×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 21

Înainte-vesteaşte că groaznică şi mult fealiu de tăiare va veni asupra Ierusalimului şi asupra fiilor lui Amon de la împăratul Vavilonului, carele apoi să va judeca în ţara sa.

1 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Pentru aceaea, fiiul omului, proroceaşte şi întăreaşte faţa ta asupra Ierusalimului şi priveaşte la sfintele lor şi proroceaşte asupra pământului lui Israil.

3 Aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Iată, Eu asupra ta; şi voiu scoate sabiia Mea din teaca sa şi voiu piiarde dintru tine pre cel fără de leage şi pre cel nedrept.

4 Pentru că voiu piiarde din tine pre cel nedrept şi pre cel fără de leage; aşea va ieşi sabiia Mea din teaca sa preste tot trupul, de la miiazăzi până la miiazănoapte.

5 Şi va cunoaşte tot trupul că Eu, Domnul, am scos sabiia Mea din teaca sa şi mai mult nu să va întoarce».

6 Şi tu, fiiul omului, suspină întru zdrobirea şealelor tale şi întru dureri geame înaintea ochilor lor.

7 Şi va fi de vor zice cătră tine: «Pentru ce suspini?» Şi vei zice: «Pentru veastea că vine şi să va umplea de frică toată inima şi toate mâinilor vor slăbi şi va înţepeni tot trupul; şi tot duhul şi toate coapsele să vor pângări de umezeală. Iată, vine şi va fi, zice Domnul Dumnezeu»”.

8 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

9 „Fiiul omului, proroceaşte şi vei grăi: «Aceastea zice Adonai Domnul». Zi: «Sabie, sabie, ascute-te şi te mânie,

10 Ca să junghi jungheri; ascute-te, să sclipeşti, gata spre deznodare, junghe, ocăreaşte, leapădă tot lemnul.

11 Şi o au dat pre ea gata a să ţinea în mâinile lui. Ascuţitu-s-au sabiia, easte gata a să da în mâinile celui ce taie».

12 Strigă şi te vaietă, fiiul omului, pentru că s-au făcut aceasta întru norodul Mieu, aceasta întru toţi povăţuitorii lui Israil; vor nemernici, spre sabie s-au făcut norodul Mieu. Pentru aceaea, plesneaşte cu mâna ta,

13 Că s-au îndreptat şi încă de să va lăpăda şi neamul? Nu va fi, zice Domnul Domnul.

14 Şi tu, fiiul omului, proroceaşte şi plesneaşte mână preste mână şi îndoiaşte sabiia; a treia sabie de rane easte, sabiia ranelor cea mare, şi vei spăimânta pre ei,

15 Pentru ca să se înfrângă inima; şi să vor înmulţi cei ce slăbesc în toată poarta lor; dau-să spre junghiiarea sabiei, bine s-au făcut spre sclipire, bine s-au făcut spre junghiiare.

16 Şi treci, ascute-te de-a dreapta şi de-a stânga, oriunde să va râdica faţa ta.

17 Şi Eu încă voiu ţinea mâna Mea cătră mâna Mea şi voiu slobozi mâniia Mea, Eu, Domnul, am grăit”.

18 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

19 „Şi tu, fiiul omului, pune ţie doao căi pre care să între sabiia împăratului Vavilonului; dintru o ţară să iasă amândoao şi mână la începutul călii cetăţii, la începutul călii vei rândui.

20 Şi tu găteaşte şi rânduiaşte cale, ca să între sabie în Ravatul fiilor lui Amon şi în Iudeea şi în Ierusalim, în mijlocul lui.

21 Că va sta împăratul Vavilonului în calea cea veachie la începutul celor doao căi, ca să vrăjască vrajă, ca să undeaze toiag şi să întreabe ceale cioplite şi să socotească.

22 De-a dreapta lui s-au făcut vraja asupra Ierusalimului, ca să puie arieţi şi să deşchiză gura întru strigare, să înalţă glas cu olălău, a pune arieţi la porţile ei şi a pune pământ şi a zidi stări de săgeţi.

23 Şi el lor, ca cum ar vrăji vraje înaintea lor, şi el, pomenind, nedreptăţile lui le va pomeni.

24 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Dumnezeu: «Pentru că aţi pomenit nedreptăţile voastre, descoperindu-vă păgânătăţile voastre, ca să se vază păcatele voastre, întru toate păgânătăţile voastre şi întru izvodirile voastre, pentru că aţi pomenit, întru acealea vă veţi prinde.

25 Şi tu, pângărite fără de leage povăţuitoriule a lui Israil, a căruia vine zioa, în vreamea nedreptăţii sfârşitul. Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Ia chidara şi lapădă cununa, aceaea nu va fi ca aceasta; smerit-ai pre cel înalt şi ai înălţat pre cel smerit.

26 Nedreptate, nedreptate, nedreptate, pune-o-voiu pre ea, nici ea ca aceasta va fi, până când va veni cui să cadă şi voiu da lui’».

27 Şi tu, fiiul omului, proroceaşte şi vei zice:

28 «Aceastea grăiaşte Domnul Dumnezeu cătră fiii lui Amon şi cătră ocara lor, şi vei zice: ‚Sabie, sabie, smulge-te spre junghiiare şi te smulge spre omorâre, râdică-te, ca să sclipeşti.

29 Când vedeai tu deşearte şi vrăjeai minciuni, ca să te dai pre tine preste grumazii răniţilor celor fără de leage, cărora le-au venit zioa în vreamea nedreptăţii, sfârşitul.

30 Întoarce-te în teaca ta şi să nu poposeşti în locul acesta, în care te-ai născut în pământul tău, judeca-te-voiu pre tine.

31 Şi voiu vărsa preste tine urgiia Mea; cu focul urgiei Meale voiu sufla preste tine şi te voiu da în mâinile oamenilor varvari, carii lucră stricăciune.

32 În foc vei fi mâncare, sângele tău va fi în mijlocul pământului tău, nu va fi ţie pomenire, că Eu, Domnul, am grăit’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.