×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 50

Neamul de la miiazănoapte va jefui pre Vavilon, care năcăjeaşte pre fiii lui Israil; iară aceştia să vor întoarce fericiţi în pământul său.

1 Cuvântul Domnului, care au grăit asupra Vavilonului:

2 „Vestiţi întru neamuri şi auzite faceţi şi să nu ascundeţi, ziceţi: «Luat-au Vavilonul, ruşinatu-s-au Vilos, cel fără de frică, cel gingaş s-au dat lui Merodah.

3 Că s-au suit asupra lui neam de la miiazănoapte; acesta va pune pământul lui spre stângere şi nu va fi cine să lăcuiască într-însul, de la om până la dobitoc.

4 În zilele acealea şi în vreamea aceaea veni-vor fiii lui Israil, ei şi fiii lui Iuda, împreună. Mergând şi plângând vor mearge, pre Domnul Dumnezeul lor, căutând.

5 Până la Sion întreba-vor calea, pentru că aici vor da faţa sa şi vor veni şi vor scăpa la Domnul Dumnezeu, pentru că legătura veacinică nu se va uita.

6 Oi perite s-au făcut norodul Mieu, păstorii lor i-au scos pre ei; în munţi i-au făcut pre ei să rătăcească, din munte în munte au mers, uitat-au aşternutul său.

7 aToţi cei ce i-au aflat pre ei i-au mâncat pre ei şi vrăjmaşii lor au zis: ‚Nu am păcătuit, în locb că au păcătuit Domnului, împărţirea dreptăţii Celui ce au adunat pre părinţii lor’.

8 Înstrăinaţi-vă din mijlocul Vavilonului şi de la pământul haldeilor şi ieşiţi şi vă faceţi ca bălaurii înaintea feaţii oilor!

9 Că, iată, Eu râdic asupra Vavilonului adunări de neamuri din pământul cel despre miiazănoapte şi să vor rândui războiu asupra lui; de acolo să vor lua, precum zvârlitura războinicului înţelept nu să va întoarce deşeartă.

10 Şi va fi ţara haldeiască spre pradă; toţi cei ce o pradă pre ea sătura-să-vor, că vă veseleaţi şi vă preafăleaţi jefuind moştenirea Mea,

11 Pentru că aţi jucat ca boii în pajişte şi împungeaţi ca taurii, ruşinatu-s-au maica voastră foarte.

12 Înfruntatu-s-au ceaea ce v-au născut pre voi, maică întru bunătăţi, cea de apoi pustie de neamuri.

13 De urgiia Domnului nu să va lăcui şi va fi spre stângere toată şi tot cel ce va treace prin Vavilon să va măhni şi vor şuiera de toată rana lui.

14 Rânduiţi-vă asupra Vavilonului împrejur toţi încordând arcul, săgeţi asupra lui, nu cruţaţi săgetăturile voastre ceale de mai înainte.

15 Şi-l biruiţi de tot pre el! Slăbit-au mâinile lui, căzut-au băştile lui şi s-au săpat de tot zidul lui, că izbândire de la Dumnezeu easte cel ce izbândeaşte asupra lui. În ce chip el au făcut, faceţi lui!

16 Pierzind de tot sămânţa din Vavilon, toţi cei ce afla pre ei pierdea de tot pre ei, vrăjmaşii lor zis-au: ‚Nu vom părăsi pre ei, pentru că au greşit Domnului ţiind seacerea în vreamea săcerăturii, de cătră faţa sabiei elineşti; fieştecarele la norodul său să va întoarce şi fieştecarele la pământul său va fugi’.

17 Oaie rătăcită, Israil, lei l-au scos pre el; cel dintâiu l-au mâncat pre el împăratul Asur, şi acesta apoi, oasele lui, împăratul Vavilonului»”.

18 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul: „Iată, Eu izbândesc asupra împăratului Vavilonului şi asupra pământului lui în ce chip am izbândit asupra împăratului Asur.

19 Şi voiu aşeza pre Israil la păşunea lui şi să va paşte în Carmil şi în muntele lui Efraim şi în Galaad şi să va sătura sufletul lui.

20 În zilele acealea şi în vreamea aceaea, zice Domnul, vor căuta strâmbătatea lui Israil, şi nu va fi, şi păcatele lui Iuda, şi nu să vor afla; că milostiv voiu fi celor rămaşi pre pământ, zice Domnul.

21 Cu amar te suie preste el şi preste cei ce lăcuiesc preste el, izbândeaşte cu sabie şi piiarde, zice Domnul, şi fă după toate câte poruncesc ţie!”

