×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 44

Ieremiia, certând pre jidovi în Eghipt pentru închinarea idolilor şi răspunzându-i jidovii şi muierile lor că vor rămânea întru închinarea idolilor, precum şi părinţii lor au făcut în pământul Iudei, le vesteaşte că toţi vor peri de sabie şi să vor mistui de foame; şi împăratul Eghiptului să va da în mâinile nepriiatinilor săi şi pământul Eghiptului cu totul să va jefui.

1 Cuvântul care s-au făcut cătră Ieremie tuturor jidovilor celor ce lăcuiesc în pământul Eghiptului şi celor ce şed în Magdol şi în Tafnas şi în pământul Paturis, zicând:

2 „Aşea zice Domnul puterilor, Dumnezeul lui Israil: «Voi aţi văzut toate răutăţile care le-am adus preste Ierusalim şi preste cetăţile lui Iuda; şi, iată, sânt pustii de lăcuitori,

3 De cătră faţa răutăţii lor, care au făcut ca să Mă amărască, mergând a tămâia la dumnezei străini, pre carii nu i-aţi cunoscut.

4 Şi am trimis la voi pre slugile Meale, prorocii de noapte mânecând, şi am trimis la voi, zicând: ‚Să nu faceţi lucrul spurcăciunii aceştiia carea o am urât!’

5 Şi nu M-au ascultat pre Mine şi nu au plecat ureachiia lor, ca să se întoarcă de la răutăţile lor, ca să nu jertvească la dumnezei străini.

6 Şi au picat mâniia Mea şi urgiia Mea şi s-au aţiţat în porţile lui Iuda şi din afara Ierusalimului şi s-au făcut spre pustiire şi spre necălcare, ca în zioa aceasta».

7 Şi acum, aşea au zis Domnul Atotţiitoriul: «Pentru căci faceţi voi răutăţi mari asupra sufletelor voastre? A tăia dintru voi om şi muiare, prunc şi sugariu din mijlocul lui Iuda, ca să nu rămâie dintru voi nimenea,

8 Să Mă amărâţia pre Mine întru faptele mâinilor voastre, a tămâia la dumnezei străini în pământul Eghiptului în care aţi întrat ca să lăcuiţi acolo, pentru ca să vă tăiaţi şi pentru ca să vă faceţi spre blăstăm şi spre ocară întru toate neamurile pământului?

9 Au uitaţi voi realele părinţilor voştri şi realele împăraţilor lui Iuda şi realele boiarilor voştri şi realele muierilor voastre, care au făcut în pământul lui Iuda şi afară de Ierusalim?

10 Şi nu au încetat până în zioa aceasta şi nu să ţinea de poruncile Meale, care le-am dat înaintea părinţilor lor».

11 Pentru aceaea, aşea au zis Domnul: «Iată, Eu depărtez faţa Mea,

12 Ca să pierz pre toţi cei rămaşi în Eghipt; şi vor cădea de sabie şi de foamete şi să vor sfârşi de la mic până la mare şi vor fi spre ocară şi spre perire şi spre blăstăm.

13 Şi voiu cerceta asupra celor ce lăcuiesc în pământul Eghiptului, în ce chip am cercetat asupra Ierusalimului, cu sabie şi cu foameteb şi cu moarte.

14 Şi nu va scăpa nimenea din cei rămaşi a lui Iuda, carii nemernicesc în pământul Eghiptului, ca să se întoarcă la pământul lui Iuda, întru care ei nădăjduiesc cu sufletele lor, ca să se întoarcă acolo; nu să vor întoarce, fără numai cei scăpaţi»”.

15 Şi au răspuns lui Ieremie toţi bărbaţii cei ce ştiia că tămâiază muierile lor la dumnezei străini şi toate muierile, adunare mare, şi tot norodul cel ce şedea în pământul Eghiptului, în Paturis, zicând:

16 „Cuvântul care l-ai grăit cătră noi cu numele Domnului nu te vom asculta pre tine;

17 Că făcând vom face tot cuvântul care va ieşi din gura noastră, ca să tămâiem împărăteasii ceriului şi să turnăm ei turnări, în ce chip am făcut noi şi părinţii noştri şi împăraţii noştri şi boiarii noştri în cetăţile lui Iuda şi din afara Ierusalimului; şi ne-am săturat de pâine şi ne-au fost bine, şi reale n-am văzut.

18 Şi după ce am părăsit a tămâia împărăteasii ceriului, ne lipsim de pâine toţi, şi de sabie şi de foamete ne sfârşim.

19 Şi pentru că noi tămâiam împărăteasii ceriului şi am turnat ei turnări, au făr’ de bărbaţii noştri am făcut ei havonec şi am turnat turnări?”

20 Şi au zis Ieremie cătră tot norodul, cătră cei tari şi cătră muieri şi cătră tot norodul cel ce au răspuns lui cuvinte, zicând:

21 „Au nu de tămâia carea aţi tămâiat în cetăţile lui Iuda şi din afara Ierusalimului voi şi părinţii voştri şi împăraţii voştri şi boiarii voştri şi norodul pământului Ş-au adus Domnul aminte şi S-au suit întru inima Lui?

22 Şi au putut Domnul mai mult suferi de cătră faţa răutăţii lucrurilor voastre şi de cătră urâciunile voastre care aţi făcut; şi s-au făcut pământul vostru spre pustiire şi spre necălcare şi spre blăstăm, ca în zioa aceasta;

23 De cătră faţa celor ce tămâiaţi şi a celor ce aţi păcătuit Domnului şi n-aţi auzit glasul Domnului, şi întru poruncile Lui şi în leagea Lui şi întru mărturiile Lui nu aţi umblat şi v-au apucat pre voi răutăţile aceastea”.

24 Şi au zis Ieremie cătră norod şi cătră muieri: „Auziţi cuvintele Domnului.

25 Aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil: «Voi, muieri, cu gura voastră aţi grăit şi cu mâinile voastre aţi plinit, zicând: ‚Făcând, să facem mărturisirile noastre, care le-am mărturisit a tămâia împărăteasii ceriului; să-i turnăm ei turnări’. Stând, aţi stătut întru mărturiile voastre şi făcând aţi făcut».

26 Pentru aceaea, auziţi cuvântul Domnului, tot Iuda, cei ce şedeţi în pământul Eghiptului: «Iată, am mărturisit numelui Mieu celui mare, au zis Domnul, de va fi mai mult numele Mieu în gura a tot Iuda, zicând: ‚Viu e Domnul!’ în tot pământul Eghiptului!

27 Că, iată, Eu am priveghiiat preste ei, ca să le fac lor rău şi să nu le fac bine; şi să vor sfârşi tot Iuda, cei ce lăcuiesc în pământul Eghiptului, de sabie şi de foamete, până ce să vor sfârşi;

28 Şi cei mântuiţi de sabie să vor întoarce în pământul lui Iuda împuţinaţi cu numărul; şi vor cunoaşte cei rămaşi a lui Iuda, carii s-au aşezat în pământul Eghiptului, ca să lăcuiască acolo, al cui cuvânt va rămânea.

29 Şi aceasta easte semn voao că voiu cerceta eu asupra voastră spre reale».

30 Aşea au zis Domnul: «Iată, Eu dau pre Uafri, împăratul Eghiptului, în mâinile vrăjmaşului lui şi în mâinile celui ce caută sufletul lui, în ce chip am dat pre Sedechie, împăratul lui Iuda, în mâinile lui Navohodonosor, împăratul Vavilonului, vrăjmaşului său şi celui ce căuta sufletul lui»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.