×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 5

Domnul caută în Ierusalim om drept, ca să-l miluiască, dară şi norodul şi căpeteniile sânt împietriţi întru răutăţile sale şi întru închinarea idolilor. Pentru aceaea, le ameninţază că-i va prăda norodul cel străin, pentru că s-au făcut orbi şi surzi, însă nu desăvârşit.

1 Alergaţi primpregiur în căile Ierusalimului şi vedeţi şi cunoaşteţi şi cercaţi, în uliţile lui, de veţi afla bărbat carele să facă judecată şi să cearce credinţa; şi blând voiu fi lor, zice Domnul.

2 «Viu e Domnul», zic, pentu aceaea nu întru minciuni să joară?”

3 „Doamne, ochii Tăi spre credinţă, bătu-tu-i-ai pre ei şi nu i-au durut, concenitu-i-ai pre ei şi n-au vrut să priimească învăţătura, întăritu-şi-au feaţele sale mai mult decât piiatra şi n-au vrut să se întoarcă.

4 Şi eu am zis: «Poate fi săraci sânt, pentru căci n-au putut, căci n-au cunoscut calea Domnului şi judecata lui Dumnezeu.

5 Mearge-voiu cătră cei mai aleşi şi voiu grăi lor, pentru că ei au cunoscut calea Domnului şi judecata lui Dumnezeu». Şi, iată, cu toţi dimpreună stricat-au jugul, rupt-au legăturile.

6 Pentru aceaea, i-au lovit pre ei leul din dumbravă şi lupul; până la căsi i-au pierdut pre ei, şi pardosul priveghea spre cetăţile lor. Toţi cei ce ies de la ei să vor prinde, pentru că au înmulţit necurăţiile sale; întăritu-s-au urechile lor”.

7 „Pentru care dintru aceastea voiu fi ţie milostiv? Fiii tăi M-au părăsit pre Mine şi să jura întru cei ce nu sânt dumnezei; şi i-am săturat pre ei şi preacurvea şi în casăle curvelor să abătea.

8 Cai nebuni spre parte fămeiască s-au făcut; fieştecarele spre muiarea deaproapelui său râncheza.

9 Au pentru aceastea nu voiu cerceta?, zice Domnul. Au întru limbă ca aceasta va izbândi sufletul Mieu?

10 Suiţi-vă pre băştile ei şi o săpaţi de tot şi concenire să nu faceţi; lăsaţi proptealele ei, că ale Domnului sânta.

11 Că defăimând au defăimat spre Mine, zice Domnul, casa lui Israil şi casa lui Iuda.

12 Minţit-au Domnului lor şi au zis: «Nu sânt aceastea, nu vor veni preste noi reale, şi sabie şi foamete nu vom vedea.

13 Prorocii noştri era în vânt şi cuvântul Domnului nu era la ei; aşea va fi lor!»”

14 Pentru aceaea, aceastea zice Domnul Atotţiitoriul: „Pentru care lucru aţi grăit cuvântul acesta? Iată, Eu am dat cuvintele Meale în gura ta, foc, şi pre norodul acesta, leamne, şi-i va mistui pre ei.

15 Iată, Eu aduc preste voi limbă de departe, casa lui Israil, zice Domnul, limbă căriia nu vei auzib glasul limbii ei.

16 Toţi vârtoşi.

17 Şi vor mânca secerătura voastră şi pâinile voastre; şi vor mânca de tot pre fiii voştri şi pre featele voastre; şi vor mânca de tot oile voastre şi viţeii voştri; şi vor mânca viile voastre şi smochineturile voastre şi maslineturile voastre şi vor triera cetăţile ceale tari ale voastre spre care voi aţi nădăjduit spre eale cu sabie.

18 Şi va fi în zilele acealea, zice Domnul, Dumnezeul tău, nu voiu face pre voi spre concenire.

19 Şi va fi când veţi zice: «Pentru care lucru au făcut Domnul Dumnezeul nostru, noao toate aceastea?» Şi vei zice lor: «Pentru că M-aţi părăsit pre Mine şi aţi slujit la dumnezei străini în pământul vostru; aşea veţi sluji la străini în pământul care nu va fi al vostru».

20 Vestiţi aceastea la casa lui Iacov şi să se auză în casa lui Iuda:

21 Auziţi, dară, aceastea, norod nebun şi fără de inimă! Ochi sânt la ei şi nu văd, urechi, şi nu aud!

22 Au de Mine nu vă veţi teame?, zice Domnul. Au de faţa Mea nu vă veţi sfii? De Cel ce au pus năsipul hotar mării, poruncă veacinică, şi nu va treace preste el şi să va turbura şi nu va putea şi vor suna valurile ei şi nu va treace preste el.

23 Şi la norodul acesta s-au făcut inimă neascultătoare şi nebăgătoare în samă; şi s-au abătut şi s-au dus.

24 Şi nu au zis întru inima lor: «Să ne teamem, dară, de Domnul Dumnezeul nostru, Cel ce ne dă noao ploaie timpurie şi târzie, după vreamea plinirei poruncii seacerii, şi au păzit noao».

25 Fărădelegile voastre au adus acestea şi păcatele voastre au depărtat bunătăţile de cătră voi.

26 Că s-au aflat în norodul Mieu necredincioşi; şi laţuri au întins, ca să strice oameni, şi prindea.

27 Ca laţul întins plin de paseri, aşea casele lor pline de vicleşug; pentru aceaea s-au mărit şi s-au îmbogăţit.

28 S-au îngrăşeat şi au călcat judecata, nu au judecat judecata săracului şi judecata văduvei nu au judecat.

29 Au nu voiu căuta spre aceastea?, zice Domnul. Au asupra unui neam ca acesta nu va izbândi sufletul Mieu?

30 Spăimântare şi înfricoşeare s-au făcut pre pământ.

31 Prorocii prorocesc mincinoase şi preoţii au bătut în palmele lor şi norodul Mieu au iubit aşea; şi ce veţi face la ceale după aceastea?”

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.