciunea ta ai făcut ţie puteare? Şi ai făcut aur şi argint în vistieriile tale?

5 Au întru multă ştiinţa ta şi întru negoţitoriia ta ai înmulţit putearea ta? Înălţatu-s-au inima ta întru putearea ta.

6 Pentru aceaea, zice Domnul Domnul: Pentru că ai dat inima ta ca inima lui Dumnezeu,

7 Pentru aceaea, iată, Eu voiu aduce asupra ta străini pierzători din neamuri şi vor scoate sabiile sale asupra ta şi asupra frumseaţii ştiinţii tale şi vor piiarde frumseaţele tale.

8 Şi te vor pogorî şi vei muri cu moartea răniţilor în inima mării.

9 Au grăind vei zice înaintea celor ce te vor omorî: ‚Dumnezeu sânt eu?’ Şi tu eşti om, şi nu Dumnezeu, întru mulţimea celor ce te rănesc.

10 Cu moartea celor netăiaţi împrejur vei muri în mâinile străinilor; că Eu am grăit, zice Adonai Domnul’»”.

11 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

12 „Fiiul omului, ia plângere asupra domnului Tirului, şi zi lui: «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Tu, peceatea asemănării plin de înţelepciunea şi cununa frumseaţii,

13 În desfătarea raiului lui Dumnezeu te-ai născut, cu toată piiatra bună te-ai îmbrăcat, de sardiu şi de topazie şi de smaragd şi de antrac şi de sapfir şi de iaspis şi de argint şi de aur şi de lighiriu şi de ahat şi de ametist şi de hrisolit şi de viriliu şi de onihion şi de aur ai umplut vistieriile tale şi raclele tale întru tine.

14 Din zioa în carea te-ai zidit tu, cu heruv te-am dat şi te-am pus pre tine în muntele cel sfânt a lui Dumnezeu; fost-ai în mijlocul pietrilor înfocate.

15 Fost-ai fără de prihană în zilele tale, din zioa în carea te-ai zidit, până când s-au aflat nedreptăţi întru tine.

16 De mulţimea negoţetoriei tale umplut-ai cămările tale de fărădeleage şi ai păcătuit şi te-ai rănit de la muntele lui Dumnezeu şi te-au adus pre tine heruvul din mijlocul pietrilor celor înfocate.

17 Înălţatu-s-au inima ta pentru frumseaţa ta, stricatu-s-au ştiinţa ta cu frumseaţa ta, pentru mulţimea păcatelor tale pre pământ te-am lăpădat, înaintea împăraţilor te-am dat pre tine ca să te arăţi.

18 Pentru mulţimea păcatelor tale şi pentru strâmbătăţile negoţetoriei tale ai spurcat sfintele tale şi voiu scoate foc din mijlocul tău; acesta te va mânca pre tine şi te voiu face cenuşe pre pământul tău, înaintea tuturor celor ce te vor vedea.

19 Şi toţi cei ce te-au ştiut pre tine întru neamuri să vor întrista pentru tine; perit-ai şi mai mult nu vei fi în veac’»”.

20 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

21 „Fiiul omului, întăreaşte faţa ta spre Sidon şi proroceaşte asupra lui şi zi:

22 «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Iată, Eu asupra ta, Sidoane, şi Mă voiu mări întru tine şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul, Cel ce fac întru tine judecăţi şi Mă voiu sfinţi întru tine.

23 Şi voiu trimite asupra ta moarte şi sânge va fi în uliţile tale, cădea-vor răniţi de sabie întru tine, împregiurul tău, şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul.

24 Şi nu vor fi mai mult casii lui Israil piiadecă de amărâciune şi ghimp de dureare de cătră cei de primpregiurul lor, carii i-au ocărât pre ei, şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul.

25 Aceastea zice Adonai Domnul: Şi voiu aduna casa lui Israil dintru neamurile la care s-au răsipit şi Mă voiu sfinţi întru ei înaintea noroadelor şi a neamurilor şi vor lăcui pre pământul său, care l-am dat robului Mieu, Iacov.

26 Şi vor lăcui pre dânsul fără de frică şi vor zidi case şi vor sădi vii şi vor lăcui cu nădeajde, când voiu face judecată asupra tuturor celor ce i-au ocărât pre ei, asupra celor dimpregiurul lor şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeul lor, şi Dumnezeul părinţilor lor’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.