×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 16

Ierusalimul, care mai înainte era nebăgat în samă, Dumnezeu, foarte înălţindu-l, Să arată nemulţămitoriu cu multe fealiuri de închinări de idoli, cu carea, întrecând pre Samariia şi pre Sodoma, o va da Domnul spre jefuire şi spre ocară tuturor limbilor. Însă va ţinea legătura rămăşiţelor sale.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, mărturiseaşte Ierusalimului fărădelegile lui.

3 Şi vei grăi: «Aceastea zice Adonai Domnul Ierusalimului: ‚Rădăcina ta şi naşterea ta easte din pământul lui Hanaan, tatăl tău, amoreu, şi mumă-ta, heteancă.

4 Şi naşterea ta în carea zi te-ai născut, buricul tău nu s-au tăiat şi nu ai legat ţiţele tale şi cu apă nu te-ai scăldat, nici cu sare te-ai sărat şi cu scutece nu te-ai înfăşeat.

5 Nici s-au îndurat ochiul Mieua spre tine, ca să-ţi facă ţie una dintru toate aceastea şi să păţască ceva pentru tine şi te-ai aruncat pre faţa câmpului cu îndărăptnicirea sufletului tău, în zioa în carea te-ai născut.

6 Şi am trecut prin tine şi te-am văzut cruntată în sângele tău şi am zis ţie: ‚Din sângele tău vei trăi!’

7 Înmulţită ca răsăritul ţarinei te-am dat pre tine; şi te-ai înmulţit şi te-ai mărit şi ai întrat în cetăţile cetăţilor; ţiţele tale s-au râdicat şi părul tău au răsărit, iară tu erai goală şi grozavă.

8 Şi am trecut prin tine şi te-am văzut pre tine şi, iată, vreamea ta, vreamea celor ce să abat; şi am întins aripile Meale preste tine şi am acoperit grozăviia ta şi M-am jurat ţie şi am întrat la legăturăb cu tine, zice Adonai Domnul, şi te-ai făcut Mie.

9 Şi te-am scăldat pre tine cu apă şi am spălat sângele tău de la tine şi te-am uns cu untdelemn.

10 Şi te-am îmbrăcat cu împistrite şi te-am încălţat cu vânăt şi te-am încins cu vison şi te-am îmbrăcat cu haină de păr ţăsută.

11 Şi te-am împodobit cu podoabă şi am pus brăţeri la mâinile tale şi gherdan la grumazul tău.

12 Şi am pus cercel preste nările talec şi veriguţe în urechile tale şi cunună de mărire pre capul tău.

13 Şi te-ai împodobit cu aur şi cu argint şi hainele tale de vison şi de păr ţesute şi împestrite; făină aleasă de grâu şi miiare şi untdelemn ai mâncat şi te-ai înfrumseţat foarte.

14 Şi au ieşit numele tău întru neamuri pentru frumseaţa ta, că plinire era întru frumseaţa carea am pus pre tine, zice Adonai Domnul.

15 Şi nădăjduindu-te întru frumseaţele tale ai curvit întru numele tău şi ai pus curviia ta la tot trecătoriul, ca să fii a lui.

16 Şi ai luat din hainele tale şi ai făcut ţie idoli cusuţi şi ai curvit întru ei; şi nu vei întra, nici va fi.

17 Şi ai luat vasele laudeid tale din aurul Mieu şi din argintul Mieu, care l-am dat ţie, şi ţ-ai făcut ţie chipuri bărbăteşti şi ai curvit întru eale.

18 Şi ai luat îmbrăcămintea ta cea pestriţă şi le-ai îmbrăcat pre eale şi untuldelemn al Mieu şi tămâia Mea le-ai pus înaintea feaţii lor.

19 Şi pâinile Meale, care le-am dat ţie, făina de grâu şi untuldelemn şi miiarea cu care te-am hrănit pre tine, le-ai pus înaintea feaţii lor spre miros de bună mireazmă; şi s-au făcut după aceastea, zice Adonai Domnul.

20 Şi ai luat pre fiii tăi şi pre featele tale care ai născut şi i-ai junghiiat lor spre mâncare; au mică easte curviia ta?

