×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 32

Navohodonosor, făcând şanţ asupra Ierusalimului şi Ieremiia fiind supt pază în curtea temniţii, au cumpărat, din porunca Domnului, ţarina din Anatot de la unchiul său şi au poruncit să se ţie cartea cumpărării. Pomeneaşte înaintea Domnului facerile de bine cu Israil. Zice Domnul că va da cetatea cu norodul în mâna împăratului Vavilonului, pentru închinarea idolilor, ci apoi iarăşi îi va chema în Ierusalim şi va face cu ei legătură noao de leage, ca să-i slujească din toată inima.

1 Cuvântul Domnului, care s-au făcut de la Domnul cătră Ieremie în anul al zeacelea al împăratului Sedechie; acesta easte anul al optsprăzeacelea al împăratului Navohodonosor, împăratului Vavilonului.

2 Şi putearea împăratului Vavilonului au făcut şanţ asupra Ierusalimului, şi Ieremie să păzea în curtea temniţii, carea easte la casa împăratului;

3 Întru carea l-au închis pre el împăratul Sedechiia, zicând: „Pentru ce tu proroceşti, zicând: «Aşea au zis Domnul: Iată, Eu dau cetatea aceasta în mâinile împăratului Vavilonului şi o va lua pre ea.

4 Şi Sedechiia, împăratul lui Iuda, nu va scăpa din mâna haldeilor, că, dându-să, să va da în mâinile împăratului Vavilonului şi va grăi gura lui la gura aceluia, şi ochii lui pre ochii aceluia vor vedea.

5 Şi va întra Sedechiia în Vavilon şi acolo va muri?»”

6 Şi cuvântul Domnului s-au făcut cătră Ieremie, zicând:

7 „Iată, Anameil, fiiul lui Salom, fratelui tătâne-tău, vine cătră tine, zicând: «Cumpără ţie ţarina mea cea de la Anatot, că după rudenie ţie ţarina să cuvine să o cumperi»”.

8 Şi au venit la mine Anameil, feciorul lui Salom, a fratelui tătâne-mieu, după cuvântul Domnului, la curtea temniţii şi au zis: „Cumpără ţie ţarina mea cea de la Anatot din pământul lui Veniamin, că ţie să cade a o cumpăra pre ea, şi tu eşti bătrân”. Şi am cunoscut că cuvântul Domnului easte.

9 Şi am cumpărat ţarina lui Anameil, fiiul fratelui tătâne-mieu, şi i-am pus lui şeapte sicle şi zeace arginţi.

10 Şi am scris în carte şi am pecetluit şi am pus mărturii şi am pus argintul în cumpănă.

11 Şi am luat cartea cea de cumpărare, cea cetită şi pecetluită;

12 Şi o am dat pre ea lui Varuh, feciorul lui Nirie, fiiului lui Maseu, înaintea ochilor lui Anameil, fiiului fratelui tătâne-mieu, şi înaintea bărbaţilor celor ce sta mărturie şi scriia în cartea cea de cumpărare, şi înaintea ochilor iudeilor, celor ce şedea în curtea temniţii.

13 Şi am poruncit lui Varuh înaintea lor, zicând:

14 „Aşea au zis Domnul Atotţiitoriul, Dumnezeul lui Israil: «Ia cartea cumpărării aceştiia şi cartea cea cetită şi o vei pune în vas de strachină, ca să rămâie zile multe».

15 Că aşea au zis Domnul: «Încă să vor mai cumpăra case şi ţarine şi vii în pământul acesta»”.

16 Şi m-am rugat cătră Domnul după ce am dat cartea cumpărării lui Varuh, fiiului lui Nirie, zicând:

17 „Doamne, Cel ce eşti, Tu ai făcut ceriul şi pământul cu putearea Ta cea mare şi cu braţul Tău cel înalt şi râdicat; nimic de Tine nu să va ascunde!

18 Cel ce la mii faci milă şi răsplăteşti păcatele părinţilor în sinul fiilor după ei, Dumnezeule cel mare şi tare!

19 Domnul sfatului celui mare şi putearnic întru lucruri, Dumnezeu cel mare, cel Atotţiitoriu şi Domnul cel cu nume mare, ochii Tăi sânt deşchişi spre toate căile fiilor oamenilor, ca să dai fieştecăruia după calea lui.

