×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PLÂNGEREA IEREMIEI

Capitolul 3

Mărimea răutăţii cu nădeajdea ajutoriului şi a izbăvirei dumnezăieşti să alină.

1 Eu, bărbat, văzind sărăciia cu toiagul măniiei Lui asupra mea,

2 Luatu-m-au şi m-au dus la în-tunearec şi nu la lumină.

3 Însă întru mine au întors mâna Sa toată zioa.

4 Învechit-au trupul mieu şi piialea mea, oasăle meale le-au zdrobit.

5 Zidit-au în preajma mea şi au încungiurat capul mieu şi au ostenit întru ceale întunecoasă.

6 Aşezatu-m-au ca pre morţii cei din veac.

7 Zidit-au în preajma mea şi nu voiu ieşi; îngreoiat-au arama mea.

8 Şi voiu striga şi voiu glăsui; astupat-au gura mea.

9 Zidit-au de nou căile meale, astupa-tu-le-au; cărările meale le-au turburat.

10 Urs care pândeaşte easte Acesta mie, ca leul într-ascuns.

11 Gonit-au pre cel depărtat şi m-au încetat, pusu-m-au stâns.

12 Întins-au arcul Său şi m-au stâlpit, ca proaşca la săgeată.

13 Băgat-au în rărunchii miei tulbele Sale.

14 Făcutu-m-am vorbă la tot norodul mieu, cântare lor toată zioa.

15 Săturatu-m-au de amărăciune, îmbătatu-m-au de fiiare.

16 Şi au scos cu număr dinţii miei, hrănitu-m-au cu cenuşe.

17 Şi au depărtat de la pace sufletul mieu, uitat-am ceale bune.

18 Şi am zis: „Perit-au putearea mea şi nădeajdea mea de la Domnul!”

19 Adusu-mi-am aminte de sărăciia mea şi de goana amărâciunei şi a fiiarei meale.

20 Cu pomenire voiu pomeni şi va buigui asupra mea sufletul mieu.

21 Pre aceasta voiu pune la inima mea, pentru aceaea voiu răbda.

22 Milele Domnului, că nu m-au părăsit pre mine, că nu s-au sfârşit îndurările Lui.

23 Lunile spre dimineţi miluiaşte, Doamne, că nu ne-am sfârşit, că nu s-au sfârşit îndurările Lui, deşearte în dimineţi; multă e credinţa Ta!

24 „Partea mea e Domnul, zis-au sufletul mieu, pentru aceaea voiu aştepta pre El!”

25 Bun easte Domnul celor ce-L aşteaptă pre El, sufletul care-L va căuta pre El.

26 Bine e şi va aştepta şi va odihni întru mântuirea lui Dumnezeu.

27 Bine e bărbatului când va râdica jug în tinereaţele sale.

28 Şedea-va sângur? Şi va tăcea, pentru că au râdicata preste sine.

29 Da-ş-va falca sa celui ce-l loveaşte pre el, sătura-să-va de ocări.

30 Că în veac nu Să va depărta Domnul.

31 Că Cel ce au smerit, milostivi-Să-va după mulţimea milii Sale.

32 Nu au răspuns de la inima Sa şi au smerit pre fiii bărbatului.

33 Ca să smerească supt picioarele Sale pre toţi legaţii pământului,

34 Ca să abată judecata bărbatului în preajma feaţii Celui Înalt,

35 Ca să osândească pre om, când să judecă el, Domnul nu au zis.

36 Cine au zis aşea şi s-au făcut? Domnul nu au poruncit.

37 Din gura Celui Înalt nu vor ieşi ceale realeşi ce easte bun.

38 Au cârti-va cel ce trăiaşte, bărbatul, pentru păcatul său?

39 Cercetatu-s-au calea noastră şi s-au cercat şi ne vom întoarce până la Domnul.

40 Să luom inimile noastre în mâinile noastre în sus, cătră ceriu:

41 „Păcătuit-am, păgânit-am, nu ne-am pocăit!”

42 Acoperitu-ne-ai întru mănie şi ne-ai gonit pre noi, omorâtu-ne-ai şi nu Te-ai milostivit.

43 Acoperitu-Te-ai cu nor pre Tine pentru rugăciune,

44 Ca să clipesc eu şi ca să ne depărtăm, ne-ai pus pre noi în mijlocul noroadelor.

45 Deschis-au asupra noastră gura sa toţi vrăjmaşii noştri.

46 Frică şi spaimă s-au făcut noao, râdicare şi sfărâmare.

47 Slobozirile apelor înaintea ochilor miei, pentru sfărâmarea featii norodului mieu.

48 Ochiul mieu s-au orbit şi nu voiu tăcea, ca să nu fie trezire,

49 Până când să va pleca şi va vedea Domnul din ceriu.

50 Ochiul mieu va tânji asupra sufletului mieu pentru toate featele cetăţii.

51 Vânând, m-au vânat ca pre o pasăre toţi vrăjmaşii miei, în zădar.

52 Omorât-au în groapă viiaţa mea şi au pus piiatră preste mine.

53 Vărsatu-s-au apă preste capul mieu. Zis-am: „Lăpădat sânt!”

54 Chemat-am numele Tău, Doamne, din groapa cea prea adâncă.

55 Glasul mieu ai ascultat; să nu ascunzi urechile Tale la rugăciunea mea!

56 Spre ajutoriul mieu Te-ai apropiiat în zioa în carea Te-am chemat pre Tine. Mi-ai zis mie: „Nu te teame!”

57 Judecat-ai, Doamne, toate judecăţile sufletului mieu, mântuit-ai viiaţa mea.

58 Văzut-ai, Doamne, turburările meale, judecat-ai judecata mea.

59 Văzut-ai toată izbânda lor şi toate gândurile lor întru mine.

60 Auzit-ai ocara lor, toate gândurile lor asupra mea.

61 Buzele celor ce să râdică asupra mea şi cugetele lor asupra mea toată zioa.

62 Şedearea lor şi scularea lor priveaşte spre ochii lor.

63 Răsplăti-vei lor răsplătire, Doamne, după faptele mâinilor lor.

64 Da-vei lor scuteală, a inimii meale osteneală.

65 Tu pre ei vei goni cu mănie şi-i vei piiarde pre ei de supt ceriu, Doamne!

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.