21 Şi ai omorât pre fiii tăi şi i-ai dat pre ei când descântai tu pre ei lor.

22 Aceasta easte mai mult decât toată curviia ta şi urâciunile tale. Şi nu ţ-ai adus aminte de zilele prunciei tale, când erai goală şi grozavă, cruntată în sângele tău ai trăit.

23 Şi s-au făcut după toate răutăţile tale. Vai, vai, ţiee, zice Adonai Domnul; şi ai zidit ţie lăcaş de curvie şi ţi-ai făcut ţie punere de curvie în toată uliţa.

24 Şi la începutul a toată calea ai zidit curvăriile tale şi ai stricat frumseaţele tale şi ai desfăcut picioarele tale la tot cel ce trecea şi ai înmulţit curviia ta.

25 Şi ai curvit cu fiii Eghiptului cei hotărâşi cu tine, carii sânt mari la trup; şi în multe fealiuri ai curvit ca să Mă mânii pre Mine.

26 Iară de voiu întinde mâna Mea asupra ta şi voiu lua lejuirile tale şi te voiu da pre tine în sufletele celor ce te urăsc pre tine, a featelor celor de alt neam, care te-au abătut pre tine de la calea ta.

27 Păgânit-ai şi ai curvit mai mult decât featele lui Asur şi nici aşea nu te-ai săturat.

28 Şi ai curvit şi nu te-ai umplut şi ai înmulţit aşezământurile tale cătră pământul lui Hanaan şi al haldeilor, şi nici cu aceastea nu te-ai săturat.

29 Ce voiu pune fata ta, zice Adonai Domnul. Fiindcă ai făcut toate aceaste fapte de muiare curvă şi ai curvit întreit întru featele tale.

30 Când ai zidit curvăriia ta, la începutul a toată calea, şi vatra ta o ai făcut în toată uliţa şi te-ai făcut ca o curvă carea adună plată.

31 Muiarea preacurvă e aseamenea ţie, carea ia de la bărbatul său plată.

32 Şi tuturor celor ce curvea cu ea le da plată; şi tu ai dat plată tuturor ibovnicilor tăi şi-i încărcai pre ei, ca să vie la tine primpregiur întru curviia ta.

33 Şi s-au făcut întru tine îndărăptnicire mai multă decât la muieri întru curviia ta şi după tine n-au curvitf, pentru că tu dai plată; şi ţie plată nu s-au dat şi s-au făcut întru tine îndărăptnicii.

34 Pentru aceaea, curvă, auzi cuvântul Domnului’.

35 Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Pentru că ţ-ai vărsat arama ta şi să va descoperi ruşinea ta întru curviia ta cătră ibovnicii tăi şi spre toate gândurile fărădelegilor tale şi în sângele fiilor tăi, pre carii i-ai dat lor,

36 Pentru aceaea, iată, Eu voiu aduna asupra ta pre toţi ibovnicii tăi, cu carii te-ai amestecat, şi pre toţi pre carii ai iubit, împreună cu toţi pre carii i-ai urât, şi voiu aduna pre ei asupra ta de primpregiur şi voiu descoperi răutăţile tale cătră ei şi vor vedea toată grozăviia ta.

37 Şi voiu izbândi asupra ta izbânda preacurviei şi a celor ce varsă sânge şi te voiu pune pre tine întru sânge de mânie şi de râvnă.

38 Şi te voiu da în mâinile lor şi vor surpa curvăriia ta şi vor strica vatra ta şi te vor dezbrăca pre tine de îmbrăcămintea ta şi vor lua vasele mărirei tale şi te vor lăsa goală şi grozavă.

39 Şi vor aduce asupra ta mulţime şi te vor ucide cu pietri şi te vor tăia cu sabiile sale.

40 Şi vor arde casele tale cu foc şi vor face întru tine izbândă înaintea a multor muieri şi te voiu abate pre tine de la curvie şi plată nu vei mai da.

41 Şi voiu slobozi mâniia Mea asupra ta şi să va lua râvna Mea de la tine şi Mă voiu odihni şi nu voiu mai avea grije.

