×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 48

Domnul vesteaşte jefuire lui Moav şi tuturor cetăţilor lui, ci mai pre urmă îi va uşura robiia. Blăstămat să zice cel ce face cu viclenie lucrul Domnului, şi sabiia sa o contineaşte de la sânge.

1 Asupra lui Moav, aşea au zis Domnul: „Vai de Navan, că au perit, luatu-s-au Cariatim, ruşinatu-s-au Masigat şi s-au biruit!

2 Nu easte mai mult vindecare lui Moav, sumeţie în Esevon, gândit-au asupra lui reale: «Veniţi să-l tăiem pre el din neamuri!» Şi încetare va înceta, dinapoia ta va umbla sabiia!

3 Pentru că glasul celor ce au strigat din Oranaim, perire şi zdrobitură mare.

4 Zdrobitu-s-au Moav, vestiţi în Zogora!

5 Că s-au umplut Alot de plângere, sui-se-va plângând în calea Oranaimului; strigare de sfărâmare aţi auzit:

6 «Fugiţi şi vă mântuiţi sufletele voastre şi veţi fi ca un coluna în pustie!»

7 De vreame ce ai nădăjduit întru tăriia ta şi tu te vei prinde şi va ieşi Hamos întru înstrăinare, şi preoţii lui şi boiarii lui împreună.

8 Şi va veni perire preste toată cetatea, nu va scăpa; şi va peri zăpodiia şi va peri câmpiia, în ce chip au zis Domnul.

9 Daţi seamne lui Moav, că cu aprinderea să va aprinde şi toate cetăţile lui neumblate vor fi; de unde e lăcuitoriu lui?

10 Blăstămat e cel ce face lucrurile Domnului cu leane, cel ce scoate sabiia sa din sânge!

11 Odihnitu-s-au Moav de pruncuţ şi nădăjduind era întru mărirea sa; n-au turnat din vas în vas şi la înstrăinare n-au mers. Pentru aceaea, au stătut gustarea lui întru el şi mirosul lui nu au lipsit.

12 Pentru aceaea, iată, zilele lui vin, zice Domnul, şi voiu trimite lui pre cei ce pleacă, şi-l vor pleca pre el, şi vasele lui să vor mărunta şi oalele lui le vor zdrobi.

13 Şi să va ruşina Moav de Hamos, în ce chip s-au ruşinat casa lui Israil de Vetil, nădeajdea lor, carii să nădăjduia întru dânşii.

14 Cum veţi zice: «Tari sântem, şi om tare spre ceale de războiu?»

15 Perit-au cetatea lui Moav şi tinerii cei aleşi ai lui pogorâtu-s-au spre junghiiare.

16 Aproape easte ziua lui Moav, ca să vie, şi răutatea lui de sârg foarte.

17 Porniţi la el toţi de primpregiurul lui, toţi daţi numele lui, ziceţi: «Cum s-au zdrobit varga cea de bună cinste, toiagul cel de mărire?»

18 Pogoară-te de la mărire şi şezi în umezală, ceaea ce şezi! Devon sfărâma-să-va, că au perit Moav, suie-se la tine cel ce strică tăriia ta.

19 În cale stăi şi priveaşte, ceaea ce şezi în Arir, şi întreabă pre cel ce fuge şi pre cel mântuit şi zi: «Ce s-au făcut?»

20 Ruşinatu-s-au Moav, că s-au zdrobit; vaietă-te şi strigă; vesteaşte în Arnon că au perit Moav.

21 Şi judecată vine spre pământul lui Misor asupra lui Helon şi asupra lui Refas şi asupra lui Mofas;

22 Şi asupra lui Devon şi asupra lui Navan şi asupra casii lui Devlataim;

23 Şi asupra Cariatimului şi asupra casii lui Ghemol şi asupra casii lui Maon;

24 Şi asupra Cariotului şi asupra Vasorului şi asupra tuturor cetăţilor lui Moav, celor de departe şi celor de aproape.

25 Fărâmatu-s-au cornul lui Moav, şi braţul lui să va zdrobi.

26 Îmbătaţi-l, că asupra Domnului s-au mărit şi va bate pre Moav cu mâna Sa şi va fi de râs şi el.

27 Şi însă spre râs au fost ţie, Israil, şi întru furtişagurile tale să află, că ai bătut războiu asupra lui.

28 Lăsat-au cetăţile şi au lăcuit în pietri; cei ce lăcuiesc în Moav făcutu-s-au ca nişte porumbiţe ce-şi fac cuibul în pietri la gura gaorii.

29 Şi am auzit sumeţiia lui Moav şi s-au sumeţit foarte sumeţiia lui şi mândriia lui; înălţatu-s-au inima lui.

30 Şi eu am cunoscut faptele lui; au nu îndestularea lui nu au făcut aşea?

31 Pentru aceaea, pentru Moav văietaţi-vă de toate părţile, strigaţi pentru bărbaţii cei tunşi ai prafului.

32 Ca plânsul lui Iazir plânge-te-voiu, vie Aserima, viţele tale au trecut marea, preste culesurile tale perire au căzut.

33 Să fie arsă bucuriia şi veselie de la Moavitida; şi vin era în teascurile tale, dimineaţa nu au călcat, nici înde sară n-au făcut.

34 Şi ceale de strigare Esevonului până la Eleali şi până la Iasa, până la Etam, cetăţile lor, au dat glasul său de la Zogora până la Oronaim, şi veaste la Salasiia, că şi apa Nemvrim spre ardere va fi.

35 «Şi voiu piiarde pre Moav, zice Domnul, cel ce să suie la capişte şi tămâie dumnezeilor săi».

36 Pentru aceaea, inima lui Moav ca nişte fluiere va suna, inima Mea preste oamenii cei tunşi ca un fluier va suna; pentru aceaea, ceale ce au câştigat pierit-au de la om.

37 Tot capul în tot locul va rade şi toată barba să va rade şi toate mâinile să vor tângui şi preste tot mijlocul sac.

38 «Şi preste toate podurile Moavului şi preste uliţile lui tânguire, că am zdrobit pre Moav, zice Domnul, ca pre un vas netreabnic».

39 Cum s-au împăcat! Cum au întors dosul Moav! Ruşinatu-s-au şi s-au făcut Moav spre râs şi pizmă la toţi cei de primpregiurul lui.

40 Că aşea au zis Domnul: «Iată, ca un vulture va porni şi va întinde mâna sa preste Moav».

41 Luatu-s-au Cariotul, şi tăriile împreună s-au luat; şi va fi inima lui Moav în zioa aceaea ca inima muierii carea chinuiaşte să nască.

42 Şi va peri Moav de gloată, pentru că asupra Domnului s-au mărit.

43 Laţ şi frică şi groapă preste tine, cel ce şezi preste Moav.

44 «Cel ce fuge de cătră faţa înfricoşerii cădea-va în groapă; şi cel ce să va sui din groapă prinde-să-va în laţ, că voiu aduce aceastea preste Moav, ca în anul cercetării lui»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.