×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 31

Zice Domnul că va întoarce pre norodul Său, Israil, din robie, ca întru multe bunătăţi să slujească Domnului. Pentru aceaea, să porunceaşte să nu-şi mai plângă Rahil pre fiii săi. Israil cunoaşte că după vrednicie s-au certat şi pentru aceaea să pocăiaşte. Despre strugurul cel acru şi despre legătura cea noao carea va face Domnul cu casa lui Israil şi nu va lăpăda sămânţa lui până în sfârşit.

1 „În vreamea aceaea, zis-au Domnul, fi-voiu Dumnezeu neamului lui Israil, şi ei vor fi Mie norod”.

2 Aşea au zis Domnul: „Afla-voiu căldură în pustie cu cei periţi de sabie; meargeţi şi să nu piiardeţi pre Israil”.

3 Domnul de departe să va arăta lui: „Iubire veacinică te-au iubit pre tine, pentru aceaea te-am tras pre tine spre îndurare.

4 Că te voiu zidi şi te vei zidi, fecioara lui Israil; încă vei lua tâmpina ta şi vei ieşi cu adunarea celor ce joacă.

5 Pentru că ai sădit vii în măgurile Samariei, sădind, sădiţi în măgurile lui Efraima şi lăudaţi.

6 Pentru că easte zi de chemare celor ce răspund în măgurile lui Efraim; «Sculaţi-vă şi vă suiţi în Sion la Domnul, Dumnezeul vostru!»

7 Că aşea au zis Domnul lui Iacov: «Veseliţi-vă, veseliţi-vă şi rânchezaţi preste capul neamurilor! Auzite faceţi şi lăudaţi, ziceţi: ‚Mântuit-au Domnul pre norodul său, pre rămăşiţa lui Israil!’

8 Iată, Eu aduc pre ei de la miiazănoapte şi voiu aduce pre ei de la marginea pământului la praznicul Fasec; şi va naşte fii mulţi şi să vor întoarce aici.

9 Cu plângere au ieşit şi cu mângăiare voiu scoate pre ei, abătându-i pre la curgeri de ape la cale dreaptă şi nu vor rătăci întru ea, că M-am făcut lui Israil tată şi Efraim cel întâiu născut al mieu easte».

10 Auziţi cuvintele Domnului, neamuri, şi vestiţi la ostroavele ceale de departe, ziceţi: «Cel ce au râsipit pre Israil îl va şi aduna pre el şi-l va păzi pre el, ca cel ce paşte turma sa».

11 Că au mântuit Domnul pre Iacov, scosu-l-au pre el din mâna celor mai tari decât el; şi vor veni şi să vor veseli în muntele Sionului.

12 Şi vor veni la bunătăţile Domnului, la pământul grâului şi al vinului şi al roadelor şi al dobitoacelor şi al oilor; şi va fi sufletul lor ca un pom rodit şi mai mult nu vor flămânzi.

13 Atunci, să vor bucura fecioarele întru adunare de tineri, şi cei bătrâni să vor bucura, şi voiu întoarce plângerea lor întru bucurie şi voiu face pre ei veaseli.

14 Voiu mări şi voiu îmbăta sufletul preoţilor fiilor lui Levi şi norodul Mieu de bunătăţile Meale sătura-să-va”.

15 Aşea zice Domnul: „Glas în Rama s-au auzit, plâns şi tânguire şi jeale a Rahilei, carea plângea pre fiii săi şi nu au vrut să se mângăie că nu sânt”.

16 Aşea zice Domnul: „Să înceate glasul tău de la plâns şi ochii tăi de la lacrămile tale, că easte plată lucrurilor tale şi să vor întoarce din pământul vrăjmaşilor,

17 Stătornic fiilor tăi.

18 Auzind, am auzit pre Efraim plângând: «Pedepsitu-m-ai pre mine şi m-am pedepsit, eu ca un viţel nu m-am învăţat; întoarce-mă pre mine şi mă voiu întoarce, că Tu eşti Domnul Dumnezeul mieu!

19 Că după robiia mea m-am pocăit şi după ce am cunoscut am suspinat pentru zilele ruşinării şi am arătat Ţie că am luat ocară din tinereaţele meale».

