×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 38

Împăratul, dând pre Ieremiia boiarilor, îl aruncă într-o groapă tinoasă, de unde scoţindu-l Avdemeleh şi ducându-l în curtea temniţii îndeamnă pre împăratul să iasă la haldei, că, de nu, nu va scăpa de dânşii şi cetatea o vor arde cu foc. Şi împăratul îi porunceaşte ca vorba aceasta să o ţie în taină.

1 Şi au auzit Safaniia, feciorul lui Natan, şi Godoliia, feciorul lui Pashor, şi Ioahal, feciorul lui Semelie, cuvintele care le-au grăit Ieremie cătră norod, zicând:

2 „Aşea au zis Domnul: «Cel ce lăcuiaşte în cetatea aceasta va muri de sabie şi de foame; şi cel ce va ieşi la haldei va trăi şi va fi viu sufletul lui spre aflare şi va trăi».

3 Că aşea au zis Domnul: «Dându-să, să va da cetatea aceasta în mâinile puterii împăratului Vavilonului şi o va lua pre ea»”.

4 Şi zisără împăratului: „Să se omoară, dară, omul acela, pentru că el slăbeaşte mâinile oamenilor celor ce să războiesc, carii au rămas în cetate, şi mâinile a tot norodul, grăind cătră ei după cuvintele aceastea. Că omul acesta nu pacea, carea easte de folos, grăiaşte norodului acestuia, ci ceale reale”.

5 Şi au zis împăratul: „Iată, el în mâinile voastre!”, pentru că nu putea împăratul asupra lor.

6 Şi l-au aruncat pre el în groapa lui Melhiu, feciorului împăratului, carea era în curtea temniţii, şi l-au slobozit pre el în groapă; şi în groapă nu era apă, ci numai glod, şi era în glod.

7 Şi au auzit Avdemeleh, arapul, şi el era de casa împăratului, cum că au dat pre Ieremie în groapă; şi împăratul era la poarta lui Veniamin.

8 Şi au venit la el şi au grăit cătră împăratul şi au zis:

9 „Rău ai făcut a omorî pre omul acesta de foame, că nu mai sânt încă pâini în cetate”.

10 Şi au poruncit împăratul lui Avdemeleh, zicând: „Ia cu tine de aici treizeci de oameni şi-l scoate pre el din groapă, să nu moară”.

11 Şi au luat Avdemeleh pre oameni şi au întrat la casa împăratului cea de jos şi au luat de acolo obiiale vechi şi funi vechi şi le-au aruncat la Ieremie în groapă.

12 Şi au zis cătră el: „Aceastea pune-le dedesuptul funilor!” Şi au făcut Ieremie aşea.

13 Şi l-au tras pre el cu funile şi l-au scos din groapă; şi au şezut Ieremie în curtea temniţii.

14 Şi au trimis împăratul şi l-au chemat pre el la casa lui Aselisil, cea din Casa Domnului, şi au zis cătră el împăratul: „Întreba-te-voiu cuvânt şi să nu ascunzi de cătră mine cuvânt!”

15 Şi au zis Ieremie împăratului: „De-ţi voiu spune ţie, nu mă vei omorî pre mine cu moarte? Şi de-ţi voiu da sfat, nu vei asculta de mine?”

16 Şi s-au jurat împăratul, zicând: „Viu e Domnul, Cel ce ne-au făcut noao sufletul acesta, de te voiu ucide pre tine şi de te voiu da în mâinile oamenilor acestora”.

17 Şi Ieremie i-au zis lui: „Aşea au zis Domnul: «Deaca ieşind vei ieşi la domnii împăratului Vavilonului, viu va fi sufletul tău şi cetatea aceasta nu să va arde cu foc; şi vei trăi tu şi casa ta.

18 Şi de nu vei ieşi, da-se-va cetatea aceasta în mâna haldeilor şi o vor arde cu foc, şi tu nu vei scăpa»”.

19 Şi au zis împăratul lui Ieremie: „Eu am cuvântul jidovilor, carii au fugit la haldei, ca să nu mă dea în mâinile lor şi să mă batjocorească”.

20 Şi au zis Ieremie: „Nu te vor da! Ascultă cuvântul Domnului care-l zic eu cătră tine şi mai bine va fi ţie şi va fi viu sufletul tău.

21 Şi de nu vreai tu a ieşi, acesta e cuvântul care l-au arătat mie Domnul:

22 «Iată, toate muierile care au rămas în casa împăratului lui Iuda să scotea la boiarii împăratului Vavilonului şi eale zicea: ‚Înşelară-te şi vor putea ţie oameni de pace ai tăi şi vor strica întru alunecări piciorul tău; înturnatu-s-au de la tine’.

23 Şi pre muierile tale şi pre fiii tăi scoate-i-vor la haldei şi tu nu vei scăpa, că cu mâna împăratului Vavilonului te vei prinde şi cetatea aceasta să va arde de tot»”.

24 Şi au zis lui împăratul: „Om să nu ştie de cuvintele aceastea şi tu nu vei muri;

25 Şi boiarii de vor auzi că am grăit ţie şi vor veni la tine şi vor zice ţie: «Spune tu noao ce au grăit ţie împăratul; nu ascunde de cătră noi şi nu te vom omorî pre tine. Şi ce au grăit cătră tine împăratul?»

26 Şi vei zice lor: «Arunc eu mila mea înaintea ochilor împăratului, ca să nu mă întorc la casa lui Ionatan, să moriu acolo»”.

27 Şi au venit toţi boiarii la Ieremie şi l-au întrebat pre el şi au spus lor după toate cuvintele aceastea care au poruncit lui împăratul. Şi tăcură, că nu s-au auzit cuvântul Domnului.

28 Şi au şezut Ieremie în curtea temniţii până la vreamea în carea s-au luat Ierusalimul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.