×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 23

Supt închipuirea multor fealiuri de curvii a doao curve, a Oolei şi a Oolivei, şi a certării lor, arată Domnul multe fealiuri de închinări idoleşti a Samariei şi a Ierusalimului, pentru care să vor da spre ocara limbilor, a cărora închinare de idoli au urmat.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, doao muieri era featele unii mume.

3 Şi au curvit în Eghipt, întru tinereaţele sale curvit-au; acolo au căzut ţiţele lor şi acolo şi-au stricat fecioriia.

4 Şi numele lor era Oola, cea mai bătrână, şi Ooliva, sora ei; şi s-au făcut Mie şi au născut fii şi feate; şi numele lor: Samariia era Oola şi Ierusalimul era Ooliva.

5 Şi au curvit Oola asupra Mea şi s-au dus la ibovnicii săi, la asiriiani, carii să apropiia de ea.

6 Îmbrăcaţi cu vinete, povăţuitori şi căpetenii, voinici aleşi, toţi călăreţi, încălecători pre cai.

7 Şi au dat curviia sa preste toţi cei aleşi ai asiriianilor şi preste toţi la carii s-au dus, cu toată izvodirea lor s-au pângărit.

8 Şi curviia sa cea din Eghipt nu o au părăsit, că dormiia cu ea în tinereaţele ei; şi ei i-au stricat fetiia ei şi au vărsat curviia sa preste ea.

9 Pentru aceaea, o am dat pre ea în mâinile ibovnicilor ei, în mâinile feciorilor asiriianilor, după carii au umblat.

10 Aceştia au descoperit ruşinea ei, feciorii şi featele ei le-au luat şi pre ea cu sabie o au omorât; şi s-au făcut vorbă la muieri şi au făcut izbândiri întru ea la featele ei.

11 Şi o au văzut pre ea soru-sa, Ooliva, şi au stricat curăţeniia sa mai mult decât ea.

12 Şi curviia sa mai mult decât curviia surorii sale. Preste fiii asiriianilor au pus povăţuitori şi căpetenii aproape de dânsa, îmbrăcaţi cu bune ţesute, călăreţi încălecând cai, tineri aleşi toţi.

13 Şi au văzut că s-au pângărit o cale dintru doao.

14 Şi au adaos la curviia sa; şi au văzut bărbaţi zugrăviţi pre păreate, chipurile haldeilor zugrăvite cu condeiul,

15 Încinşi cu împistrituri preste mijloacele lor şi chivere văpsite preste capetele lor, vedeare întreită tuturor, asemănarea fiilor Vavilonului, haldeilor, ai pământului moşiei lor.

16 Şi s-au pus asupra lor cu vedearea ochilor săi şi au trimis soli la ei, în pământul haldeilor.

17 Şi au venit la ea fiii Vavilonului, la aşternutul popositorilor, şi o pângărea pre ea întru curviia ei; şi s-au pângărit cu ei şi s-au depărtat sufletul ei de la dânşii.

18 Şi au descoperit curviia sa şi au descoperit ruşinea sa. Şi s-au depărtat sufletul Mieu de la ea, precum s-au depărtat sufletul Mieu de la sora ei.

19 Şi ai înmulţit curviia ta, ca să-ţi aduci aminte de zilele tinereaţelor tale, întru care ai curvit în Eghipt.

20 Şi te-ai pus preste haldei, a cărora trupuri era ca trupurile măgarilor, şi boaşele lor ca boaşele cailor.

21 Şi ai cercetat fărădeleagea tinereaţelor tale, care au făcut în Eghipt la poposirea ta, unde au căzut ţiţele tinereaţelor tale.

22 Pentru aceaea, Oolivo, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu voiu scula pre ibovnicii tăi asupra ta, de la carii s-au depărtat sufletul tău, şi voiu aduce pre ei asupra ta de primprejur.

23 Pre fiii Vavilonului şi pre toţi haldeii, Facut şi Sie şi Cut, şi pre toţi fiii asiriilor cu ei, tineri aleşi, povăţuitori şi căpetenii, pre toţi întreiţi şi numiţi, călărind pre cai toţi;

24 Şi toţi vor veni asupra ta de la miiazănoapte, cară şi roate cu mulţime de noroade, scuturi şi paveze, şi vor pune pază preste tine împregiur; şi voiu da înaintea feaţii lor judecată şi vor izbândi asupra ta cu judecăţile sale.

