×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 9

Tânguiaşte prorocul pre cei ce să vor ucide din Iuda şi zice că nu trebuie a nădăjdui nici întru unul, că toţi sânt vicleani; şi pentru că Iuda să va jefui vrea ca toţi să jelească. În sângur Dumnezeu şi întru cunoştinţa Lui să se laude, Carele va certa şi pre păgâni şi pre fiii lui Israil, cei netăiaţi împregiur la inimă.

1 „Cine va da capului Mieu apă şi ochilor Miei izvoară de lacrămi?Şi voiu plânge pre norodul Mieu acesta zioa şi noaptea, pre cei răniţi ai featei norodului Mieu.

2 Cine-Mi va da în pustie sălaş mai de margine şi voiu părăsi pre norodul Mieu şi Mă voiu duce de la ei, că toţi preacurvesc, adunarea celor defăimători.

3 Şi au întins limba sa ca un arc mincinos şi credinţa nu au putut pre pământ, că din reale la reale au ieşit şi pre Mine nu M-au cunoscut”, zice Domnul.

4 „Fieştecarele să vă păziţi de cătră deaproapele său şi spre fraţii lor nu nădăjduiţi, pentru că tot fratele cu amăgitură va amăgi şi tot priiatinul cu vicleşug umblă.

5 Fieştecarele pre priiatinul său va înşela, adevărul nu vor grăi, învăţatu-s-au limba lor a grăi minciuni, năpăstuit-au şi n-au lipsit a să întoarce.

6 Camătă preste camătă, vicleşug preste vicleşug, n-au vrut să Mă ştie pre Mine”, zice Domnul.

7 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul puterilor: „Iată, Eu voiu lămuri pre ei şi voiu ispiti pre ei, că voiu face de cătră faţa vicleşugului featii norodului Mieu.

8 Săgeată rănitoare easte limba lor, vicleane sânt graiurile gurii lor, cu deaproapele său grăiaşte de pace, şi întru sine are vrajbă.

9 Au asupra acestora nu voiu socoti, zice Domnul, sau la norod ca acesta nu va izbândi sufletul Mieu?

10 Preste măguri luaţi tânguire şi pre căile pustiei plângere, că s-au săvârşit, pentru că nu sânt oameni. N-au auzit glasul stăpânirei, de la pasările ceriului şi până la dobitoace, spăimântatu-s-au, dusu-s-au.

11 Şi voiu da Ierusalimul spre înstrăinare, spre lăcuinţă bălaurilor, şi cetăţile Iudei spre strângere le voiu pune, nelăcuindu-să”. Cine e omul cel înţelegătoriu şi să înţeleagă aceasta? Şi la carele e cuvântul gurii Domnului cătră el, vestească voao: pentru care lucru au perit pământul? Aprinsu-s-au ca pustiiul, neumblându-să el?

12 Şi au zis Domnul cătră mine: „Pentru ce au părăsit ei leagea Mea, carea o am dat înaintea feaţii lor, şi n-au ascultat glasul Mieu,

13 Ci au mers după ceale alease ale inimii lor ceii reale şi după idolii care i-au învăţat pre ei părinţii lor”.

14 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul puterilor, Dumnezeul lui Israil: „Iată, Eu hrănesc pre ei cu nevoi şi voiu adăpa pre ei cu apă de fiiare.

15 Şi voiu răsipi pre ei întru neamurile pre care nu le-au cunoscut ei, nici părinţii lor, şi voiu trimite la dânşii sabie, până voiu topi pre ei cu dânsa”.

16 Aceastea zice Domnul puterilor: „Chemaţi pre ceale ce plâng şi să vie, şi cătră ceale înţeleapte trimiteţi!

17 Şi să răspunză şi să plângă pentru voi şi să sloboază ochii voştri lacrămi şi geanele voastre să curgă apă.

18 Că s-au auzit în Sion glasul cel de jeale: «Cum am chinuit? Ne-am ruşinat foarte, căci am părăsit pământul şi am lepădat sălăşluirile noastre»”.

19 „Ascultaţi, dară, muieri, cuvântul lui Dumnezeu şi să priimească urechile voastre cuvintele gurii Lui, şi învăţaţi featele voastre jeale şi muiarea pre cea de aproape a ei, plângere.

20 Că s-au suit moartea prin ferestrile voastre, întrat-au la pământul vostru ca să zdrobească prunci pre din afară şi pre tineri de prin uliţă.

21 Şi vor fi morţii oamenilor spre pildă preste faţa câmpului pământului vostru şi ca iarba dinapoia celui ce coseaşte.

22 Şi nu va fi cel ce să adune”. Aceastea zice Domnul: „Să nu să laude cel înţelept întru. înţelepciunea lui şi să nu să laude cel tare întru tăriia lui şi să nu să laude cel bogat întru bogăţiia lui.

23 Ci întru aceasta să se laude cel ce să laudă, că înţeleage şi cunoaşte că Eu sânt Domnul, Cel ce fac milă şi judecată şi dreptate pre pământ, că întru aceastea easte voia Mea”, zice Domnul.

24 „Iată, zile vin, zice Domnul, şi voiu socoti preste toţi cei ce au tăiat împregiur marginea acoperirei lor.

25 Preste Eghipt şi preste Idumeea şi preste Edom şi preste fiii lui Amon şi preste fiii lui Moav şi preste tot cel ce tunde împregiur ceale de la faţa lui, cei ce lăcuiesc în pustie, că toate neamurile sânt netăiate împregiur la trup şi toată casa lui Israil netăiaţi împregiur sânt cu inima”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.