×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 30

Înainte vesteaşte iudeilor şi lui Israil întoarcerea din robiia cea grea, în care, pentru păcatele sale, să ţinea; şi cum că, după întoarcere, vor sluji lui Dumnezeu şi lui David, împăratului, pre care El îl va scula lor întru fericire şi negrijă mare, bătând pre împrotivnicii lor.

1 Cuvântul care s-au făcut cătră Ieremie de la Domnul, să zică:

2 „Aşea au zis Domnul, Dumnezeul lui Israil, zicând: Scrie toate cuvintele care am grăit cătră tine pre carte.

3 Că, iată, zile vin, zice Domnul, şi voiu întoarce străinarea norodului Mieu, Israil, şi a lui Iuda, zis-au Domnul, Atotţiitoriul; şi-i voiu întoarce pre ei la pământul care l-am dat părinţilor lor şi-l vor stăpâni pre el”.

4 Şi aceastea sânt cuvintele care au grăit Domnul asupra lui Israil şi asupra lui Iuda.

5 Aşea au zis Domnul: „Glasul înfricoşerii veţi auzi, frică, şi nu easte pace;

6 Întrebaţi şi vedeţi de s-au născut făt? Şi pentru frica întru carea voiu ţinea mijlocula şi mântuirea. Pentru că am văzut pre tot omul şi mâinile lui preste mijlocul lui; întorsu-s-au feaţele spre gălbinare.

7 Că mare s-au făcut zioa aceaea şi nu easte ca aceaea şi vreame strâmtă easte lui Iacov şi dintru aceasta să va mântui.

8 În zioa aceaea, zis-au Domnul, sfărma-voiu jugul de la grumazul lor şi legăturile lor voiu rumpe şi mai mult nu vor lucra ei la străini.

9 Şi vor lucra Domnului Dumnezeului lor, şi pre David, împăratul lor, voiu scula lor”.

10 Aşea au zis Domnul: „Râdicat-am zdrobire, duioasă easte rana ta.

11 Nu easte cine să judece judecata ta, spre dureare te-ai vindecat, folos nu easte ţie.

12 Toţi priiatinii tăi te-au uitat pre tine, pre tine nu te vor întreba ceale de pacea ta, că cu rana vrăjmaşului te-am lovit; certare întărită asupra toată nedreptatea ta, înmulţitu-s-au păcatele tale.

13 Pentru aceaea, toţi cei ce te mănâncă pre tine mânca-se-vor, şi toţi vrăjmaşii tăi carnea lor toată o vor mânca; mai mult decât nedreptăţile tale, s-au înmulţit păcatele tale. Făcut-au aceastea ţie şi vor fi cei ce te înfricoşează pre tine spre înfricoşare şi pre toţi cei ce te-au prădat pre tine da-i-voiu la pradă.

14 Că voiu aduce vindecarea ta; de rana ta cea cu dureri vindeca-te-voiu, zice Domnul, că râsipit te-ai chemat, vânatul vostru easte, că nu easte cel ce-l caută pre el”.

15 Aşea zice Domnul: „Iată, Eu voiu întoarce înstrăinarea lui Iacov şi robimea lui voiu milui, şi să va zidi cetate deasupra înălţimei ei şi norodul după judecata sa va dormi.

16 Şi vor ieşi de la ei cântând, glasul celor ce joacă, şi-i voiu înmulţi pre ei şi nu să vor împuţina.

17 Şi vor umbla fiii lor ca mai înainte şi mărturiile lor în preajma feaţii Meale să vor îndrepta şi voiu cerceta pre toţi cei ce-i năcăjesc pre ei.

18 Şi vor fi mai tari ai lui decât ei, şi domn a lui dintr-însul va ieşi; şi-i voiu aduna pre ei şi să vor întoarce la Mine. Că cine easte, care au dat inima lui ca să se întoarcă cătră Mine?” zice Domnul.

19 „Că urgiia Domnului au ieşit mănioasă; ieşit-au urgie hrănindu-să, preste cei necredincioşi va veni.

20 Nu să va întoarce urgiia măniei Domnului până ce va face şi până ce va aşeza izdărâtura inimii lui. În zilele ceale de apoi veţi cunoaşte aceastea”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.