×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 36

Ieremiia, fiind în temniţă, scrie din porunca Domnului cartea ameninţerilor şi o trimite pre Varuh să o cetească tot norodului, ca să se întoarcă. Iară împăratul Ioachim o arde în foc, poruncind să prindă pre Ieremiia şi pre Varuh, cei ascunşi. Iară Ieremiia porunceaşte lui Varuh să scrie alta şi vesteaşte că Ioachim şi sămânţa lui împreună cu Ierusalimul vor peri.

1 În anul al patrulea a lui Ioachim, fiiul lui Iosie, împăratul lui Iuda, fost-au cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

2 „Ia ţie hârtie de carte şi scrie pre ea toate cuvintele care am grăit cătră tine asupra Ierusalimului şi asupra lui Iuda şi asupra tuturor neamurilor, din zioa în carea am grăit Eu cătră tine, din zilele lui Iosie, împăratului lui Iuda, şi până în zioa aceasta.

3 Ca, doară, va auzi casa lui Iuda toate realele care gândesc Eu să le fac lor, pentru ca să se întoarcă fieştecarele din calea sa cea rea şi milostiv să fiu strâmbătăţilor lor şi păcatelor lor”.

4 Şi au chemat Ieremie pre Varuh, feciorul lui Nirie, şi au scris din gura lui Ieremie toate cuvintele Domnului, care le-au grăit cătră el, întru o hârtie de carte.

5 Şi au poruncit Ieremie lui Varuh, zicând: „Eu sânt în pază şi nu pociu să întru în Casa Domnului.

6 Şi vei ceti de pre hârtiia aceasta la urechile norodului în Casa Domnului, în zi de post, şi la urechile a tot Iuda, celor ce vin din cetăţile lor, vei ceti lor.

7 Ca, doară, va cădea mila lor înaintea feaţii Domnului şi să vor întoarce de la calea sa cea rea, că mare e mâniia şi iuţimea Domnului, carea au grăit asupra norodului acestuia”.

8 Şi au făcut Varuh după toate câte i-au poruncit Ieremie lui, ca să cetească de pre carte cuvintele Domnului, în Casa Domnului.

9 Şi au fost în anul al optulea al împăratului Ioachim, în luna a noao, adunat-au post înaintea feaţii Domnului tot norodul în Ierusalim şi casa lui Iuda.

10 Şi cetea Varuh de pre carte cuvintele lui Ieremie în Casa Domnului, în casa lui Gamarie, fiiuluilui Safan, logofătului, sus, înaintea uşilor porţii Casii Domnului ceii noao, la urechile a tot norodul.

11 Şi au auzit Mihea, fiiul lui Gamarie, al fiiului lui Safan, toate cuvintele Domnului din carte.

12 Şi s-au pogorât la casa împăratului şi la casa scriitoriului şi, iată, acolo toţi boiarii şedea: Elisama, scriitoriul, şi Daleas, feciorul lui Selemia, şi Ionatan, fiiul lui Achovor, şi Gamarias, feciorul lui Safan, şi Sedechia, feciorul lui Ananie, şi toţi boiarii.

13 Şi le-au spus lor Miheia toate cuvintele care le-au auzit cetindu-le Varuh la urechile norodului.

14 Şi trimisără toţi boiarii la Varuh, feciorul lui Nirie, pre Iudin, feciorul lui Nataniu, fiiul lui Selemiu, al fiiului lui Husi, zicând: „Hârtiia de pre carea tu ceteşti la urechile norodului ia-o în mâna ta şi vino!” Şi au luat Varuh hârtiia şi s-au pogorât la ei.

15 Şi ziseră lui iarăşi: „Ceteaşte la urechile noastre!” Şi au cetit Varuh.

16 Şi au fost, deaca au auzit toate cuvintele, să sfătuiră fieştecare cu deaproapele său şi ziseră:

17 „Vestind, să vestim împăratului toate cuvintele aceastea!” Şi au întrebat pre Varuh, zicând: „De unde ai scris toate cuvintele aceastea?”

18 Şi au zis Varuh: „Din gura sa mi-au spus mie Ieremie toate cuvintele aceastea şi le-am scris în carte”.

19 Şi au zis lui Varuh: „Mergi şi foarte te ascunde tu şi Ieremie şi om să nu ştie unde sânteţi voi!”

20 Şi au întrat la împăratul în curte şi hârtiia o au dat să o păzască în casa lui Elisama şi au spus împăratului toate cuvintele aceastea.

21 Şi au trimis împăratul pre Iudin să ia hârtiia. Şi o au luat pre ea din casa lui Elisama şi au cetit Iudin la urechile împăratului şi la urechile tuturor boiarilor carii sta împregiurul împăratului.

22 Şi împăratul şedea în casă de iarnă şi gratie de foc era înaintea lui.

23 Şi au fost după ce au cetit Iudin trei foi, au patru, le-au tăiat cu cuţitaşul scriitoriului şi le-au aruncat în focul care era pre gratie, până ce s-au sfârşit toată hârtiia în focul cel de pre gratie.

24 Şi nu s-au turburat, nici şi-au rupt hainele sale împăratul şi slugile lui, carii auzea toate cuvintele aceastea.

25 Şi Ionatan şi Todoliia şi Daleas şi Gamariia au sfătuit pre împăratul ca să nu arză de tot cartea; şi nu i-au ascultat.

26 Şi au poruncit împăratul lui Ieremeil, fiiului împăratului, şi lui Sarea, fiiului lui Esriil, să prinză pre Varuh şi pre Ieremiia şi ei foarte s-au ascuns.

27 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie, după ce au ars împăratul hârtiia, toate cuvintele care le-au scris Varuh din gura lui Ieremie, zicând:

28 „Iarăşi ia tu altă hârtie şi scrie toate cuvintele ceale ce era pre hârtiia carea o au ars împăratul Ioachim.

29 Şi vei zice: «Aşea au zis Domnul: Tu ai ars hârtiia aceasta zicând: Pentru căci ai scris pre ea zicând: ‚Întrând va întra împăratul Vavilonului şi va piiarde pământul acesta şi va lipsi de pre el om şi dobitoc?’

30 Pentru aceaea, aşea zice Domnul asupra lui Ioachim, împăratul lui Iuda: ‚Nu va fi lui carele să şează pre scaonul lui David; şi stârvul lui va fi lăpădat în arsura zilei şi în îngheţul nopţii.

31 Şi voiu cerceta asupra lui şi asupra neamului lui şi asupra fiilor lui şi voiu aduce preste el şi preste cei ce lăcuiesc Ierusalimul şi preste pământul lui Iuda toate realele care am grăit cătră ei şi nu au ascultat’»”.

32 Şi au luat Varuh altă hârtie şi au scris pre ea din gura lui Ieremie toate cuvintele cărţii carea o au ars Ioachim şi au adaos lui mai multe cuvinte decât acealea.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.