×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 7

Că în zădar nădăjduiesc în besearică, făcând reale şi neascultând pre proroci, ca şi părinţii lor. Pentru aceaea, vesteaşte că besearica să va lăpăda şi pământul Iudei să va pustii; nici rugăciunea lui Ieremiia pentru ei le va folosi, nici jertvele lor pentru ceale înalte a lui Tafet, în valea fiiului lui Enom, şi pentru multe răutăţilor lor.

1 Ascultaţi cuvântul Domnului, toată Iudeea!

2 Aceastea zice Domnul puterilor, Dumnezeul lui Israil: „De veţi îndrepta căile voastre şi tocmealele voastre, şi Eu voiu face pre voi să lăcuiţi în locul acesta.

3 Nu vă nădăjduiţi voi spre cuvinte mincinoase, că mai mult nimic nu vor folosi voao, zicând: «Besearica Domnului, besearica Domnului easte».

4 Că de veţi îndrepta îndreptând căile voastre şi tocmealele voastre şi făcând veţi face judecată între om şi între deaproapele lui,

5 Şi pre neamearnic şi pre văduvă şi pre siriman să nu asupriţi şi sânge nevinovat să nu vărsaţi în locul acesta şi după dumnezei străini să nu meargeţi, spre rău voao.

6 Şi voiu face pre voi să lăcuiţi în locul vostru, în pământul care l-am dat părinţilor voştri, din veac şi până în veac.

7 Iar de veţi nădăjdui voi întru cuvinte mincinoasă, de unde nu vă veţi folosi,

8 Şi ucideţi şi preacurviţi şi furaţi şi juraţi strâmb şi tămâiaţi lui Vaal şi meargeţi după dumnezei străini, pre carii nu-i ştiţi, ca să vă fie voao rău,

9 Şi aţi venit şi aţi stătut înaintea Mea, în casa în carea să numeaşte numele Mieu preste ea şi aţi zis: «Feritu-ne-am ca să nu facem toate urâciunile aceastea!»,

10 Au peşteră tălharilor easte casa Mea, unde să numeaşte numele Mieu întru ea acolo înaintea voastră? Şi, iată, Eu am văzut”, zice Domnul.

11 „Că meargeţi la locul Mieu cel de la Silom, unde am sălăşluit numele Mieu preste el acolo înainte, şi vedeţi ceale ce am făcut lui de cătră faţa răutăţii norodului Mieu, Israil.

12 Şi acum, pentru care lucru aţi făcut toate aceaste lucruri, şi am grăit cătră voi şi nu M-aţi ascultat pre Mine şi v-am chemat pre voi şi n-aţi răspuns.

13 (Deci) face-voiu şi Eu casii aceştiia unde să chiiamă numele Mieu preste ea, spre carea voi nădăjduiţi întru ea, şi locului care l-am dat voao şi părinţilor voştri, în ce chip am făcut Silomului.

14 Şi voiu lăpăda pre voi de la faţa Mea, precum am lăpădat pre fraţii voştri, toată sămânţa lui Efraim.

15 Şi tu nu te ruga pentru norodul acesta şi nu te ruga ca să se miluiască aceştia, şi nu te ruga şi să nu te apropii cătră Mine pentru ei, că nu te voiu asculta.

16 Au nu vezi ce fac ei în cetăţile lui Iuda şi în căile Ierusalimului?

17 Fiii lor adună leamne şi părinţii lor ard foc, şi muierile lor fărâmă aluat, ca să facă hamoni oştii ceriului; şi au turnat turnări la dumnezei străini, pentru ca să Mă mănie.

18 Au, doară, pre Mine Mă scârbesc ei?”, zice Domnul, „Nu pre sine, pentru ca să se ruşineaze obrazele lor?”

19 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, iuţimea şi mâniia Mea să varsă preste locul acesta şi preste oameni şi preste dobitoace şi preste tot lemnul ţarinei lor şi preste roadele pământului, şi va arde şi nu să va stinge”.

20 Aceastea zice Domnul: „Arderile ceale de tot ale voastre adunaţi cu jertvele voastre şi mâncaţi carne.

21 Că n-am grăit cătră părinţii voştri şi n-am poruncit lor, în zioa în carea i-am scos pre ei din pământul Eghiptului, pentru arderi de tot şi pentru jertve.

22 Fără numai cuvântul acesta le-am poruncit lor, zicând: «Ascultaţi glasul Mieu şi voiu fi voao Dumnezeu şi voi veţi fi Mie norod şi umblaţi întru toate căile Meale, oricare voiu porunci voao, ca să vă fie voao bine!»

23 Şi nu M-au ascultat pre Mine, nici au apropiiat ureachiia lor, ci au umblat întru cugetele inimii lor ceii reale şi s-au făcut la ceale dindărăpt, nu la ceale dinainte, din carea zi au ieşit părinţii lor din pământul Eghiptului şi până în zioa aceasta.

24 Şi am trimis la ei pre toţi robii Miei, prorocii, zioa şi dimineaţa, şi am trimis.

25 Şi nu M-au ascultat pre Mine şi nu s-au apropiiat ureachiia lor şi şi-au învârtoşeat cerbicea lor mai mult decât părinţii lor.

26 Şi vei grăi lor cuvântul acesta, şi nu te vor asculta pre tine, şi vei chema pre ei şi nu-ţi vor răspunde.

27 Şi vei grăi cătră ei: «Limba aceasta, carea nu au auzit glasul Domnului lor, nici au priimit învăţătura, sfârşitu-s-au credinţa din gura lor».

28 Tunde capul tău şi lapădă şi ia pre buze plângere, că au gonit Domnul şi au lăpădat pre neamul care făcea aceastea, pentru că fiii lui Iuda au făcut rău înaintea Mea”, zice Domnul.

29 „Pus-au urâciunile lor în casa în carea s-au chemat numele Mieu preste ea, ca să o spurce pre ea, şi au zidit capişte lui Tafet, cel ce easte în valea fiiului lui Enom, ca să arză de tot pre fiii lor şi pre featele lor cu foc, carea n-am poruncit lor şi n-am gândit întru inima Mea.

30 Pentru aceaea, iată, zile vin, zice Domnul, şi mai mult nu vor zice «Capiştea lui Tafet» şi «Valea fiiului lui Enom», ci «Valea celor omorâţi», şi-i vor îngropa în Tafet, nefiind loc.

31 Şi morţii norodului acestuia vor fi mâncare pasărilor ceriului şi fiiarălor pământului, şi nu va fi cine să-i apere.

32 Şi voiu surpa din cetăţile lui Iuda şi din răspântiile Ierusalimului glasul celor ce să veselesc şi glasul celor ce să bucură, glasul mirelui şi glasul mireasii, că spre pustiire va fi tot pământul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.