×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 13

Ameninţă prorocilor celor ce prorocesc din capul său şi desmântă pre norod cu făgăduinţă mincinoase, făgăduind pace, asămănându-i păreatelui lipit cu tină, fără de pleavă, şi featelor care cos perine supt cotul mânii.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Fiiul omului, proroceaşte asupra prorocilor lui Israila şi vei zice celor ce prorocesc din inima sab; şi vei proroci şi vei grăi cătră ei: «Auziţi cuvântul Domnului!

3 Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Vai, celor ce prorocesc din inima sa şi nimica nu văd!

4 Ca vulpile în pustie prorocii tăi, Israile.

5 Nu au stătut întru tărie şi au adunat turme preste casa lui Israil, nu s-au sculat la războiu cei ce zic: ‚În zioa Domnului’.

6 Cei ce văd minciuni şi vrăjesc deşearte, cei ce zic: ‚Zice Domnul’, şi Domnul nu i-au trimis pre ei şi au început a râdica cuvânt.

7 Au nu vedenie mincinoasă aţi văzut? Şi vrăji deşearte aţi grăitc? Şi ziceţi: ‚Zice Domnul’, şi Eu n-am grăit’».

8 Pentru aceaea, zi: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Pentru că sânt cuvintele voastre mincinoase şi vrăjile voastre deşearte; pentru aceaea, iată, Eu, preste voi, zice Adonai Domnul.

9 Şi voiu întinde mâna Mea preste prorocii cei ce văd minciună şi cei ce grăiesc deşearte. Întru învăţătura norodului Mieu nu vor fi, nici în scrisoarea casii lui Israil nu să vor scrie şi în pământul lui Israil nu vor întra şi vor cunoaşte că Eu sânt Adonai Domnul.

10 Pentru că au înşelat pre norodul Mieu, zicând: ‚Pace, pace’, şi pace nu easte; şi acesta zideaşte păreatele şi ei îl spoiesc, de va cădea’.

11 Zi cătră cei ce-l spoiesc: ‚Cădea-va!’ Şi va fi ploaie înecând şi voiu da pietri, zvârlituri de pietri la închieturile lor, şi vor cădea, şi vânt râdicătoriu, şi să va sparge.

12 Şi, iată, au căzut păreatele şi nu vor zice cătră voi: ‚Unde easte spoitura voastră, carea aţi spoit?’

13 Pentru aceaea, aceasta zice Adonai Domnul: ‚Şi voiu sparge vântul care să râdică cu mânie şi ploaie înecătoare întru mâniia Mea va fi şi pietrile ceale zvârlitoare cu mânie le voiu aduce spre piiardere.

14 Şi voiu săpa dedesupt păreatele care l-aţi spoit şi va cădea. Şi-l voiu pune pre el pre pământ şi să vor descoperi temeliile lui şi va cădea; şi vă veţi sfârşi cu mustrări şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul.

15 Şi voiu sfârşi mâniia Mea preste păreate şi preste cei ce-l spoiesc, cădea-va şi am zis cătră voi: Nu easte păreatele, nici cei ce-l spoiesc pre el.

16 Prorocii lui Israil, carii prorocesc pentru Ierusalim şi carii văd lui pace, şi pace nu easte, zice Adonai Domnul’».

17 Şi tu, fiiul omului, întăreaşte-ţi faţa ta asupra featelor norodului tău, ceale ce prorocesc din inima sa, şi proroceaşte asupra lor.

18 Şi vei grăi: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Vai celor ce-şi coase perini supt tot cotul mânii şi fac acoperituri preste tot capul a toată vârsta, ca să răzvlătească suflete! Sufletele norodului Mieu s-au răzvletit şi suflete ocrotea.

19 Şi Mă spurca pre Mine cătră norodul Mieu pentru o mână de orz şi pentru o bucăţea de pâine, ca să omoară sufletele care nu să cădea să moară şi ocrotea sufletele care nu să cădea să trăiască; când grăiaţi cătră norodul care asculta cuvinte deşearte’.

20 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Domnul: ‚Iată, Eu asupra perinilor voastre cu care voi răzvletiţi sufletele, rumpe-le-voiu pre eale de la braţele voastre şi voiu slobozi sufletele care le-aţi răzvletit, sufletele lor întru răsipire.

21 Şi voiu rumpe acoperiturile voastre şi voiu mântui pre norodul Mieu din mâinile voastre; şi nu vor fi mai mult în mânile voastre spre răzvletire şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul.

22 Pentru că răzvlăteaţi inima dreptului spre nedreptate şi Eu nu-l răzvleteam pre el; şi întăreaţi mâinile celui fără de leage, ca nicidecum să nu se abată el de la fărădeleagea sa şi de la calea sa cea rea şi să fie viu.

23 Pentru aceaea, minciunile voastre mai mult nu le veţi vedea şi vrăji mai mult nu veţi vrăji. Şi voiu mântui pre norodul Mieu din mâna voastră şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.