20 Cel ce ai făcut seamne şi minuni în pământul Eghiptului, şi până în zioa aceasta, şi în Israil şi întru pământeani şi Ţ-ai făcut Ţie nume, ca în zioa aceasta,

21 Şi ai scos pre norodul Tău, Israil, din pământul Eghiptului cu seamne şi cu minuni, cu mână tare şi cu braţ înalt şi cu vederi mari,

22 Şi le-ai dat lor pământul acesta, care ai jurat părinţilor, pământ care curge lapte şi miiare;

23 Şi au întrat şi l-au moştenit pre el şi nu au ascultat glasul Tău şi întru poruncile Tale nu au umblat; toate câte ai poruncit lor să facă nu au făcut şi ai făcut ca să vie asupra lor toate realele aceastea.

24 Iată, gloata au venit la cetate, ca să o ia pre dânsa, şi cetatea s-au dat în mâinile haldeilor, celor ce o bat pre ea, de faţa sabiei şi a foametei; precum ai zis aşea s-au făcut.

25 Şi Tu zici cătră mine: «Cumpără-ţi ţie ţarină cu argint». Şi am scris carte şi o am pecetluit şi am pus mărturii şi cetatea s-au dat în mâinile haldeilor”.

26 Şi au fost cuvântul Domnului cătră mine, zicând:

27 „Eu, Domnul Dumnezeu a tot trupul, au ascunde-să-va ceva de Mine?”

28 Pentru aceaea, aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil: „Dându-să, să va da cetatea aceasta în mâinile împăratului Vavilonului şi el o va lua pre ea;

29 Şi vor veni haldeii dând războiu asupra cetăţii aceştiia şi vor arde cetatea aceasta cu foc şi vor arde căsile întru care au tămâiat pre podurile lor lui Vaal şi au turnat turnări la dumnezei străini, ca să Mă amărască pre Mine.

30 Pentru că era fiii lui Israil şi fiii lui Iuda singuri făcând ce easte rău înaintea ochilor Miei din tinereaţele lor.

31 Că spre iuţimea şi spre mâniia Mea era cetatea aceasta, din zioa în carea o au zidit pre ea şi până în zioa aceasta, ca să o mut pre ea de la faţa Mea.

32 Pentru toate răutăţile fiilor lui Israil şi a lui Iuda, care le-au făcut ca să Mă amărască aceştia pre Mine, şi împăraţii lor şi boiarii lor şi cei mai mari ai lor şi preoţii lor şi prorocii lor, bărbaţii lui Iuda şi cei ce lăcuia în Ierusalim.

33 Şi au întors cătră Mine dosul şi nu faţa şi i-am învăţat pre ei să mânece de dimineaţă şi nu au ascultat mai mult, ca să ia învăţătură.

34 Şi au pus spurcăciunile lor în casa în carea s-au chemat numele Mieu preste ea, întru necurăţiile lor.

35 Şi au zidit capiştile lui Vaal, ceale din valea fiiului lui Enom, ca să aducă pre fiii săi şi pre featele sale lui Moloh, împăratului, ceale ce nu am poruncit lor şi nu s-au suit întru inima Mea, ca să facă urâciunea aceasta, ca să greşească Iuda”.

36 Şi acum, aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil pentru cetatea de carea tu zici: „Da-se-va în mâinile împăratului Vavilonului cu sabie şi cu foamete şi cu ducere”:

37 „Iată, Eu adun pre ei din tot pământul unde i-am răsipit pre ei întru mâniia Mea şi întru iuţimea Mea şi întru întărâtare mare şi-i voiu întoarce pre ei la locul lor şi-i voiu aşeza pre ei cu nădeajde.

38 Şi vor fi Mie norod, şi Eu voiu fi lor Dumnezeu.

39 Şi voiu da lor altă cale şi altă inimă, să se teamă de Mine în toate zilele, spre binele lor, şi fiii lor după ei.

40 Şi voiu pune lor legătură veacinică, carea nu o voiu întoarce după ei; şi voiu da frica Mea în inima lor, ca să nu să depărteaze ei de la Mine.

41 Şi voiu cerceta a le face bine lor şi voiu sădi pre ei pre pământul acesta întru credinţă şi întru toată inima Mea şi întru tot sufletul”.

42 Că aşea zice Domnul: „În ce chip am adus asupra norodului acestuia toate răutăţile aceaste mari, aşea Eu voiu aduce preste ei toate bunătăţile care am zis lor.

43 Şi să vor cumpăra încă ţarini în pământul de care tu zici că va fi necălcat de oameni şi de dobitoace şi s-au dat în mâinile haldeilor.

44 Şi vor cumpăra ţarini cu argint şi vei scrie în carte şi vei pecetlui şi vei pune mărturii în pământul lui Veniamin şi împregiurul Ierusalimului şi în cetăţile lui Iuda şi în cetăţile muntelui şi în cetăţile Sefileii şi în cetăţile Naghevii, că voiu întoarce înstrăinările lor”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.