×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 12

Iezechiil, prin lucrările sale, arată că să va robi Ierusalimul şi împăratul lui, iară ceialalţi vor peri în Ierusalim de sabie, de ciumă şi de foame; şi cum că vedeniia prorocilor nu va fi înzădarnică, nici va întârziia.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând.

2 „Fiiul omului, în mijlocul nedreptăţilor lor tu lăcuieşti, carii au ochi a vedea, şi nu văd, şi urechi au a auzi, şi nu aud, pentru că easte casă amărâtoare.

3 Şi tu, fiiul omului, fă ţie unealte de robie şi te robeaşte zioa înaintea lor şi te robeaşte din locul tău într-alt loc înaintea lor, ca să vază că casă amărâtoare easte.

4 Şi vei scoate unealtele tale, unealtele ceale de robie zioa, înaintea lor, şi tu vei ieşi sara înaintea lor, cum iasă cel robit.

5 Găoreaşte-ţi păreatele şi ieşi prin el înaintea lor.

6 Pre umeri te vei lua şi ascuns vei ieşi; faţa ta să o acoperi şi să nu vezi pământul; că minune te-am dat pre tine casii lui Israil”.

7 Şi am făcut aşea după toate câte mi-au poruncit mie. Şi am scos unealtele, ca unealtele ceale de robie zioa; şi sara mi-am găurit mie păreatele cu mâna şi ascuns am ieşit, pre umere m-am luat înaintea lor.

8 Şi au fost cuvântul Domnului dimineaţa cătră mine, zicând:

9 „Fiiul omului, n-au zis cătră tine casa lui Israil, casa cea amărâtoare: «Ce faci tu?» Zi cătră ei:

10 «Aceasta zice Domnul Domnul celui ce stăpâneaşte şi celui ce povăţuiaşte în Ierusalim şi la toată casa lui Israil, carii sânt în mijlocul lor».

11 Zi că Eu minuni fac în mijlocul lor; în ce chip am făcut, aşea va fi lor, întru înstrăinare şi în robie vor mearge.

12 Şi stăpânitoriul lor în mijlocul lor pre umere să va râdica, ascuns va ieşi prin păreate; găuri-va să iasă el printr-însul. Faţa sa va acoperi, ca să nu vă vază cu ochiul şi el să nu vază pământul.

13 Şi voiu întinde năvodul Mieu preste el şi să va prinde în mreajea Mea. Şi-l voiu duce pre el în Vavilon, în pământul haldeilor, şi pământul nu-l va vedea şi acolo va muri.

14 Şi pre toţi cei dimpregiurul lui, pre ajutorii lui şi pre toţi sprijinitorii lui, râsipi-i-voiu la tot vântul şi sabie voiu scoate dinapoia lor.

15 Şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul, când voiu râsipi pre ei întru neamuri şi voiu sămăna pre ei prin ţeri.

16 Şi voiu lăsa dintru ei cu număr bărbaţi de sabie şi de foamete şi de moarte, ca să spuie toate fărădelegile lor la neamurile la care vor mearge; şi vor cunoaşte că Eu sânt Domnul”.

17 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

18 „Fiiul omului, pânea ta cu dureare o vei mânca şi apa ta cu chin şi cu necaz o vei bea!

19 Şi vei grăi cătră norodul pământului: «Aceastea zice Adonai Domnul celor ce lăcuiesc în Ierusalim pre pământul lui Israil: ‚Pâinile sale cu lipsă le vor mânca şi apa sa cu prăpădire o vor bea, ca să se prăpădească pământul şi plinirea lui, că întru necredinţă sânt toţi cei ce lăcuiesc pre dânsul’.

20 Şi cetăţile lor, ceale ce să lăcuiesc, să vor pustii şi pământul să va prăpădi şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul»”.

21 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

22 „Fiiul omului, carea easte voao pilda aceasta pre pământul lui Israil, zicând: «Îndelungatu-s-au zilele, perit-au toată vedearea?»

23 Pentru aceaea, zi cătră ei: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Întoarce-voiu pilda aceasta şi mai mult casa lui Israil nu va zice pilda aceasta’», că vei zice cătră ei: «Apropiiatu-s-au zilele şi cuvântul a toată vedeniia».

24 Că nu va fi mai mult toată vedeniia mincinoasă, nici cel ce vrăjeaşte pentru dar în mijlocul fiilor lui Israil.

25 Pentru că Eu, Domnul, voiu grăi cuvintele Meale, grăi-voiu şi voiu face, şi mai mult nu voiu îndelunga, că în zilele voastrea casă amărâtoare; voiu grăi cuvântul şi voiu face, zice Adonai Domnul”.

26 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

27 „Fiiul omului, iată casa lui Israil cea amărâtoare, zicând, zic: «Vedeniia carea o veade acesta după zile multe şi după vremi delungateb».

28 Pentru aceaea, zi cătră ei: «Aceasta zice Domnul: ‚Mai mult nu să vor îndelunga toate cuvintele Meale, oricâte voiu grăi, că cuvântul carele-l voiu grăi îl voiu şi face’, zice Adonai Domnul»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.