×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 26

Vesteaşte Domnul pustiire Tirului, pentru că s-au bucurat ei de jefuirea Ierusalimului.

1 Şi au fost în anul al unsprăzeacelea, în zioa întâiu a lunii, fost-au cuvintele Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, pentru că au zis Sora de Ierusalim: «Bine e, sfărâmatu-s-au, perit-au neamurile, întorsu-s-au cătră Mine, cea plină s-au pustiit»,

3 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: «Iată, Eu asupra ta, Sor, şi voiu face să se suie preste tine neamuri multe, cum să suie marea cu valurile sale.

4 Şi vor oborî zidurile cetăţii Sor şi vor surpa turnurile tale şi voiu vântura ţerâna ei de la ea şi o voiu pune pre ea piiatră neatedă.

5 Zbicire de mreji va fi în mijlocul mării, că Eu am grăit, zice Domnul Domnul, şi va fi de pradă neamurilor.

6 Şi featele ei ceale din câmp cu sabie să vor omorî şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul».

7 Că aceastea zice Adonai Domnul: «Iată, Eu voiu aduce preste tine, Sor, pre Navohodonosor, împăratul Vavilonului de la miiazănoapte, împărat împăraţilor easte, cu cai şi cu cară şi cu călăreţi şi cu adunare de neamuri foarte multă.

8 Acesta pre featele tale ceale din câmp cu sabie le va omorî şi va pune împregiurul tău pază şi va zidi împregiur şi va face asupră-ţi şanţ şi împregiurare de arme.

9 Şi lăncile lui în preajma ta le va pune, asupra zidurilor tale, şi turnurile tale le va oborî cu sabiile sale.

10 De mulţimea cailor lui acoperi-te-va pravul lor; de glasul călăreţilor şi al roatelor carălor lui clăti-se-vor zidurile tale, când va întra el prin porţile tale, ca cum ar întra în cetate de câmp.

11 Copitele cailor lui călca-vor toate uliţele tale, pre norodul tău cu sabie îl va omorî şi statul tăriei tale în pământ îl va duce.

12 Şi va prăda putearea ta şi va jefui avuţiia ta şi va surpa zidurile tale; şi casele tale ceale poftite le va strica şi pietrile tale şi leamnele tale şi ţărâna ta în mijlocul mării le va băga.

13 Şi va face să înceate mulţimea cântăreţilor tăi şi glasul canoanelorb tale nu să va mai auzi întru tine.

14 Şi te voiu pune să fii piiatră neatedă, zbicire mrejilor vei fi, mai mult nu te vei mai zidi, că Eu am grăit», zice Adonai Domnul.

15 Că aceastea zice Domnul Domnul cătră Sor: «Au nu de glasul căderii tale, când vor geame răniţii tăi, când să va scoate sabiia în mijlocul tău, să vor clăti ostroavele?

16 Şi să vor pogorî de pre scaonele sale toţi domnii din neamurile mării şi vor lua mitrele de pre capetele sale şi de îmbrăcămintea sa cea pestriţă să vor dezbrăca; cu spăimântare să vor spăimânta, pre pământ vor zăcea şi să vor teame de pierzarea sa şi vor suspina asupra ta.

17 Şi vor lua asupra ta plâns şi vor zice ţie: ‚Cum ai perit şi te-ai surpat din mare? Cetatea cea lăudată, carea au fost tare în mare, ea şi lăcuitorii ei, carea au pus frica sa preste toţi lăcuitorii săi’.

18 Şi să vor teame ostroavele din zioa căderii tale şi să vor turbura ostroavele în mare de ieşirea ta».

19 Că aceastea zice Domnul Domnul: «Când te voiu pune pre tine cetate pustiită, ca cetăţile ceale ce nu să lăcuiesc, şi voiu aduce asupra ta adâncul şi te va acoperi apă multă,

20 Şi te voiu pogorî la cei ce să pogoară în groapă, la norodul veacului, şi te voiu pune să lăcuieşti întru adâncul pământului, ca o pustie veacinică, cu cei ce să pogoară în groapă, ca să nu te lăcuieşti, nici să te scoli pre pământul vieţii.

21 Pierzare te voiu da şi nu vei mai fi şi te vei căuta şi nu te vei afla în veac»”, zice Domnul Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.