20 Fiiu iubit, Efraim, Mie pruncb; pentru că sânt cuvintele Meale întru el, aducându-Mi aminte, Îmi voiu aduce aminte de el; pentru aceaea, am sârguit spre el, miluind, voiu milui pre el”, zice Domnul.

21 „Întăreaşte-te pre tine, Sioane, fă pocăinţă, dă inima ta pre umerii tăi pre calea carea ai umblat, întoarce-te, fecioară Israil, întoarce-te în cetăţile tale plângând!

22 Până când te vei întoarce, fată fără de cinste?” Că au făcut Domnul mântuire spre sădire noao, întru mântuire vor umbla împrejur oamenii.

23 Că aşea au zis Domnul: „Încă vor grăi cuvântul acesta în pământul lui Iuda şi în cetăţile lui, când voiu întoarce robiia lui: «Bine e cuvântat Domnul preste drept muntele cel sfânt al Lui!»

24 Şi cei ce lăcuiesc în cetăţile lui Iuda şi în tot pământul lui împreună cu plugariul, şi să va râdica întru turmă.

25 Că am îmbătat pre tot sufletul sătos şi pre tot sufletul flămând l-am seturat!”

26 Pentru aceaea, m-am sculat şi am văzut, şi somnul mieu dulce mi s-au făcut.

27 „Pentru aceaea, iată, zile vin, zice Domnul, şi voiu sămâna pre Israil şi pre Iuda sămânţă de om şi sămânţă de dobitoc.

28 Şi va fi precum am priveghiiat asupra lor, ca să-i surp şi ca să-i chinuiesc; aşea voiu priveghea spre ei, ca să-i zidesc şi ca să-i sădesc, zice Domnul.

29 În zilele acealea nu vor mai zice: «Părinţii au mâncat aguridăc şi dinţii fiilor s-au strepezit»,

30 Ci fieştecarele întru păcatul său va muri şi celui ce au mâncat agurida să vor strepezi dinţii lui.

31 Iată, zile vin, zice Domnul, şi voiu pune casii lui Israil şi casii lui Iuda legătură noao de pace.

32 Nu după împăcarea carea am făcut cu părinţii lor în zioa în carea i-am luat pre ei de mână şi i-am scos din pământul Eghiptului, pentru că aceia nu au rămas întru aşezământul Mieu şi Eu nu am grijit de dânşii, zice Domnul.

33 Că acesta e aşezământul Mieu de pace, care voiu aşeza cu casa lui Israil după zilele acealea, zice Domnul: Da-voiu legile Meale în gândurile lor şi în inimile lor le voiu scrie şi le voiu fi lor Dumnezeu şi ei vor fi Mie norod.

34 Şi nu va mai învăţa nimene pre vecinul său şi pre fratele său, zicând: «Cunoaşte pre Domnul», că toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mic până la cel mare al lor, pentru că milostiv voiu fi nedreptăţilor lor, şi păcatele lor nu le voiu mai pomeni.

35 De să va înălţa ceriul mai sus, zice Domnul, şi de să va smeri faţa pământului mai jos,

36 Şi Eu nu voiu goni neamul lui Israil, zice Domnul, pentru toate câte au făcut”.

37 Aşea au zis Domnul, Cel ce au dat soarele spre lumina zilei, luna şi stealele, spre lumina nopţii, şi strigare în mare, şi sună valurile ei, Domnul Atotţiitoriu e numele Lui,

38 „De vor înceta legile aceastea de la faţa Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israil va înceta a fi neam înaintea feaţii Meale în toate zilele.

39 Iată, zile vin, zice Domnul, şi să va zidi cetatea Domnului, de la turnurile lui Anameil până la poarta unghiului, şi va ieşi măsura ei în preajma lui, până la dealurile lui Gariv, şi să va încungiura împregiur din pietri alease.

40 Şi toţi asarimotii, până la părăul Ahelchedro, până la unghiul porţii cailor răsăritului, sfinţire Domnului; şi mai mult nu să va smulge şi nu să va strica până în veac”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.