×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEZECHIIL

Capitolul 11

Împrotiva lui Iehoniia şi a lui Faltie, carii cu rău sfat zicea: „Au nu sânt zidite de demult casele? Aceasta e căldarea, iară noi, cărnurile”. Proroceaşte că aceia şi oricâţi nu vreau a să pocăi; să vor certa. Şi prorocind Iezechie, au murit Faltie. Şi zice că va întoarce rămăşiţele lui Israil la pământul lor şi le va da inimă de carne, să cinstească şi să se teamă de Domnul.

1 Şi m-au luat Duh şi m-au adus la poarta Casii Domnului ceii din preajmă, carea caută cătră răsărit; şi, iată, la tinda porţii, ca la vro doaozeci şi cinci de bărbaţi; şi am văzut în mijlocul lor pre Iezoniia, fiiul lui Azer, şi pre Faltiia, fiiul lui Vaneu, povăţuitorii norodului.

2 Şi au zis Domnul cătră mine: „Fiiul omului, aceştia sânt bărbaţii cei ce cugetă ceale deşearte şi sfătuiesc sfat rău în cetatea aceasta,

3 Cei ce zic: «Au de curând s-au zidit casele? Aceasta easte căldarea, iară noi, cărnurile».

4 Pentru aceaea, proroceaşte asupra lor, proroceaşte, fiiul omului!”

5 Şi au căzut preste mine Duhul Domnului şi au zis cătră mine: „Grăiaşte: «Aceastea zice Adonai Domnul: ‚Aşea ziceţi, casa lui Israil, şi sfaturile duhului vostru Eu le ştiu.

6 Înmulţit-aţi morţii voştri în cetatea aceasta şi aţi umplut căile ei de răniţi’.

7 Pentru aceaea, aceasta zice Adonai Domnul: ‚Morţii voştri pre carii i-aţi ucis în mijlocul ei, aceştia sânt cărnurile, iară ea easte căldarea; şi pre voi vă voiu scoate din mijlocul ei.

8 De sabie vă teameţi şi sabie voiu aduce asupra voastră, zice Adonai Domnul;

9 Şi voiu scoate pre voi din mijlocul ei şi voiu da pre voi în mâinile străinilor şi voiu face întru voi judecăţi.

10 De sabie veţi cădea şi întru munţii lui Israil voiu judeca pre voi şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul.

11 aAceasta nu va fi voao căldare şi voi nu veţi fi în mijlocul ei cărnuri; întru munţii lui Israil voiu judeca pre voi.

12 Şi veţi cunoaşte că Eu sânt Domnul. Că întru poruncile Meale nu aţi umblat şi judecăţile Meale nu le-aţi făcut; ci după judecăţile neamurilor celor dimpregiurul vostru aţi lucrat’»”.

13 Şi au fost când proroceam eu, şi Faltiia, fiiul lui Vaneu, au murit. Şi am căzut pre faţa mea şi am strigat cu glas mare şi am zis: „Vai, vai, Adonai Doamne, sfârşit faci Tu rămăşiţelor lui Israil?”

14 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

15 „Fiiul omului, fraţii tăi şi bărbaţii robiei tale şi toată casa lui Israil s-au sfârşit, cărora au zis lăcuitorii Ierusalimului: «Departe v-aţi depărtat de la Domnul, noao s-au dat pământul spre moştenire!»

16 Pentru aceaea, aceastea zice Adonai Domnul: «Că voiu lepăda pre ei întru neamuri şi voiu râsipi pre ei preste tot pământul şi voiu fi lor spre sfinţenie mică în ţerile în care vor întra».

17 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: «Şi voiu lua pre ei dintru neamuri şi voiu aduna pre ei de prin ţerile în care i-am râsipit pre ei şi voiu da lor pământul lui Israil.

18 Şi vor întra acolo şi vor râdica toate urâciunile lui şi toate fărădelegile lui dintr-însul.

19 Şi voiu da lor altă inimă şi duh nou voiu da întru dânşii şi voiu smulge inima lor cea de piiatră din trupul lor şi voiu da lor inimă de carne,

20 Ca întru poruncile Meale să umble şi îndreptările Meale să le păzască şi să le facă pre eale; şi vor fi Mie norod şi Eu voiu fi lor Dumnezeu, zice Domnul.

21 Iară a cărora inimă după urâciunile sale şi după fărădelegile sale umblă, calea acestora în capetele lor o voiu pune»”, zice Domnul.

22 Şi au râdicat heruvimii aripile sale şi roatele ţiindu-să de ei; şi mărirea Dumnezeului lui Israil preste ei, deasupra lor.

23 Şi s-au suit mărirea Domnului din mijlocul cetăţii şi au stătut pre muntele care era în preajma cetăţii.

24 Şi m-au luat Duhul şi m-au dus în pământul haldeilor la robime, întru vedenie cu Duhul lui Dumnezeu, şi m-am suit de la vedeniia carea am văzut.

25 Şi am grăit cătră robime toate cuvintele Domnului care mi-au arătat mie.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.