×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 24

Prin pilda oalei ceii pusă la foc plină de carne şi de oase alease şi prin pilda morţii muierii lui Iezechiil, pentru carea i s-au poruncit să nu jelească nimic, arată Domnul că să va da casa lui Israil spre perire, pentru buiguirea sufletului, şi fiii ei să vor omorî făr’ de nici o jeale.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine în anul a noaolea, în luna a zeacea, în a zeacea a lunii, zicând:

2 „Fiiul omului, scrie-ţi ţie zi din zioa aceasta, din carea s-au întărit împăratul Vavilonului asupra Ierusalimului, din zioa de astăzi.

3 Şi zi cătră casa cea amărâtoare pildă; şi vei grăi cătră ei:

4 «Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Pune căldarea şi toarnă într-însa apă şi bagă într-însa despicăturile, toată despicătura bună, fluierul şi umărul, tăiate de pre lângă oase,

5 Din alease dobitoace fiind luate şi arde dedesuptul lor oasele; dat-au undă şi s-au fiert oasele ei în mijlocul ei’.

6 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: ‚O, cetatea sângiurilor, căldare întru carea easte rugină într-însa! Şi rugina n-au ieşit dintr-însa, pre rând după mădulariul ei au scos, n-au căzut preste ea soarte.

7 Că sângele ei în mijlocul ei easte, pre piiatră neatedă o am pus pre ea, nu o am vărsat pre ea pre pământ, ca să se acopere pământul.

8 Ca să se suie mânie spre izbânda răsplătirei: pus-am sângele ei pre piiatră neatedă, ca să nu-l acopere’.

9 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: ‚Vai, cetatea sângiurilor! Şi Eu voiu mări tăciunele.

10 Şi voiu înmulţi leamnele şi voiu aţiţa focul, ca să se topească cărnurile şi să se împuţineaze zama şi oasele să se sfarme.

11 Şi să stea pre cărbunii săi; aprinsu-s-au ca să se arză şi să se frigă arama ei şi să arză în mijlocul ei necurăţiia ei şi să se sfârşească rugina ei.

12 Şi nu va ieşi dintru ea; multă e rugina ei şi să va ruşina rugina ei,

13 Pentru care te pângăreai tu şi nu te-ai curăţit de necurăţiia ta; şi ce va fi de nu te vei curăţi încă până ce voiu umplea mâniia Mea întru tinea?

14 Eu, Domnul, am grăit şi vor veni şi voiu face, nu voiu osibi, nici Mă voiu îndura, nici Mă voiu milostivi. După căile tale şi după izvodirile tale te voiu judeca, zice Adonai Domnul. Pentru aceaea, Eu te voiu judeca după sângele tău, şi după gândurile tale te voiu judeca pre tine, cea necurată şi vestită şi preaamărâtoare’»”.

15 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

16 „Fiiul omului, iată, Eu iau de la tine poftele ochilor întru rânduiala războiului; nu te vei tăia, nici vei plânge.

17 Suspinul sângelui plânsul rărunchilor easte; nu va fi părul tău împletit preste tine şi încălţămintele tale în picioarele tale, nu te vei mângăia cu buzele lor şi pâinea oamenilor nu vei mânca”.

18 Grăit-am cătră norod dimineaţa, precum au poruncit mie, şi au murit muiarea mea seara; şi am făcut dimineaţa precum mi-au poruncit mie.

19 Şi au zis cătră mine norodul: „Pentru ce nu ne spui noao ce sânt aceastea ce faci tu?”

20 Şi am zis cătră ei: „Cuvântul Domnului au fost cătră mine, zicând:

21 «Grăiaşte cătră casa lui Israil: ‚Aceastea zice Adonai Domnul: Iată, Eu spurc sfintele Meale, sumeţiia tăriei voastre, poftele ochilor voştri şi cărora părtinesc sufletele voastre; şi fiii voştri şi featele voastre, pre carii aţi părăsit, de sabie vor cădea.

22 Şi veţi face în ce chip am făcut; cu gura lor nu vă veţi mângăia şi pâinea bărbaţilor nu veţi mânca.

23 Şi părul vostru pre capul vostru şi încălţămintele voastre în picioarele voastre; nu veţi tângui, nici veţi plânge, şi vă veţi sfârşi întru nedreptăţile voastre şi nu va mângăia fieştecarele pre fratele său.

24 Şi va fi Iezechiil voao întru minune, după toate câte au făcut, faceţi; şi când vor veni aceastea, veţi cunoaşte că Eu sânt Adonai Domnul’».

25 Şi tu, fiiul omului, au nu în zioa în carea voiu lua de la ei tăriia, înălţarea mărirei lor şi poftele ochilor lor şi sumeţiia sufletului lor, pre fiii lor şi pre featele lor,

26 În zioa aceaea veni-va la tine cel ce va scăpa, ca să-ţi spuie la urechi?

27 În zioa aceaea, deşchide-să-va gura ta cătră cel ce au scăpat şi vei grăi şi nu vei tăcea mai mult; şi vei fi lor întru minune şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.