42 Că nu ţi-ai adus aminte de zioa prunciei tale şi M-ai întristat pre Mine cu toate aceastea. Şi, iată, Eu voiu da căile tale în capul tău, zice Adonai Domnul, şi aşea ai făcut necredinţa ta preste toate fărădelegile tale’.

43 Aceastea sânt toate care au zis asupra ta cu pildă, zicând: ‚Cum e muma, aşea e şi fata!

44 Fata mumei tale eşti şi tu, carea au lăpădat pre bărbatul său şi pre fiii săi şi soră eşti surorilor tale, care au lăpădat pre bărbaţii săi şi pre fiii săi. Muma voastră e heteancă şi tatăl vostru amoreu.

45 Sora voastră cea mai bătrână Samariia e, şi featele ei, care lăcuiesc de-a stânga ta, şi soru-ta cea mai tinără decât tine, carea lăcuiaşte de-a dreapta ta, Sodoma, şi featele ei.

46 Şi nici aşea în căile lor nu ai umblat, nici după fărădelegile lor ai făcut, cu puţin, şi le-ai covârşit pre eale întru toate căile tale.

47 Viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, de au făcut Sodoma, soru-ta, aceastea şi featele ei, precum ai făcut tu şi featele tale.

48 Însă fărădeleagea Sodomei, surorii tale, au fost mândriia întru săturare de pâine şi întru prisosinţăg; cu desfătări să răsfăţa ea şi featele ei; aceasta avea ea şi featele ei, şi mâna săracului şi a celui lipsit nu o sprijinea.

49 Şi să mărea şi au făcut fărădelegi înaintea Mea şi le-am luat pre eale, precum aih văzut.

50 Şi Samariia jumătate din păcatele tale nu au păcătuit; şi ai înmulţit fărădelegile tale mai mult decât eale şi ai îndreptat pre surorile tale întru toate fărădelegile tale care ai făcuti.

51 Şi tu poartă chinul tău pentru că ai stricat pre surorile tale întru păcatele tale şi întru fărădelegile tale care le-ai făcut mai mult decât eale şi le-ai îndreptat pre eale mai mult decât pre tine, şi tu ruşinează-te şi priimeaşte ocara ta, pentru că ai îndreptat pre surorile tale.

52 Şi voiu întoarce întoarcerile lor, întoarcerea Sodomii şi a featelor ei, şi voiu întoarce întoarcerea Samariei şi a featelor ei şi voiu întoarce întoarcerea ta în mijlocul lor.

53 Ca să porţi chinul tău şi să aibi ocară din toate care ai făcut, ca să Mă mânii pre Mine.

54 Şi soru-ta, Sodoma, şi featele ei să vor aşeza precum au fost de la început; şi Samariia şi featele ei să vor aşeza precum au fost de la început; şi tu şi featele tale vă veţi aşeza precum aţi fost de la început.

55 Şi de nu ar fi fost Sodoma, soru-ta, ca să auzi în gura ta în zilele trufiei tale,

56 Mai înainte de ce s-au descoperit răutăţile tale, precum acum eşti ocară featelor Siriei şi tuturor celor de primprejurul ei, featelor celor de alt neam, care te-au încunjurat împrejur,

57 Păgânătăţile tale şi fărădelegile tale tu le poartăj’, zice Adonai Domnul.

58 Aceasta zice Adonai Domnul: ‚Şi voiu face cu tine precum ai făcut, precum ai urgisit aceastea ca să calci legătura Mea.

59 Şi-Mi voiu aduce aminte de legătura Mea, carea am făcut cu tine în zilele tinereaţelor tale, şi voiu râdica ţie legătură veacinică.

60 Şi-ţi vei aduce aminte de calea ta şi te vei urgisi când vei priimi pre surorile tale ceale mai bătrâne decât tine, împreună cu ceale mai tinere decât tine; şi le voiu da pre eale ţie spre ispitire, şi nu din legătura ta.

61 Şi voiu râdica Eu legătura Mea cu tine şi vei cunoaşte că Eu sânt Domnul.

62 Ca să-ţi aduci aminte şi să te ruşinezi şi să nu-ţi fie ţie mai mult a deşchide gura de faţa ocării tale, când Mă voiu milostivi Eu spre tine după toate câte ai făcut’, zice Adonai Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.