×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 14

Zice Domnul că va piiarde pre închinătorii de idoli, carii vin la proroci să întreabe printr-înşii pre Domnul, şi pre proroci va înşela; să răspunze după nedreptăţile lor. Iară Noe, Daniil şi Iov numai pre sine să vor mântui, cu dreptatea sa, iară nu pre cei necredincioşi; de foamete, de fieri reale, de sabie şi de ciumă, care va trimite spre norodul cel necredincios Domnul; şi să adaoge mângăiarea rămăşiţelor lui Israil.

1 Şi au venit la mine bărbaţi din bătrânii norodului lui Israil şi au şezut înaintea feaţii meale.

2 Şi au fost cătră mine cuvântul Domnului, zicând:

3 „Fiiul omului, bărbaţii aceştia au pus cugetele sale întru inimile sale şi certarea strâmbătăţilor sale au pus înaintea feaţii sale; au răspunzând răspunde-voiu lor?

4 Pentru aceaea, grăiaşte cătră ei şi vei zice cătră ei: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Om, om din casa lui Israil, carele va pune cugetele sale în inima sa şi chipul strâmbătăţii sale va pune înaintea feaţii sale şi va veni la proroc; Eu, Domnul, voiu răspunde lui întru ceale cu care să ţine cugetul lui.

5 Pentru ca să abată casa lui Israil după inimile sale ceale înstrăinate de la Mine în cugetele lor’».

6 Pentru aceaea, zi cătră casa lui Israil: «Aceastea zice Domnul Dumnezeu: ‚Întoarceţi-vă şi vă abateţi de la izvodirile voastre şi de la toate păgânătăţile voastre şi întoarceţi feaţele voastre cătră Mine.

7 Că om, om din casa lui Israil, şi din nemearnicii carii nemernicesc întru Israil, carele să va înstrăina de la Mine şi va pune gândurile întru inima sa şi chinul nedreptăţii sale va pune înaintea feaţii sale şi va veni la proroc să-l întreabe pre el întru Mine. Eu, Domnul, voiu răspunde lui întru aceaea cu care să ţine întru el.

8 Şi voiu întări faţa Mea asupra omului aceluia şi voiu pune pre el întru pustiire şi întru piiardere şi-l voiu râdica pre el din mijlocul norodului Mieu; şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul.

9 Şi prorocul, de va rătăci şi va găsi cuvânt, Eu, Domnul, am făcut pre prorocul acela să rătăcească; şi voiu întinde mâna Mea preste el şi-l voiu piiarde pre el din mijlocul norodului Mieu, Israil.

10 Şi vor lua nedreptatea sa după nedreptatea celui ce întreabă şi aşişderea şi prorocului după nedreptate va fi;

11 Ca să nu mai rătăcească casa lui Israil de la Mine şi ca să nu să mai spurce cu toate greşealele sale. Şi vor fi Mie norod şi Eu voiu fi lor Dumnezeu, zice Adonai Domnul’»”.

12 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

13 „Fiiul omului, pământul de va păcătui Mie, ca să-Mi greşească greşeală, voiu întinde mâna Mea preste el şi sfărâmând voiu sfărâma întărirea pânii lui şi voiu trimite foamete preste el şi voiu piiarde de pre el pre om şi pre dobitoace.

14 Şi de vor fi aceşti trei bărbaţi în mijlocul lui, Noe şi Daniil şi Iov, aceştia cu dreptatea sa să vor mântui, zice Adonai Domnul.

15 Iară de voiu aduce şi fieri reale pre pământ şi-l voiu certa pre el şi va peri şi nu va fi cine să-l calce de faţa fiiarălor,

16 Şi de vor fi aceşti trei bărbaţi în mijocul lui, viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, de să vor mântui fii sau feate, ci numai ei sânguri să vor mântui, iară pământul va peri.

17 Iară şi sabie de voiu aduce pre pământul acela şi voiu zice: «Sabie să treacă preste pământ!» şi voiu piiarde dintr-însul pre om şi pre dobitoc,

18 Şi de vor fi aceşti trei bărbaţi în mijlocul lui, viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, că nu vor mântui pre fii şi pre feate, ci numai ei singuri să vor mântui.

19 Iară de voiu trimite şi moarte pre pământul acela şi voiu vărsa mâniia Mea preste el întru sânge, ca să pierz dintru el pre om şi pre dobitoc,

20 Şi Noe şi Daniil şi Iov de vor fi în mijlocul lui, viu sânt Eu, zice Adonai Domnul, de să vor mântui fii sau feate, ei întru dreptatea sa vor mântui sufletele sale.

21 Aceastea zice Adonai Domnul: Iară de voiu trimite şi aceaste patru izbândiri reale ale Meale, sabiia şi foametea şi fierile reale şi moartea preste Ierusalim, ca să pierz dintru el pre om şi pre dobitoc,

22 Şi, iată, vor rămânea întru el cei mântuiţi ai lui; aceştia vor scoate pre fii şi pre feate; iată, aceştia vor ieşi la voi şi veţi vedea căile lor şi izvodirile lor; şi vă veţi căi pentru realele care am adus peste Ierusalim, pentru toate realele care le-am adus asupra lui.

23 Şi vă vor mângăia pre voi, pentru că veţi vedea căile lor şi gândurile lor şi veţi cunoaşte că nu în deşert am făcut toate câte am făcut întru el, zice Adonai Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.