×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 22

Spune multe fealiuri de nelegiuiri ce s-au făcut în Ierusalim, pentru carele zice că va vărsa preste dânşii urgiia sa. Spune şi nelegiuirile preoţilor, a căpeteniilor şi a prorocilor celor mincinoşi şi a norodului pământului, ca nimenea să nu să afle să se puie spre întoarcerea măniei Domnului.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Şi tu, fiiul omului, au judeca-vei cetatea sângiurilor? Şi-i arată ei toate fărădelegile ei şi vei grăi:

3 «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚O, cetate carea varsă sângiuri în mijlocul său, ca să vie vreamea ei, şi carea au făcut asupra sa, ca să se pângărească.

4 Cu sângele lor care ai vărsat ai căzut, şi cu gânduri care făceai te-ai pângărit şi ai apropiiat zilele tale şi ai adus vreamea anilor tăi; pentru aceaea, te-am dat pre tine spre ocară neamurilor şi spre batjocură la toate ţerile,

5 Ceale aproape de tine şi ceale departe de tine. Şi te vor batjocuri pre tine, necurată numită şi multă întru fărădeleage.

6 Iată, povăţuitorii casii lui Israil, fieştecarele cătră rudeniile sale s-au adunat întru tine, ca să vearse sânge.

7 Pre tată şi pre mumă grăia de rău întru tine şi cătră nemearnic s-au purtat cu nedreptate întru tine; pre siriman şi pre văduvă asuprea întru tine.

8 Şi sfintele Meale le defăima şi sâmbetele Meale le spurca întru tine.

9 Bărbaţi tâlhari era întru tine, ca să vearse întru tine sânge, şi preste măguri mânca întru tine, necurate făcea întru tine.

10 Ruşinea tatălui au descoperit întru tine şi necurăţeniia ceii ce avea curgerea sângelui au smerit întru tine.

11 Fieştecarele pre muiarea deaproapelui său au spurcat şi fieştecarele pre noru-sa o au pângărit întru necurăţie şi fieştecarele pre soru-sa şi pre fata tatălui său au smerit întru tine.

12 Daruri au luat întru tine, ca să vearse sânge, camătă şi adaos au luat întru tine şi ai săvârşit săvârşirea răutăţii tale, cea cu asupreală, şi pre Mine M-ai uitat, zice Domnul.

13 Iară de voiu lovi mâna Mea cătră mâna Mea asupra celor ce ai săvârşit, care ai făcut, şi asupra sângiurilor tale care s-au făcut în mijlocul tău,

14 Au suferi-va inima ta? Au birui-vor mâinile tale în zilele care Eu le voiu face întru tine? Eu, Domnul, am grăit şi voiu face.

15 Şi te voiu râsipi întru neamuri şi te voiu împrăştiia în ţeri şi va lipsi necurăţiia ta dintru tine.

16 Şi te voiu moşteni pre tine înaintea neamurilor şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul’»”.

17 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

18 „Fiiul omului, iată, făcutu-s-au Mie casa lui Israil amestecaţi toţi cu aramă şi cu cositoriu şi cu fier şi cu plumb, în mijlocul cuptoriului argintului amestecată easte.

19 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul:

20 «Pentru că v-aţi făcut toţi într-o amestecătură, pentru aceaea, iată, Eu voiu aduna pre voi în mijlocul Ierusalimului, precum să adună argintul şi arama şi fierul şi cositoriul şi plumbul în mijlocul cuptoriului, ca să suflu întru el focul, să se topească, aşea voiu priimi întru urgiia Mea şi întru mâniia Mea voiu aduna şi voiu topi pre voi.

21 Şi voiu sufla preste voi cu focul urgiei Meale şi vă veţi topi în mijlocul lui.

22 Cum să topeaşte argintul în mijlocul cuptoriului, aşea vă veţi topi în mijlocul lui şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, am vărsat măniia Mea preste voi»”.

23 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

24 „Fiiul omului, zi eia: «Tu eşti pământul care nu s-au udat, nici ploaie s-au pogorât preste tine în zioa urgiei;

25 A căriia povăţuitori în mijlocul ei ca leii cei ce răcnesc au apucat răpiri şi au mâncat sufletele cu asupreală; cinste au luat cu strâmbătate şi văduvele tale înmulţitu-s-au în mijlocul tău.

26 Şi preoţii ei n-au băgat în samă leagea Mea şi au spurcat sfintele Meale; întră cel sfânt şi întră cel spurcat nu au făcut osibire, şi întră cel necurat şi întră cel curat n-au deschilinit şi de cătră sâmbetele Meale şi-au întors ochii săi şi sâmbetele Meale le-au spurcat în mijlocul său.

27 Boiarii ei în mijlocul ei ca lupii cei răpitori de pradă, a vărsa sânge, ca cu lăcomie să lăcomească.

28 Şi prorocii ei ungând pre ei vor cădea, văzind deşearte, vrăjind minciuni, zicând: ‚Aceastea zice Adonai Domnul’, şi Domnul n-au zis.

29 Pre norodul pământului storcându-l cu strâmbătate şi răpindu-l cu răpiri, pre sărac şi pre mişel asuprindu-l şi pre cel străin năpăstuia cu judecată.

30 Şi am căutat dintru ei bărbat, carele să se poarte drept şi să stea înaintea feaţii Meale cu tot deadinsul în vreamea mâniei Meale, ca nu de tot să pierz pre ea, şi n-am aflat.

31 Şi am vărsat preste ea mâniia Mea întru focul urgiei Meale, ca să-i pierz pre ei. Căile lor în capetele lor le-am dat, zice Domnul Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.