×

Dimensiunea fontului:

Biblia de la Blaj 1795

PROROCIIA LUI IEREMIIA

Capitolul 29

Proroceaşte că jidovii cei robiţi şeaptezeci de ani vor rămânea în Vavilon şi îi îndeamnă să se înmulţască acolo şi după aceaea să vor întoarce. Iară cei ce au rămas în Ierusalim zice că să vor sfârşi de sabie, de foamete şi de ciumă: şi împrotiva lui Ahaz şi a lui Sedechiia şi a lui Sameea, prorocilor celor mincinoşi, carii înşală norodul, robie.

1 Şi aceastea sânt cuvintele cărţii carea o au trimis Ieremiia din Ierusalim cătră cei bătrâni ai lui, carii era în înstrăinare,a şi cătră preoţi şi cătră prorocii cei mincinoşi, carte în Vavilon la cei din înstrăinare şi la tot norodul.

2 Mai pre urmă, ieşind Iehoniia, împăratul, şi împărăteasa şi famenii şi tot volnicul şi meşterul şi legatul din Ierusalim,

3 Cu mâna lui Eliasan, fiiul lui Safan, şi a lui Gamarie, fiiul lui Helchie, pre carele l-au trimis Sedechie, împăratul lui Iuda, la împăratul Vavilonului în Vavilon, zicând:

4 „Aşea au zis Domnul Dumnezeul lui Israil, preste înstrăinarea carea o au înstrăinat de la Ierusalim:

5 «Zidiţi case şi lăcuinţi şi sădiţi grădini şi mâncaţi rodurile lor!

6 Şi luaţi muieri şi naşteţi feciori şi feate şi luaţi fiilor voştri muieri şi featele voastre le măritaţi şi vă înmulţiţi şi nu vă împuţinaţi!

7 Şi căutaţi pacea pământului, la care v-am înstrăinat pre voi, şi vă rugaţi pentru ei cătră Domnul, că întru pacea lor va fi pace voao».

8 Că aşea au zis Domnul: «Să nu vă înşeale pre voi, prorocii cei mincinoşi, carii sânt întru voi şi să nu vă înşeale pre voi vrăjitorii voştri, să nu ascultaţi de visele voastre, care voi le visaţi.

9 Că neadevărate prorocesc ei voao întru numele Mieu, şi Eu nu i-am trimis pre ei».

10 Că aşea au zis Domnul: «Când să vor umplea în Vavilon şeaptezeci de ani, voiu cerceta pre voi şi voiu pune cuvintele Meale preste voi, ca să întoarceţi norodul vostru la locul acesta.

11 Şi voiu gândi spre voi gând de pace, şi nu reale, ca să vă dau voao acestea.

12 Şi vă rugaţi cătră Mine şi voiu auzi pre voi.

13 Şi Mă căutaţi pre Mine şi Mă veţi afla, de Mă veţi căuta pre Mine cu toată inima voastră!

14 Şi Mă voiu arăta voao.

15 Că aţi zis: ‚Pus-au noao Domnul proroci în Vavilon’».

16 Aşea au zis Domnul asupra lui Ahav şi asupra lui Sedechiia: «Iată, Eu dau pre ei în mâinile împăratului Vavilonului şi va lovi pre ei înaintea ochilor voştri.

17 Şi vor lua de la ei blăstăm întru toată înstrăinarea lui Iuda în Vavilon, zicând: ‚Să te facă pre tine Domnul cum au făcut pre Sedechie şi ca pre Ahav, pre carii i-au ars împăratul Vavilonului cu foc!’

18 Pentru fărădeleagea carea au făcut în Ierusalim şi preacurviia muierile cetăţilor lor şi cuvânt au grăit cu numele Mieu, care Eu nu am poruncit lor. Şi Eu, martor, zice Domnul.

19 Şi cătră Sameea Elamiteanul vei grăi:

20 ‚Nu te-am trimis cu numele Mieu!’ Şi cătră Sofoniia, preotul, fiiul lui Manasi, au zis:

21 ‚Domnul te-au dat pre tine preot în locul lui Iodae, preotului, să te faci ispravnic în Casa Domnului la tot omul ce proroceaşte şi la tot omul ce nebuneaşte; şi vei da pre el la închisoare şi la locul muncii.

22 Şi acum, pentru ce aţi batjocorit pre Ieremie, cel din Anatot, pre cel ce au prorocit voao?

23 bNu pentru aceasta l-am trimis? Că prin luna aceasta au trimis la voi în Vavilon, zicând: ‚Departe easte, zidiţi case şi lăcuiţi şi răsădiţi grădini şi veţi mânca roada lor’»”.

24 Şi au cetit Sofonie cartea aceasta la urechile lui Ieremie.

25 Şi s-au făcut cuvântul Domnului cătră Ieremie, zicând: „Trimite cătrăc înstrăinare, zicând:

26 «Aşea zice Domnul asupra lui Samea Elamiteanul: ‚De vreame ce au prorocit voao Samea, şi Eu nu l-am trimis pre el, şi v-au făcut pre voi să nădăjduiţi spre minciună;

27 Pentru aceaea, aşea au zis Domnul: Iată, Eu voiu cerceta asupra lui Samea şi asupra neamului lui şi nu va fi dintru ei om întră voi carele să vază bunătăţile care Eu le voiu face voao, nu le vor vedea’»”.

Se caută tâlcuiri ale Sfinților Părinți la versetul selectat ...

cautare talcuire

Din păcate nu există încă comentarii adăugate pentru acest verset.
Momentan doar la Epistolele Sfântului Apostol Pavel au fost adăugate comentarii (Romani - Evrei)
Pe viitor, cu ajutorul Domnului, vom adăuga și alte comentarii.