25 Şi voiu da râvna Mea întru tine şi vor face cu tine întru urgiia mâniei; nasul tău şi urechile tale vor tăia şi pre cei rămaşi ai tăi cu sabie îi vor ucide; aceştia pre fiii tăi şi pre featele tale vor lua, şi pre cei rămaşi ai tăi cu foc îi vor topi.

26 Şi te vor dezbrăca de îmbrăcămintea ta şi vor lua vasele ceale de mărirea ta.

27 Şi voiu întoarce păgânătăţile tale de la tine şi curviia ta din pământul Eghiptului şi nu vei râdica ochii tăi spre ei şi de Eghipt mai mult nu-ţi vei aduce aminte.

28 Că aceastea zice Domnul Domnul: Iată, Eu te dau pre tine în mâinile celor ce-i urăşti, de la carii s-au depărtat sufletul tău.

29 Şi vor face întru tine cu ură şi vor lua toate trudele tale şi ostenealele tale, şi vei fi goală şi de ocară, şi să va descoperi ruşinea curviei tale şi păgânătatea ta şi curviia ta.

30 Făcut-au ţie aceastea când curveai tu după neamuri şi te pângăreai întru izvodirile lor.

31 În calea surorii tale ai umblat; şi Eu voiu da păharul ei în mâinile tale. Aceastea zice Domnul Domnul:

32 Păharul surorii tale cel afund şi larg vei bea şi va fi spre râs şi spre batjocură cel ce prisoseaşte a să săvârşi.

33 De beţie şi de ameţală te vei umplea şi păharul perirei şi al pustiirii, păharul surorii tale, Samariei;

34 Şi-l vei bea pre el şi-l vei scură, şi sărbătorile şi lunile noao ale ei le voiu lua; că Eu am grăit», zice Adonai Domnul.

35 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: «Căci M-ai uitat pre Mine şi M-ai lăpădat după trupul tău şi tu ia păgânătatea ta şi curviia ta»”.

36 Şi au zis Domnul cătră mine: „Fiiul omului, au nu vei judeca pre Oola şi pre Ooliva şi să le vesteşti lor fărădelegile sale?

37 Că preacurve sânt şi sânge în mâinile lor şi cu izvodirile sale au preacurvit şi pre fiii lor, pre carii i-au născut Mie, i-au trecut prin foc.

38 Până şi aceasta au făcut Mie: sfintele Meale le-au pângărit în zioa aceaea, şi sâmbetele Meale le-au spurcat.

39 Şi când junghiia pre fiii săi idolilor săi şi întra întru sfintele Meale, în zilele acealea, ca să le spurce pre eale, şi pentru că aşea făcea în mijlocul casii Meale.

40 Şi pentru că au trimis la bărbaţii carii venea de departe, la carii soli trimetea şi, cum vinea ei, îndată te spălai şi ungeai ochii tăi şi te împodobeai cu podoabă.

41 Şi şedeai pre pat aşternut şi masă împodobită înaintea feaţii ei; şi tămâia Mea şi untuldelemn al Mieu să veselea cu aceastea.

42 Şi glas întocmit răspundea şi cătră bărbaţi din mulţimea oamenilor ce era veniţi beaţi din pustie; şi le punea brăţeri la mâinile lor şi cunună de mărire pre capetele lor.

43 Şi am zis: «Au nu întru aceastea preacurvesc şi faptele curviei şi ea au curvit?»

44 Şi mergea cătră ea în ce chip merg la muiarea curvă; aşea întra la Oola şi la Ooliva, ca să facă fărădeleage.

45 Şi bărbaţii drepţi, aceia vor izbândi pre eale cu izbânda celor preacurve şi cu izbândirea sângelui, că preacurve sânt şi sânge în mâinile lor.

46 Că aceastea zice Domnul Domnul: «Scoate asupra lor gloată şi dă preste eale turburare şi jefuire.

47 Şi să se ucidă cu pietrile noroadelor; şi le vor împunge cu sabiile sale; pre fiii lor şi pre featele lor vor omorî, şi casele lor cu foc le vor arde.

48 Şi voiu lua păgânătatea de pre pământ şi să vor pedepsi toate muierile şi nu vor face după păgânătatea sa.

49 Şi să va da păgânătatea voastră preste voi şi păcatele izvodirilor voastre veţi lua şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.