22 Glas de războiu şi zdrobire mare în pământul haldeilor!

23 Cum s-au frâmt şi s-au surpat ciocanul cel a tot pământul! Cum s-au făcut spre stângere Vavilonul întru neamuri!

24 Râdica-se-vor asupra ta şi nu vei cunoaşte în ce chip te vei şi lua, Vaviloane! Aflaşi-te şi te luaşi, pentru că Domnului ai stătut împrotivă.

25 Deschis-au Domnul vistieriia Sa şi au scos vasele urgiei Sale, că lucrul Domnului Dumnezeu e în pământul haldeilor.

26 Că au venit vremile lui: „Deşchideţi jitniţele lui, cercaţi-l pre cel ca o peşteră şi-l piiardeţi de tot, să nu fie lui rămăşiţă!

27 Săcaţi lui toate roadele şi să se pogoară la junghiiare! Vai de ei, că au venit zioa lor şi vreamea izbândirei lor!”

28 Glasul celor ce fug şi a celor ce scapă din pământul Vavilonului, ca să vestească în Sion izbândirea de la Domnul Dumnezeul nostru.

29 „Porunciţi asupra Vavilonului la mulţi, la tot cel ce încordează arcul! Tăbărâţi asupra lui împregiur, ca să nu scape nimene de la el! Răsplătiţi lui după faptele lui, după toate câte au făcut faceţi lui, pentru că asupra Domnului Dumnezeu, sfântul lui Israil, s-au împrotivit!

30 Pentru aceaea, cădea-vor tinerii lui în uliţele lui şi toţi bărbaţii cei războinici ai lui să vor lăpăda, zis-au Domnul.

31 Iată, Eu asupra ta, sumeţule, zice Domnul, că ţ-au venit zioa ta şi vreamea izbândirii tale.

32 Şi va slăbi sumeţiia ta şi va cădea şi nimene nu va fi carele să o râdice pre ea; şi voiu aprinde foc în dumbrava lui şi va mistui toate ceale de primprejurul eic”.

33 Aceastea zice Domnul putearilor: „Asupritu-s-au de tot fiii lui Israil şi fiii lui Iuda, împreună toţi cei ce i-au robit pre ei şi i-au silit pre ei şi n-au vrut să-i sloboază pre ei.

34 Şi Cel ce-i mântuiaşte pre ei tare e, Domnul Atotţiitoriul, numele Lui, judecată va judeca asupra împrotivnicilor Săi, pentru ca să râdice pământul; şi au întărâtat pre cei ce lăcuiesc Vavilonul.

35 Sabie asupra haldeilor şi asupra celor ce lăcuiesc Vavilonul şi asupra deregătorilor lui şi asupra înţelepţilor lui.

36 Sabie preste războinicii lui şi vor slăbi!

37 Sabie preste caii lor şi preste carăle lor şi preste amestecătura cea din mijlocul lui şi vor fi ca muierile! Sabie preste vistieriile lui şi să vor râsipi!

38 Preste apa lui, în carea nădăjduia, şi să vor ruşina, că pământul celor cioplite easte şi în ostroave să preafălea.

39 Pentru aceaea, lăcuiesc năluciri în ostroave şi vor lăcui întru eale featele sirinilor, nu se va mai lăcui încă în veac.

40 În ce chip au surpat Domnul Sodoma şi Gomora şi cealelalte, care era în hotarăle lor, zis-au Domnul, nu va lăcui acolo om, nici va nemernici acolo fiiul omului.

41 Iată, norod vine de la miiazănoapte, şi neam mare şi împăraţi mulţi să vor scula de la marginea pământului,

42 Care are arc şi sabie; năsilnic easte şi nu-i va fi milă, glasul lui ca marea va suna, pre cai vor încăleca, gătiţi ca focul spre războiu asupra ta, fata Vavilonului!

43 Auzit-au împăratul Vavilonului auzul lor şi au slăbit mâinile lui; necazul l-au biruit pre el cu dureri ca ale ceii ce naşte.

44 Iată, ca un leu să va sui de la Iordan la Ghetan, că curând voiu goni pre ei de la el şi pre tot tinărul asupra lui îl voiu pune. Că cine e ca Mine? Şi cine va sta împrotiva Mea? Şi cine e păstoriul acesta, carele va sta înaintea feaţii Meale?”

45 Pentru aceaea, auziţi sfatul Domnului, care l-au sfătuit asupra Vavilonului, şi gândurile Lui, care le-au gândit asupra celor ce lăcuiesc haldeii, de nu se vor strica mieii oilor lor, de nu să va stânge păşunea de la ei.

46 Că de glasul luării Vavilonului să va cutremura pământul şi strigare întru neamuri să va auzi.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.