×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 20

Zice Domnul că nu va răspunde fiilor lui Israil, că şi în Eghipt şi în pustie şi în Pământul Făgăduinţii au făcut fărădelegi împrotiva poruncilor Lui şi s-au închinat idolilor; cărora de multe ori le-au ameninţat reale, ci le-au iertat, ca să nu să necinstească numele Lui înaintea neamurilor. Iară acum, după toate aceastea, zice că-i va chema la pământul său în care să-I slujească şi porunceaşte împrotiva dumbrăvii de la amiiazăzi.

1 Şi au fost în anul al şeaptelea, în luna a cincea, în zeace zile ale lunii; venit-au bărbaţi din bătrânii casii lui Israil ca să întreabe pre Domnul şi au şezut înaintea feaţii meale.

2 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

3 „Fiiul omului, grăiaşte cătră bătrânii casii lui Israil şi vei zice cătră dânşii: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Au ca să Mă întrebaţi pre Mine voi aţi venit? Viu sânt Eu, de voiu răspunde voao’, zice Adonai Domnul.

4 Au izbândi-voiu pre ei cu izbândire, fiiul omului? Fărădelegile părinţilor lor mărturiseaşte-le lor şi vei grăi cătră ei.

5 Aceastea zice Domnul: ‚Din zioa în carea am ales casa lui Israil şi M-am făcut cunoscut săminţiei casii lui Iacov şi M-am cunoscut lor în pământul Eghiptului şi i-am prins pre ei cu mâna Mea, zicând: ‚Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru’;

6 În zioa aceaea i-am prins pre ei cu mâna Mea, ca să-i scoţ din pământul Eghiptului la pământul care l-am gătit lor, la pământul care cură lapte şi miiare, fagur easte mai mult decât tot pământul.

7 Şi am zis cătră ei: ‚Fieştecarele să lapede urâciunile ochilor săi şi cu izvodirile Eghiptului să nu vă pângăriţi! Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru!’

8 Şi s-au depărtat de la Mine şi n-au vrut să Mă asculte; urâciunile ochilor săi nu le-au lăpădat şi izvodirile Eghiptului nu le-au părăsit. Şi am zis ca să vărs mâniia Mea preste ei şi să sfârşesc urgiia Mea întru ei, în mijlocul Eghiptului.

9 Şi am făcut ca numele Mieu mai mult să nu să pângărească înaintea neamurilor întră care sânt ei, întru care M-am arătat cătră ei înaintea lor, ca să-i scoţ pre ei din pământul Eghiptului.

10 Şi i-am scos pre ei din pământul Eghiptului şi i-am adus pre ei în pustie.

11 Şi le-am dat lor poruncile Meale şi îndreptările Meale le-am arătat lor, care să le facă omul şi să fie viu întru eale.

12 Şi sâmbetele Meale le-am dat lor ca să fie semn întră Mine şi întră ei şi să cunoască ei că Eu sânt Domnul, Cel ce-i sfinţesc pre ei.

13 Şi am zis cătră casa lui Israil în pustie: ‚Umblaţi întru poruncile Meale şi păziţi îndreptările Meale, ca să le faceţi pre eale, care, făcându-le, omul va fi viu întru eale’. Şi M-au amărât pre Mine casa lui Israil în pustie; întru poruncile Meale n-au umblat şi îndreptările Meale le-au lăpădata, care, făcându-le, omul va trăi întru eale. Şi sâmbetele Meale le-au spurcat foarte şi am zis ca să vărs mâniia Mea preste ei în pustie, ca să-i pierz pre ei.

14 Şi am făcut ca numele Mieu mai mult să nu să spurce înaintea neamurilor din care i-am scos pre ei înaintea ochilor lor.

15 Şi Eu am râdicat mâna Mea asupra lor în pustie, ca mai mult să nu-i bag pre ei în pământul care l-am dat lor, în pământul care cură lapte şi miiare, fagur easte mai mult decât tot pământul.

16 Pentru că îndreptările Meale le-au lăpădat şi întru poruncile Meale n-au umblat şi sâmbetele Meale le-au spurcat şi după gândurile inimilor lor au mers.

17 Şi nu s-au îndurat ochiul Mieu de ei, ca să-i pierz pre ei, şi nu am făcut ca să-i sfârşesc pre ei în pustie.

18 Şi am zis cătră fiii lor în pustie: ‚Întru legiuirile părinţilor voştri nu umblaţi şi îndreptările lor nu le păziţi şi cu gândurile lorb nu vă amestecaţi şi nu vă pângăriţi.

19 Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru! Întru poruncile Meale umblaţi şi îndreptările Meale păziţi-le şi le faceţi pre eale.

20 Şi sâmbetele Meale sfinţiţi-le şi să fie sămn întră Mine şi întră voi, ca să cunoaşteţi că Eu sânt Domnul Dumnezeul vostru’.

21 Şi M-au amărât şi feciorii lor; întru poruncile Meale nu au umblat şi îndreptările Meale nu le-au păzit, ca să le facă pre eale, care, făcându-le, omul va viia întru eale; şi sâmbetele Meale le-au spurcat foarte. Şi am zis ca să vărs mâniia Mea preste ei, ca să sfârşesc urgiia Mea asupra lor în pustie.

22 Şi am făcut ca numele Mieu mai mult să nu să spurce înaintea neamurilor din care i-am scos pre ei înaintea ochilor lor.

