×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 17

Prin pilda de doi vulturi şi de chedru, să vădeaşte că împăratul Vavilonului, robind pre împăratul Ioachim, va rândui în locul lui pre Sedechiia, carea, nevrând a ţinea pacea cu Navohodonosor, au fugit în Eghipt. Pentru aceaea, îl va da Domnul în mâinile lui Navohodonosor şi va muri în Vavilon. Iară Domnul, smerind pre cel înalt, va înălţa pre cel smerit.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând.

2 „Fiiul omului, povesteaşte povestirea şi grăiaşte pildă cătră casa lui Israil.

3 Şi vei zice: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Vulturul cel mare cu aripi mari, cel cu întindere lungă şi plin de unghi, care are povăţuire ca să între în Livan, şi au luat ceale alease ale chedrului.

4 Vârvurile odraslelor le-au smuls şi le-au adus în pământul lui Hanaan, în cetate zidită le-au pus pre eale.

5 Şi au luat din sămânţa pământului şi o au dat pre ea în câmp răsad preste ape multe; şi rădăcinile ei supt ea vor fia, ca să se vază o au pus pre ea.

6 Şi au răsărit şi s-au făcut viţă slabă şi mică la mărime, ca să se vază ramurile ei preste ea şi rădăcinile ei supt ea era, şi s-au făcut vie mare şi au făcut lujări şi au întins ramurile sale.

7 Şi s-au făcut alt vultur mare cu aripi mari şi cu multe unghi. Şi, iată, viţa aceasta era împletită cătră el şi rădăcinile ei cătră el şi ramurile sale le-au întins cătră el, ca să-l adeape pre el cu roaoa răsăditurii sale.

8 În câmp bun, preste ape multe s-au îngrăşeat ea, ca să facă odraslă şi să aducă rod, ca să fie viţă mare’.

9 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: ‚Au îndrepta-să-va? Au nu rădăcinile odraslei ei şi rodul va putrezi şi să vor usca toate ceale întâiu răsărite ale ei? Şi nu cu braţ mare, nici cu norod mult, ca să o smulgă pre ea din rădăcinile ei.

10 Şi, iată, să îngraşe, au îndrepta-să-va? Au nu îndată, cât o va atinge vântul cel arzătoriu, cu uscăciune să va usca? Cu bulgărul răsăriturii sale va săca?’»”

11 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

12 „Fiiul omului, zi cătră casa lui Israil cea amărâtoare: «Nu ştiţi ce sânt aceastea care am zis? Când va veni împăratul Vavilonului asupra Ierusalimului şi-l va lua pre el şi pre împăratul lui şi pre boiarii lui şi-i va duce pre ei la sine în Vavilon.

13 Şi va lua din sămânţa împărăţiei şi va pune cu el legătură şi va băga pre el la ocară şi pre povăţuitorii pământului va lua.

14 Ca să se facă împărăţie slabă şi să nu să înalţă, ci să păzască legătura lui şi să o întărească.

15 Şi s-au depărtat de la el şi au trimis soli la Eghipt să-i dea lui cai şi norod mult, au mântui-să-va cel ce face împrotivă şi calcă legătura? Au scăpa-va?

16 Viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, că în locul celui ce l-au făcut pre el împărat, carele au necinstit jurământul Mieu şi au călcat legătura Mea cea cu el, în mijlocul Vavilonului va muri;

17 Şi nu cu puteare mare, nici cu gloată multă va face Faraon asupra lui războii, punere de şanţ şi cu zidire punerilor de săgeţi, ca să omoară suflete multe.

18 Şi au necinstit jurământul ca să calce legătura, şi, iată, au dat mâna sa şi, toate aceastea făcând, nu va scăpa».

19 Pentru aceaea, zi: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Viu sânt Eu, că jurământul Mieu, care l-au necinstit, şi legătura Mea, carea o au călcat, le voiu da în capul lui.

20 Şi voiu întinde preste el năvodul Mieu şi să va prinde în mreajea Mea. Şi-l voiu aduce pre el în Vavilon şi Mă voiu judeca acolo cu el, pentru strâmbătatea lui, carea au făcut asupra Mea.

21 Şi toţi fugiţii lui întru toată rânduiala de sabie vor cădea, şi pre cei rămaşi ai lui la tot vântul îi voiu răsipi şi veţi cunoaşte că Eu, Domnul, am grăit’.

22 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: ‚Şi voiu lua Eu din ceale alease ale chedrului din vârv şi voiu da din capul odraslelor luib, din inima lor voiu lua şi voiu răsădi în munte înalt.

23 Şi-l voiu spânzura pre el în munte înalt a lui Israil şi-l voiu răsădi. Şi va scoate odrasle şi va face rod şi va fi chedru mare şi să va odihni supt el toată fiiara; şi toată paserea supt umbra lui să va odihni şi ramurile lui să vor aşeza.

24 Şi vor cunoaşte toate leamnele câmpului că eu sânt Domnul, Cel ce smeresc lemnul cel înalt şi înalţ lemnul cel smerit şi usc lemnul cel vearde şi înverzesc lemnul cel uscat. Eu, Domnul, am grăit şi voiu face’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.