×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 6

Să vesteaşte viitoarea ticăloşie şi jefuire a Ierusalimului de la asiri, pentru că au urgisit leagea Domnului, nici au vrut a asculta certările; ci toţi, şi mai vârtos căpeteniile, prorocii şi preoţii, s-au dat spre lăcomii şi vicleşuguri. Pentru aceaea, Dumnezeu i-au lăpădat pre ei şi jertvele lor. Proroceaşte, dară, prorocul a să întrista, căci n-au putut a să curăţi cu turnări.

1 Întăriţi-vă, fiii lui Veniamin din mijlocul Ierusalimului, şi în Tecue trâmbitaţi cu trâmbiţă şi preste Vitaharma râdicaţi semn, că reale s-au ivit de la miiazănoapte şi zdrobire mare să face.

2 Şi să va lua înălţimea ta, fata Sionului!

3 La ea vor veni păstori şi turmele lor şi vor înfige spre ea colibi împrejur şi vor paşte fieştecarele cu mâna lui.

4 Rânduiţi-vă asupra ei, la războiu sculaţi-vă şi să ne suim asupra ei în amiiazăzi! Vai, noao, că s-au plecat zioa, că să sfârşesc umbrele zilei!

5 Sculaţi-vă, şi să ne suim asupra ei noaptea şi să stricăm temeliile ei!

6 Că aceastea zice Domnul puterilor: „Tăiaţi leamnele ei, varsă preste Ierusalim puteare. O cetate mincinoasă, toată sila easte întru dânsa.

7 În ce chip răceaşte groapa apa, aşea răceaşte răutatea ei; necurăţie şi ticăloşie să va auzi întru ea preste faţa ei pururea, cu dureare şi cu bătaie.

8 Certa-te-vei, Ierusalime, să nu să depărtează sufletul Mieu de la tine, să nu te facă pământ neumblat, care nu să va lăcui”.

9 Că aceastea zice Domnul puterilor: „Culeageţi, culeageţi ca o vie rămăşiţele lui Israil, întoarceţi-vă ca cel ce culeage în cunoştinţa sa!”

10 „Cătră cine voiu grăi şi Mă voiu mărturisi şi va auzi? Iată, netăiate împregiur sânt urechile lor şi nu pot să auză, iată, cuvântul Domnului s-au făcut lor spre ocară; nu vor voi să-l asculte pre el!”

11 „Şi mâniia Mea o am plinit şi o am oprit şi nu i-am pierdut pre ei; turna-voiu preste prunci din afară şi spre adunarea tinerilor împreună, că bărbat şi muiare să vor prinde, bătrân cu cel plin de zile.

12 Şi să vor înturna casele lor la alţii, ţarinile şi muierile lor deodată, pentru că voiu întinde mâna Mea preste cei ce lăcuiesc pământul acesta, zice Domnul.

13 Pentru că de la cel mic al lor până la cel mare, toţi au făcut fărădeleage, de la preot şi până la prorocul cel mincinos, toţi au făcut ceale mincinoase.

14 Şi vindeca zdrobirea norodului Mieu, defăimând şi zicând: «Pace!» Şi unde e pace?

15 Ruşinatu-s-au, căci s-au săvârşit, şi nu s-au ruşinat ca cei ce să ruşinează şi necinstea sa nu o au cunoscut; pentru aceaea vor cădea cu cădearea sa şi în vreamea privirei sale vor peri”, zice Domnul.

16 Aceastea zice Domnul: „Staţi prin căi şi vedeţi şi întrebaţi cărările Domnului ceale veacinice şi vedeţi carea easte calea cea bună şi meargeţi pre ea şi veţi afla curăţire sufletelor voastre”. Şi au zis: „Nu ne vom duce!”

17 „Pus-am preste voi străjeari; ascultaţi glasul trâmbiţei!” Şi au zis: „Nu vom asculta!”

18 „Pentru aceaea, auzit-au neamurile şi cei ce pasc turmele lor.

19 Ascultă, pământe! Iată, Eu aduc preste norodul acesta reale, roada urârei lor, pentru că la cuvintele Meale nu au luat aminte şi leagea Mea o au lăpădat.

20 Pentru ce-Mi aduceţi tămâie de la Sava? Şi scorţişoară din pământ departe şi arderile ceale de tot ale voastre nu sânt priimite şi jertvele voastre nu M-au îndulcit pre Mine”.

21 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, Eu aduc preste norodul acesta boală; şi vor boli întru ea părinţii şi fiii împreună, vecinul şi cel de aproape a lui vor peri”.

22 Aceastea zice Domnul: „Iată, vine norod de la miiazănoapte şi să vor râdica neamuri de la marginile pământului.

23 Arc şi fuşte vor ţinea, năsilnic easte şi nu va milui. Glasul lui ca marea ce aduce valuri; cu cai şi cu cară să va rândui, ca focul spre războiu, cătră tine, fata Sionului!”

24 „Auzit-am auzul lor, slăbit-au mâinile noastre, năcaz ne-au cuprins pre noi, chinuri ca ale ceii ce naşte.

25 Să nu ieşiţi afară la ţarină şi în căi să nu umblaţi, că sabiia vrăjmaşilor lăcuiaşte primpregiur.

26 Fata norodului Mieu, încinge-te cu sac şi presară cenuşe, jeleaşte-ţi ibovnicul, tânguiaşte-te cu milă, că fără de veaste va veni chinul preste voi!”

27 „Ispititoriu te-am dat pre tine întru noroade ispitite şi vei cunoaşte când voiu ispiti Eu calea lor, toţi neascultători mergând, încâlcită, aramă şi fier.

28 Toţi stricaţi sânt.

29 Încetat-au foii de la foc, sfârşitu-s-au plumbul în deşert, zlătariul bate argintul, vicleşugurile lor nu s-au topit.

30 «Argint lăpădat», chemaţi-i pre ei, pentru că i-au gonit pre ei Domnul”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.