×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 18

Lăpădând pilda jidovilor, zice că fiiul nu va purta nedreptatea tătâne-său, nici tatăl a fiiului său, ci fieştecarele va purta a sa; şi de să va întoarce cel necredincios, să va mântui, iară cel drept, de-ş va părăsi dreptatea sa, să va osândi. Pentru aceea, îndeamnă Domnul la pocăinţă, spre înnoirea inimii.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, ce easte voao pilda aceasta, întru fiii lui Israil, carii zic: «Părinţii au mâncat aguridă, şi dinţii fiilor au strepezit?»

3 Viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, de se va grăi mai mult pilda aceasta în Israil.

4 Că toate sufletele ale Meale sânt; precum sufletul tatălui, aşea şi sufletul fiiului al Mieu easte, şi sufletul carele păcătuiaşte acela va muri.

5 Iară omul cel drept, carele face judecată şi dreptate,

6 În munţi nu va mânca şi ochii săi nu-i va râdica cătră idolii casii lui Israil şi pre muiarea deaproapelui său nu o va pângări şi de muiarea ce-i cură sânge nu să va apropiia.

7 Şi pre om nu-l va asupri, zălogul deatoriului va da înapoi şi jaf nu va jefui. Pâinea sa o va da celui flămând şi pre cel gol îl va îmbrăca cu haină.

8 Şi argintul său nu va da în camătă şi adaos nu va lua şi de la strâmbătate îşi va întoarce mâna sa. Judecată dreaptă va face întră bărbat şi întră deaproapele lui.

9 Şi întru poruncile Meale va umbla şi îndreptările Meale va păzi, ca să le facă pre eale. Acesta easte drept, cu viiaţă va vieţui, zice Adonai Domnul.

10 Şi de va naşte fiiu pierzătoriu, vărsătoriu de sânge şi făcătoriu de păcate,

11 Carele în calea tătâne-său celui drept nu va umbla, ci şi în munţi au mâncat şi muiarea deaproapelui său au spurcat,

12 Şi pre sărac şi pre mişel au asuprit şi jeaf au jefuit şi zălogul nu l-au dat înapoi şi la idoli au pus ochii săi, fărădeleage au făcut.

13 Cu camătă au dat şi adaos au luat. Acesta cu viiaţă nu va vieţuia. Toate fărădelegile aceastea au făcut; cu moarte va muri, sângele lui asupra lui va fi.

14 Iară de va naşte fiiu şi va vedea toate păcatele tătâne-său, care le-au făcut, şi să va teame şi nu va face după eale,

15 În munţi nu au mâncat, ochii săi nu şi-au pus la poftele casii lui Israil şi muiarea deaproapelui n-au spurcat;

16 Şi pre om n-au asuprit şi zălog n-au zălogit şi jeaf n-au jefuit, pâinea sa celui flămând au dat şi pre cel gol l-au îmbrăcat cu haină;

17 Şi de la nedreptate au întors mâna sa camătă şi adaos n-au luat, dreptate au făcut şi întru poruncile Meale au umblatb, nu va muri întru nedreptăţile tătâne-său. Cu viiaţă va fi viu.

18 Iară tatăl lui, de va năcăji cu năcaz şi va jefui jeaf, împrotivă au făcut în mijlocul norodului Mieu şi va muri întru nedreptatea sa.

19 Şi veţi zice: «Pentru ce n-au purtat fiiul nedreptatea tatălui său?» Pentru că fiiul dreptate şi milă au făcut, toate legiuirile Meale au păzit şi le-au făcut; cu viiaţă va trăi.

20 Iară sufletul cel ce păcătuiaşte, acela va muri, iară fiiul nu va purta nedreptatea tătâne-său şi tatăl nu va purta nedreptatea fiiului său; dreptatea dreptului preste el va fi şi fărădeleagea celui fără de leage preste el va fi.

21 Şi cel fără de leage, de să va întoarce de la toate fărădelegile sale care au făcut şi va păzi toate poruncile Meale şi va face dreptate şi milă, cu viiaţă va trăi şi nu va muri.

22 Toate nedreptăţile lui câte au făcut nu să vor pomeni, ci întru dreptatea sa carea au făcut va fi viu.

23 Au cu vreare voiesc moartea celui fără de leage, zice Adonai Domnul, şi nu mai vârtos să se abată el de la calea lui cea rea şi să fie viu?

24 Şi de să va abate dreptul de la dreptatea sa şi va face nedreptate, după toate fărădelegile care au făcut cel fără de leage, toate dreptăţile lui care le-au fost făcut nu să vor pomeni întru greşeala sa, carea au greşit, şi întru păcatele sale, care au păcătuit, întru acealea va muri.

25 Şi aţi zis: «Nu easte dreaptă calea Domnului». Ascultaţi, dară, toată casa lui Israil: Au nu easte dreaptă calea Mea? Au, doară, calea voastră easte dreaptă?

26 Că oricând să va abate dreptul de la dreptatea sa şi va face fărădeleage şi va muri întru fărădeleagea carea au făcut, întru aceaea va muri.

27 Şi oricând să va întoarce cel fără de leage de la fărădeleagea sa, care au făcut, şi va face judecată şi dreptate, aceasta sufletul său au păzit.

28 Şi au văzut şi s-au întors de la toate păgânătăţile sale care au făcut; cu viiaţă va fi viu şi nu va muri.

29 Şi zic casa lui Israil: «Nu easte dreaptă calea Domnului». Au căile Meale nu sânt dreapte, casa lui Israil? Au, doară, căile voastre sânt dreapte?

30 Pre fieştecarele după calea lui voiu judeca pre voi, casa lui Israil, zice Adonai Domnul. Întoarceţi-vă şi vă abateţi de la toate păgânătăţile voastre şi nu vor fi voao spre certare de nedreptate.

31 Lăpădaţi de la voi toate păgânătăţile voastre care aţi făcut asupra Mea şi vă faceţi voao inimă noao şi duh nou şi faceţi toate poruncile Meale şi pentru ce muriţi, casa lui Israil?

32 Că nu voiesc moartea celui ce moare, zice Adonai Domnul, ci văc întoarceţi şi veţi fi vii.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.