×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 33

Făgăduiaşte Domnul că va ierta păcatele norodului său şi-l va întoarce din robie, urmând multe faceri de bine; şi va odrăsli lui David odrasla dreptăţii, făcând dreptate şi judecată pre pământ, că tare e legătura Domnului cu David şi cu sămânţa lui Iacov, să o înmulţască foarte.

1 Şi au fost cuvântul Domnului cătră Ieremie al doilea rând şi el era încă legat în curtea temniţii, zicând:

2 „Aşea au zis Domnul, Cel ce au făcut pământul şi l-au urzit pre el ca să-l îndrepteaze pre el; Domnul e numele Lui.

3 Şi au strigat cătră Mine şi voiu răspunde ţie şi voiu spune ţie mari şi tari, care nu le-ai ştiut”.

4 Că aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil, pentru casele cetăţii aceştiia şi pentru casele împăratului lui Iuda, ceale ce sânt spre şanţ,

5 Şi spre băşti, ca să se bată asupra haldeilor: „Şi o voiu umplea pre ea de oameni morţi, pre carii i-am lovit cu iuţimea Mea şi cu mâniia Mea şi am întors faţa Mea de cătră ei, pentru toate răutăţile lor.

6 Iată, Eu aduc ei închegare de rană şi leac şi o voiu vindeca pre ea şi voiu arăta lor ca să asculte şi voiu preoţi pre ei şi voiu face pace şi credinţă.

7 Şi voiu întoarce înstrăinarea lui Iuda şi înstrăinarea lui Israil şi-i voiu zidi pre ei ca şi mai înainte.

8 Şi-i voiu curăţi pre ei de toate strâmbătăţile lor care au greşit Mie şi nu-Mi voiu aduce aminte de greşealele lor, care au greşit Mie şi s-au depărtat de la Mine.

9 Şi va fi spre veselie şi spre laudă şi spre mărire la tot norodul pământului, carii vor auzi toate bunătăţile care Eu voiu face şi să vor teame şi să vor amărî pentru toate bunătăţile şi pentru toată pacea carea Eu voiu face lor”.

10 Aşea zice Domnul: „Încă să vor mai auzi în locul acesta care-l ziceţi voi: «Pustiiu easte de oameni şi de dobitoace», întru cetăţile lui Iuda, şi din afara Ierusalimului, ceale pustiite, nefiind oameni şi dobitoace, glas de veselie şi glas de bucurie, glas de mire şi glas de mireasă, glasul celor ce zic:

11 «Mărturisiţi-vă Domnului Atotţiitoriului, că e bun Domnul, că în veac e mila Lui!» Şi vor băga daruri în Casa Domnului, că voiu întoarce toată înstrăinarea pământului aceluia, ca mai înainte”, zis-au Domnul.

12 Aşea au zis Domnul puterilor: „Încă vor fi în locul acesta, în pustiia întru carea nu easte om şi dobitoc, în toate cetăţile lui, popasuri de păstori adăpostind oile.

13 În cetăţile muntelui şi în cetăţile Sefilei şi în cetăţile Nagheveii şi în pământul lui Veniamin şi întru ceale de primpregiurul Ierusalimului şi în cetăţile lui Iuda, încă vor treace oile pre mâna celui ce numără”, zis-au Domnul.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.