23 Şi eu am râdicat mâna Mea asupra lor în pustie, ca să-i râsipesc pre ei întru neamuri şi să-i împrăştiez pre ei prin ţeri.

24 Pentru că îndreptările Meale nu le-au făcut şi poruncile Meale le-au lăpădat şi sâmbetele Meale le-au spurcat şi după gândurile părinţilor săi au fost ochii lor.

25 Şi le-am dat lor porunci nu bune şi îndreptări întru care nu vor fi vii.

26 Şi voiu pângări pre ei întru obiceaiurile lor, când vor aduce pre tot cel ce deşchide zgăul, pentru ca să-i stâng pre ei. Şi vor şti că Eu sânt Domnulc’».

27 Pentru aceaea, grăiaşte cătră casa lui Israil, fiiul omului, şi vei zice cătră ei: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Până la aceasta M-au mâniiat pre Mine părinţii voştri cu păcatele sale, care au păcătuit asupra Mea.

28 Şi i-am băgat pre ei în pământul pentru care am rădicat mâna Mea, ca să-l dau pre el lor. Şi au văzut tot dealul înalt şi tot lemnul umbros şi au jertvit acolo dumnezeilor săi şi au pus acolo miros de bună mireasma lor şi au turnat acolo turnările sale.

29 Şi am zis cătră ei: ‚Ce easte Avamad de întraţi voi acolo?’ Şi au chemat numele lui Avama până în zioa de astăzi’».

30 Pentru aceaea, zi cătră casa lui Israil: «Acestea zice Adonai Domnul Dumnezeu: ‚De vreame ce întru fărădelegile părinţilor voştri vă pângăriţi şi după urâciunile voastre voi curviţi,

31 Şi cu pârga darurilor voastre, cu treacerea fiilor voştri prin foc voi vă pângăriţi cu toate gândurile voastre până în zioa de astăzi, şi Eu voiu răspunde voao, casa lui Israil? Viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, de voiu răspunde voao.

32 Şi de să va sui preste duhul vostru acesta şi nu va fi în ce chip ziceţi voi: ‚Fi-vom ca limbile şi ca neamurile pământului, ca să slujim leamnelor şi pietrilor!’

33 Şi pentru aceaea, viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, că cu mână tare şi cu braţ înalt şi cu mânie vărsată voiu împărăţi preste voi.

34 Şi voiu scoate pre voi din noroade şi voiu aduna pre voi din ţerile întru care v-am râsipit cu mână tare şi cu braţ înalt şi cu mânie vărsată.

35 Şi voiu aduce pre voi în pustiia noroadelor şi Mă voi judeca cu voi acolo, faţă cătră faţă.

36 În ce chip M-am judecat cu părinţii voştri în pustie, când i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, aşea voiu judeca pre voi, zice Domnul Dumnezeu.

37 Şi voiu pune pre voi supt toiagul Mieu şi voiu băga pre voi în număr.

38 Şi voiu aleage dintru voi pre cei necredincioşi şi pre cei călcători de leage, pentru că din nemernicirea lor voiu scoate pre ei şi în pământul lui Israil nu vom întra. Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul Dumnezeu.

39 Şi voi, casa lui Israil, aceastea zice Adonai Domnul: Fieştecarele să-şi ia izvodirile salee şi după aceastea, de Mă veţi asculta pre Mine şi numele Mieu cel sfânt nu-l veţi spurca mai mult cu darurile voastre şi cu izvodirile voastre,

40 Că în muntele cel sfânt al Mieu, în muntele cel înalt a lui Israil, zice Domnul Domnul, acolo vor sluji Mie toată casa lui Israil desăvârşit şi acolo voiu priimi şi acolo voiu privi pârga voastră şi pârga aducerilor voastre întru toate sfinţirile voastre.

41 Întru miros de bună mireazmă voiu priimi pre voi, când voiu scoate pre voi din noroade şi voiu aduna pre voi din ţerile în care v-aţi râsipit şi Mă voiu sfinţi întru voi înaintea ochilor noroadelor.

42 Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu băga pre voi în pământul lui Israil, în pământul pentru care am râdicat mâna Mea, ca să-l dau părinţilor voştri.

43 Şi vă veţi aduce aminte acolo de căile voastre, întru care v-aţi pângărit, şi veţi bate feaţele voastre întru toate răutăţile voastre.

44 Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu face voao aşea ca numele Mieu să nu să spurce după căile voastre ceale reale şi după izvodirile voastre ceale stricate, casa lui Israil,f zice Adonai Domnul’»”.

45 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

46 „Fiiul omului, întăreaşte-ţi faţa ta preste Temang şi caută spre Daromh şi proroceaşte asupra dumbrăvii ceii povăţuitoare a Naghevuluii.

47 Şi vei grăi dumbrăvii Naghevului: «Auzi cuvântul Domnului. Aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu voiu aprinde întru tine foc şi va mânca întru tine tot lemnul vearde şi tot lemnul uscat; nu să va stânge flacăra cea aprinsă şi va arde întru ea toată faţa, de la miiazăzi până la miiazănoapte.

48 Şi va cunoaşte tot trupul că Eu, Domnul, l-am aprins pre el şi nu să va stinge’»”.

49 Şi am zis: „Nicidecum, Doamne Doamne! Ei zic cătră mine: «Au nu easte pildă carea să zice aceasta?»”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.