×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 25

Zice Domnul că va piiarde pre fiii lui Amon, pre Moav, pre Idumeea şi pre cei de alt neam, pentru că s-au bucurat de pustiirea lui Israil şi a Iudei şi pre aceştia i-au năcăjit.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, întăreaşte faţa ta asupra fiilor lui Amon şi proroceaşte asupra lor.

3 Şi vei zice fiilor lui Amon: «Auziţi cuvântul lui Adonai Domnul! Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Pentru că v-aţi bucurat de sfintele Meale că s-au spurcat, şi de pământul lui Israil, că s-au pustiit, şi de casa lui Iuda, că s-au dus în robie,

4 Pentru aceaea, iată, Eu voiu da pre voi fiilor lui Chedem spre moştenire şi vor aşeza sălaşele sale întru tine şi vor pune întru tine corturile sale; ei vor mânca rodurile tale şi ei vor bea grăsimea ta.

5 Şi voiu da cetatea lui Amon spre păşune de cămile şi pre fiii lui Amon spre păşune de oi şi veţi cunoaşte că Eu sânt Adonai Domnul’.

6 Că aceastea zice Domnul Domnul: ‚Pentru că ai bătut cu mâna ta şi ai lovit cu piciorul tău şi te-ai bucurat din sufletul tău de pământul lui Israil,

7 Pentru aceaea, întinde-voiu mâna Mea preste tine şi te voiu da de jaf la neamuri şi te voiu piiarde de tot dintru noroade şi cu pierzare te voiu piiarde din ţeri şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul’.

8 Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Pentru că au zis Moav şi Siir: ‚Iată, ca toate neamurile casa lui Israil şi a lui Iuda’,

9 Pentru aceaea, iată, Eu deznod umărul lui Moav de la cetăţile hotarălor lui, pământul cel ales, casa Vetiasimutului, deasupra izvorului cetăţii ceii de la mare.

10 Pre fiii lui Chedem asupra fiilor lui Amon dat-am lui moştenire, ca să nu fie pomenirea fiilor lui Amon întru neamuri.

11 Asupra lui Moav voiu face izbândă şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul’.

12 Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Pentru că au făcut Idumeea ca să izbândească izbândă de pre casa lui Iuda şi au ţinut aminte răul şi au izbândit izbândă,

13 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: Întinde-voiu mâna Mea asupra Idumeii şi voiu piiarde dintr-însa omul şi dobitocul şi o voiu pustii pre ea, şi cei ce vor fugi de la Teman de sabie vor cădea.

14 Şi voiu da izbânda Mea asupra Idumeii în mâna norodului Mieu, Israil, şi vor face în Idumeea după mâniia Mea şi după iuţimea Mea şi vor cunoaşte izbânda Mea’, zice Adonai Domnul.

15 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai, Domnul: ‚Pentru că au făcut celui de alt neam izbândă şi au râdicat izbândă bucurându-să din suflet, ca să stângă până în veac,

16 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: Iată, Eu întinz mâna Mea preste cei de alt neam şi voiu piiarde pre criteani şi voiu piiarde pre cei rămaşi, carii lăcuiesc lângă mare.

17 Şi voiu face întru ei îzbândiri mari şi vor cunoaşte că Eu sânt Adonai Domnul, când voiu da izbânda Mea peste ei’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.